Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1686. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-B)
1687. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC)

Odloki

1688. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini NATO

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1689. Uredba o koncesiji za gospodarsko rabo in izkoriščanje vode iz odvodnega hidroenergetskega kanala Formin za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož-Osluševci
1690. Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi
1691. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije
1692. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
1693. Uredba o spremembi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških

Sklepi

1694. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa
1695. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
1696. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu v študijskem letu 2000/2001
1697. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Turistici - Visoki šoli za turizem v Portorožu v študijskem letu 2000/2001
1698. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 2000/2001
1699. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2000/2001
1700. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2000/2001

MINISTRSTVA

1701. Odredba o prilogi k diplomi
1702. Sklep o izdaji zakladnih menic
1703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln

OBČINE

Benedikt

1714. Odlok o grbu in zastavi Občine Benedikt

Bloke

1715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 1999

Braslovče

1716. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2000
1717. Odlok o pokopališkem redu
1718. Odlok o občinskih cestah
1719. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče
1720. Program priprave sprememb in dopolnitev - prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče - prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Braslovče za naselja Braslovče in Rakovlje, Parižlje, Gomilsko, Trnava, Šentrupert, Grajska vas in Letuš

Dobje

1721. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2000
1722. Poslovnik Nadzornega odbora občine Dobje
1723. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
1724. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje

Dobrna

1725. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Dobrna za leto 1999
1726. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1727. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna

Gorišnica

1728. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1999
1729. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica

Grosuplje

1730. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2000
1731. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto 2000
1732. Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Dvori III
1733. Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Dvori IV
1734. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje
1735. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Hajdina

1736. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 1999
1737. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Hajdina
1738. Odlok o turistični taksi v Občini Hajdina
1739. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina

Horjul

1740. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Horjul
1741. Odlok o prazniku Občine Horjul

Jesenice

1742. Sklep o dopolnitvah sklepa o prometni ureditvi na območju "Murove" na Jesenicah
1743. Sklep o izvzemu iz seznama javnega dobra
1744. Sklep o povišanju cen zemeljskega plina
1745. Program priprave ureditvenega načrta Črna vas

Kamnik

1746. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik

Kobilje

1747. Odlok o oskrbi s pitno vodo
1748. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobilje
1749. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1750. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje

Kranj

1751. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1097/1, k.o. Primskovo

Krško

1752. Odlok o zazidalnem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo
1753. Odlok o podelitvi koncesije za ravnanje z odpadki v Občini Krško
1754. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Krško
1755. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v Občini Krško

Kuzma

1756. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1999
1757. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2000

Lenart

1758. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu
1759. Odlok o organiziranju službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev

Lendava

1760. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1999
1761. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2000
1762. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
1763. Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
1764. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava

Ljubljana

1704. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja VT 3/1 (povezovalna cesta med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2)
1705. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana
1706. Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana
1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1708. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2000
1709. Sklep o soglasju k statutu Mestne galerije Ljubljana
1710. Sklep o soglasju k statutu Kulturnega doma Španski borci
1711. Sklep o soglasju k statutu Mednarodnega grafičnega likovnega centra
1712. Sklep o soglasju k statutu Slovanske knjižnice Ljubljana
1713. Pravilnik o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča

Majšperk

1765. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1999
1766. Odlok o spremembi odloka o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk
1767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov

Metlika

1768. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1999
1769. Sklep o ekonomski ceni programov vrtca

Mežica

1770. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 1999
1771. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2000

Moravske Toplice

1772. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1999
1773. Odlok o zazidalnem načrtu Podov - ob potoku

Novo mesto

1774. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999

Oplotnica

1775. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999
1776. Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov
1777. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi
1778. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Oplotnica

Prevalje

1779. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 1999
1780. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
1781. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Prevalje

Puconci

1782. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Puconci
1783. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Rogaška Slatina

1784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina
1785. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sevnica

1786. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 1999

Sežana

1787. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Sežana
1788. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1789. Odlok o spremembi območja naselij Vrabče in Jakovce
1790. Sklep o ugotovitvi, da parcela ne služi več kot zemljišče v splošni rabi

Šalovci

1791. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Šalovci in Občino Hodoš ter delitvi premoženja prejšnje Občine Hodoš-Šalovci na dan 31. 12. 1998

Šentjernej

1792. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Trebnje

1793. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno

Vitanje

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem - Vitanje
1795. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje
1796. Odlok o občinskih cestah

Vojnik

1797. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik
1798. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Mavrica Vojnik
1799. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinama Vojnik in Dobrna

Vrhnika

1800. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2000

Zreče

1801. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje počitniških hiš na Padeškem vrhu (območje urejanja P6)

Železniki

1802. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Železniki
1803. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov na območju Občine Železniki
1804. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki (skrajšano PSDPOŽEL)

Žetale

1805. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2000
1806. Poslovnik Nadzornega odbora občine Žetale
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti