Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 350-13-40/2007 Ob-32153/07 , Stran 7640
I. Prodajalec: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. II. Predmet prodaje: Renault Laguna 1,9, limuzina, leto izdelave 2003, tip motorja: FQC7, moč motorja v kW: 088, delovna prostornina motorja v cm3: 01870, prva registracija: 10. 9. 2003, s cca. 102.970 prevoženimi kilometri, prvi lastnik. III. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin. IV. Pogoji prodaje: 1. Izhodiščna cena je 7.200,00 EUR. 2. Ogled premičnine: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom avtomobila lahko pokličete vsak delovni dan na tel. 07/393-35-60. 3. Osebni avto se odproda v celoti po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet premičnin in stroške prepisa plača kupec. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po sprejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca. 5. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe: – pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra, – fizične osebe izkazujejo državljanstvo s potrdilom o državljanstvu in s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica), – kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine na EZR Občine Šentjernej, št. 01319-0100015314, s sklicem na št. 00-720100, in sicer do roka za oddajo ponudbe (vključno do 7. 12. 2007 do 10. ure). Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. VI. Vsebina pisne ponudbe Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: izpis iz sodnega registra; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo premičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno za premičnino; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – število transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. VII. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 7. 12. 2007 do 10. ure na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine – osebni avto«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Šentjernej (tajništvo) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe, ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. 3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno. Po prejemu ponudb se lahko z namenom doseganja za prodajalca ugodnejše ponudbe izvedejo dodatna pogajanja. 5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

AAA Zlata odličnost