Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 430-0064/2007-183 Ob-32164/07 , Stran 7658
I. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 1030, 1031 in 1036/7, vpisane v vložku št. 3100, k.o. Murska Sobota, skupne površine 1391 m2 za izhodiščno ceno 149.992,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV po stopnji 20%. Predmetno zemljišče se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks UPB (Uradni list RS, št. 57/06) in je namenjeno za gradnjo poslovno-garažnega objekta. II. 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje in pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje elemente: – višino ponujene cene za zemljišče brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačani varščini, – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, – izdelano idejno programsko zasnovo zazidave v skladu z zazidalnim načrtom, ki mora vsebovati situacijski načrt, tloris kleti, pritličja in nadstropij z izpisom neto površine, fasado in prikaz 3D o vključevanju objekta v okolje, – dokazilo o pravici gradnje na parc. št. 1036/3, k.o. Murska Sobota, ki z zemljiščem parc. št. 1030, 1031 in 1036/7, k.o. Murska Sobota tvori zaključeno celoto, potrebno za gradnjo poslovno-garažnega objekta, kot to določa zazidalni načrt, ki ureja to območje. 2. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente oziroma sestavine iz 1. točke tega razpisa. 3. Pravočasno prejete in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Mestne občine Murska Sobota ter o izbiri vse ponudnike pisno obvestila. Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika sta višja ponujena cena in ustreznejša idejno programska zasnova zazidave. 4. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota št. 01280 – 0100011405 z navedbo »Plačilo varščine – prodaja nepremičnine v k.o. Murska Sobota«. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedenem postopku izbire. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Mestne občine Murska Sobota. 5. Izbrani ponudnik je dolžan v 8 dneh od izbire skleniti pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Prodaja nepremičnine se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 7. Davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja plača kupec. 8.  Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje nepremičnine ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Ponudniki morajo poslati ali oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z oznako: »Javni razpis – prodaja nepremičnine v k.o. Murska Sobota – Ne odpiraj!«, najkasneje do vključno 17. 12. 2007 do 12. ure. 10. Javno odpiranje ponudb bo izvedla Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Mestne občine Murska Sobota, dne 17. 12. 2007, ob 13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vhod III, 2. nadstropje, soba št. 6 ali po tel. 02/525-16-12.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti