Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1803. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov na območju Občine Železniki, stran 4371.

Na podlagi določil zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.72/94), v skladu s 3. členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18 /95), koncesijskim aktom (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18 /95) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 14. redni seji dne 12. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov na območju Občine Železniki
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, območje izvajanja gospodarske javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, vire financiranja, način plačila koncesionarju, začetek in čas trajanja javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, razmerja do uporabnikov ter druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Opravljanje šolskih prevozov, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se na območju Občine Železniki izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.
3. člen
Opravljanje šolskih prevozov, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, obsega opravljanje avtobusnih prevozov učencev osnovne šole Železniki s podružnicami.
4. člen
Koncesionar, ki je lahko pravna ali fizična oseba, mora za opravljanje dejavnosti koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima opravljanje dejavnosti potniškega prevoza vpisano v sodni register (pravna oseba), oziroma, da ima priglašeno opravljanje prej navedene dejavnosti pri pristojni izpostavi davčnega urada (fizična oseba),
– da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– da ima licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu po zakonu o prevozih v cestnem prometu,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določa pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99) in pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/99), tako glede voznikov kot vozila,
– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča za svoje avtobuse in prostore za vzdrževanje vozil.
Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami in priporočili o dosedanjih izkušnjah in referencah na tem področju.
5. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ni krajši od 20 dni in ne daljši od 60 dni.
Razpis je neuspešen:
– če do poteka roka ne predložita veljavni ponudbi vsaj sva ponudnika,
– če nobena od pravočasno prispelih ponudb ne vsebuje posameznega v razpisu zahtevanega pogoja.
Ponudba oziroma prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost ponudbe v razpisu zahtevanih vsebin ali če ni prispela v razpisanem roku.
6. člen
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in izbiro koncesionarja izvede komisija, ki jo imenuje župan Občine Železniki.
Komisijo sestavlja najmanj pet članov, od katerih je vsaj eden s področja javnih prevozov in eden z znanjem in pooblastilom za vodenje upravnih postopkov v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
7. člen
O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo.
V postopku izbire koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji in merila:
– strokovno tehnična in kadrovska opremljenost,
– cena,
– izkušnje kandidatov na tem področju,
– celovitost ponudbe.
Organ, pristojen za izbiro koncesionarja, lahko odloči, da se ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.
Kandidat, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko vloži na podlagi zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99) zahtevo za revizijo v 15 dneh po prejemu odločbe.
O zahtevi za revizijo se odloča po postopku in na način, ki ga določa zakon o reviziji postopkov javnega naročanja.
8. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine v imenu in za račun občine.
Vsebina koncesijske pogodbe mora temeljiti na vsebini ponudbe izbranega kandidata in ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka.
Koncesijsko razmerje prične veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in traja največ do 5 let.
Doba trajanja koncesije se določi na podlagi rezultatov javnega razpisa, predvsem na podlagi izpolnjevanja pogojev s strani ponudnikov.
9. člen
S podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov koncesionar zagotavlja uporabnikom teh storitev kvalitetno in neprekinjeno opravljanje prevozov učencev.
10. člen
Koncedent opravlja šolske prevoze na naslednjih smereh:
Zabrekve–OŠ Železniki
Kališe–Selca–OŠ Železniki
Lajše–OŠ Železniki
Golica–Selca–OŠ Železniki
Dolenja vas–OŠ Železniki
Ojstri Vrh–OŠ Železniki
Martinj Vrh–OŠ Železniki
Potok–OŠ Železniki
Davča–OŠ Železniki
Danje–OŠ Železniki
Dražgoše–OŠ Železniki
Prtovč–OŠ Železniki
Spremembe smeri in dodatne smeri voženj iz prejšnjega odstavka določi na predlog pristojne strokovne službe občine ali koncesionarja župan občine s sklepom.
11. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja za uporabnike kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da pri opravljanju koncesioniranih storitev dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative in da upošteva cene, ki jih oblikuje oziroma določa občina.
12. člen
Cena je določena s koncesijsko pogodbo in se zviša enkrat letno, in sicer ob koncu leta za 80% letne rasti življenjskih stroškov. Občina zagotovi sredstva za šolske prevoze v občinskem proračunu.
13. člen
Koncesionar koncesije ne more prenesti na druge osebe.
Koncesionar ima pravico, da za izvajanje posameznih aktivnosti pri opravljanju javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, vendar mora v odnosu do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja občina.
Občina za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojne institucije.
15. člen
Organom, pooblaščenim za nadzor, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor.
16. člen
Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli, vendar s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom pristojnega organa. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in občine.
17. člen
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
18. člen
Koncesionar je dolžan izvajati trajno notranjo kontrolo med izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
Koncesionar je odgovoren za svoje delavce in mora v primerih kršitev ukrepati.
19. člen
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročila o stanju stvari, opravljenih in potrebnih vzdrževalnih delih in drugih potrebnih investicijah v infrastrukturo, samoiniciativno pa lahko v teh in tudi v vseh drugih primerih.
20. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom obdobja, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo ene ali druge stranke, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe ne sme prizadeti pravic uporabnikov do nemotene kontinuirane uporabe storitev koncesionirane dejavnosti.
21. člen
Koncesijska pogodba preneha na podlagi odpovedi koncesionarja, če jo sporoči v pismeni obliki z obrazložitvijo in s postavitvijo odpovednega roka, ki ne sme biti krajši od enega leta.
22. člen
Stranki se sporazumeta za razdrtje v primeru, da soglasno ugotovita, da zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin opravljanje dejavnosti kot javne službe ni umestno ali da je opravljanje dejavnosti pod pogoji iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
Načelne okvire in razmerja za primer razdrtja se določi s koncesijsko pogodbo, konkretna razmerja pa sporazumno z aktom o razdrtju.
23. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neopravljenih koncesionarjevih nalog.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
24. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek izvajanja koncesije glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
– izpad opravljanja storitev javne službe v obdobju, daljšem od treh dni v celoti na katerikoli smeri vožnje po krivdi koncesionarja.
25. člen
Odvzem koncesije je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pismeno opozorila, mu postavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitev in mu pri tem zagrozila z odvzemom koncesije.
26. člen
Kot višja sila so opredeljene izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank.
Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen pri koncesionarju), vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do hudih poškodb poslovnih prostorov in vozil ali do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje službe delno ali v celoti ni možno na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju službe v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o prekinitvi prevoza obvestiti javnost preko sredstev obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev, istočasno pa tudi občino.
27. člen
Za škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju službe povzročijo koncesionar ali pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni podizvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam, je odgovoren koncesionar po pravilih o odškodninski odgovornosti.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2449
Železniki, dne 12. aprila 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost