Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1704. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja VT 3/1 (povezovalna cesta med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2), stran 4230.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje urejanja VT 3/1 (povezovalna cesta med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za povezovalno cesto med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2. Lokacijski načrt je izdelal LUZ d.d. Ljubljana pod št. proj. 4978 v decembru 1999.
2. člen
Strokovna osnova za izdelavo lokacijskega načrta sestoji iz:
– idejnega projekta za povezovalno cesto med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2, ki ga je izdelal PNG d.o.o. Ljubljana pod št. PNG-511 v aprilu 1999,
– idejnih rešitev komunalnih vodov in naprav,
– študije presoje hrupnih obremenitev, ki jo je izdelal PNZ pod številko 12-759 v maju 1999,
– preveritve (programske zasnove poteka bodočih železniških tirnih naprav na območju obravnavane povezovalne ceste, ki jo je izdelal SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. pod št. 3348 v oktobru 1996,
– študija urejanja voda na Ljubljanskem barju z upoštevanjem krajinskih in naravovarstvenih kriterijev in pogojev – Mali graben, ki jo je izdelal VGI, pod številko C-492 v juliju 1996.
V primeru nejasnosti, ki bi izvirale iz lokacijskega načrta, je treba pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje smiselno upoštevati strokovne osnove iz prejšnjega odstavka tega člena.
Strokovne osnove iz prvega odstavka tega člena so na vpogled na MOL-MU, oddelku za urbanizem in okolje.
3. člen
Sestavni deli odloka so:
– soglasja pristojnih organov in organizacij
– grafične priloge:
1. Pregledna situacija            M 1:2500
2. Izsek iz dolgoročnega plana
– topografska karta             M 1:5000
– katastrska karta              M 1:5000
3. Katastrski načrt             M 1:1000
4. Topografski načrt             M 1:500
5. Parcelacijski načrt območja urejanja   M 1:1000
6. Zakoličbeni načrt cestnega sveta      M 1:500
7. Ureditvena situacija            M 1:500
8. Prometno tehnična situacija        M 1:500
9. Vzdolžni profil            M 1:1000/100
10. Normalni profil              M 1:100
11. Zbirni načrt komunalnih vodov       M 1:500
II. OPIS MEJE OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje zajema:
Prostor potreben za ureditev dvopasovne ceste s spremljajočo obcestno ureditvijo od obstoječega križišča z AC priključkom na Tržaški cesti do Ceste Dolomitskega odreda s predvidenim križiščem in dalje do Ceste na Vrhovce z začasno obliko priključka.
Predvideni poseg vključuje naslednje parcele oziroma dele parcel:
k.o. Vič
1397/3, 1407, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1414/15, 1414/6, 1414/8, 1414/9, 1438, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1448, 1451, 1479/1, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484/1, 1507, 1509, 1510, 1511/1, 1511/2, 1512, 1513/2, 1514, 1516/1, 1517/3, 1521/1,1563/1, 1563/2, 1563/3, 1563/4, 1563/5, 1563/6, 1563/7, 1563/8, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1564/4, 1568/2, 1568/3, 1974/3, 1974/8, 2002/8, 2002/9, 2002/10, 2002/12, 2009/1, 2013/1, 2013/3, 2024/1, 2024/7, 2024/8, 2024/15, 2024/16.
Ob izgradnji predvidenega cestnega programa bodo potrebne tudi dodatne ureditve komunalnih vodov. Parcele oziroma deli parcel, ki so prizadete s temi posegi, so:
k.o. Vič
1397/1, 1414/6, 1414/7, 1414/9, 1437, 1438, 1441, 1451, 1472/2, 1472/3, 1478, 1479/1, 1482/1, 1504/1, 1507, 1509, 1514, 1516/1, 1562/1, 1562/2, 1563/2, 1563/3, 1563/6. 1564/1, 1565/1, 2002/8, 2002/10, 2002/12, 2009/1, 2013/1, 2024/3, 2024/7.
III. FUNKCIJA OBMOČJA, POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Navedeno območje (zemljišče) je namenjeno izgradnji dvopasovne mestne ceste, ki bo povezovala Cesto na Vrhovce in Cesto Dolomitskega odreda s Tržaško cesto. Cestna trasa bo potekala v podvozu pod železniško progo Lj.– Divača. Območje je namenjeno tudi preureditvi križišča (gl. 4. člen) na Tržaški cesti in ureditvi dveh križišč na Cesti Dolomitskega odreda oziroma na Cesti na Vrhovce. Poleg tega je območje namenjeno še ureditvi obojestranskih kolesarskih stez in obojestranskega hodnika z obojestransko zasaditvijo enovrstnega drevoreda, ureditvi odseka »POT« od Tržaške ceste do obstoječe ureditve na drugi strani železnice, preureditvi prehoda le-te preko Ceste Dolomitskega odreda ter ustrezni ureditvi komunalnih vodov in naprav. Nadalje je na območju potrebno urediti še ustrezne dovoze in dostope do obstoječih objektov in zemljišč, ki jih novogradnja prizadeva.
6. člen
Navedeni program je mogoče realizirati v dveh etapah:
1. etapa: križišče Tržaška – križišče Cesta Dolomitskega odreda
2. etapa: križišče Cesta Dolomitskega odreda – Križišče Cesta na Vrhovce
7. člen
Normalni prečni profil cestišča povezovalne ceste ima (v zaporedju) naslednje elemente:
– zeleni pas za zasaditev enovrstnega drevoreda     2 m
– obcestni hodnik                    2 m
– enosmerna kolesarska steza              2 m
– vozišče 2 x 3,5 m                   7 m
– enosmerna kolesarska steza              2 m
– obcestni hodnik                    2 m
– zelenica za zasaditev enovrstnega drevoreda      2 m
Mostni objekti na predvidenih komunikacijah so:
– podvoz pod železniško progo Ljubljana–Divača
– most preko Gradaščice.
V podvozu oziroma na odsekih v podvoz potekajo hodnik, kolesarska steza in drevored na višji niveleti od vozišča. Od vozišča jih ločuje oporni zid z zaščitno ograjo in vmesni robni pas širine 0,75 m.
Vzdolžni sklon vozišča v podvoz ne presega nagiba 3,5%.
8. člen
V križišče na Tržaški cesti se povezovalna cesta priključi v ustje današnjega priključka Fajfarjeve ulice. Ustje se ustrezno preuredi. Priključek Fajfarjeve ulice na Tržaško cesto se ukine. Ulica se slepo zaključi v obstoječem parkirišču pred objektom Agrotehnika – Gruda.
9. člen
Cesta Dolomitskega odreda se v območju križanja z novo povezovalno cesto razširi za izvedbo potrebnih voznih pasov ter za ureditev elementov kolesarskega in peš prometa v območju pred in v križišču. Ureditev križišča mora biti taka, da bo brez večjih posegov omogočena morebitna kasnejša semaforizacija.
10. člen
Del zdaj enosmernega odseka Ceste na Vrhovce zahodno od nove povezovalne ceste se razširi v dvopasovnega, dvosmernega, vzhodni del pa ostane enosmeren.
Obstoječi enosmerni odsek od Ceste na Vrhovce na Cesto Dolomitskega odreda ni več namenjen javnemu motornemu prometu. Preuredi se v dovoz do objekta Cesta Dolomitskega odreda 12a in v pešpot k novemu križišču na Cesti Dolomitskega odreda.
11. člen
Odsek komunikacije – spomenika »POT«-i od Tržaške ceste do obstoječe ureditve na drugi strani železniške proge je speljan po predvidenem obcestnem hodniku, ki se na tem delu razširi na 4 m. Ker poteka ta del komunikacije v podvozu bo povezan z obstoječo ureditvijo na višjeležečem nivoju po ustrezno urejenem stopnišču na vkopni brežini.
Prehod »POT-i« preko Ceste Dolomitskega odreda na predvideni lokaciji se uredi s horizontalno in vertikalno signalizacijo.
12. člen
Dovozi oziroma dostopi do z novogradnjo prizadetih objektov in parcel, ki se urede oziroma preurede v okviru obravnavanega gradbenega posega:
– do objekta Cesta Dolomitskega odreda 12a (glej 10. člen)
– do objekta Cesta Dolomitskega odreda št. 17, preko ugreznjenega robnika na rekonstruiranem odseku na obstoječi lokaciji
– do grupe objektov Cesta Dolomitskega odreda št. 11 preko ugreznjenega robnika na rekonstruiranem odseku načelno na obstoječih dveh lokacijah
– do objekta Cesta Dolomitskega odreda 13 še nadalje po obstoječi komunikaciji ob pokopališkem zidu preko ugreznjenega robnika na Cesti Dolomitskega odreda.
Robnik mora biti v območju uvoza poglobljen v širini minimalno 4 m.
13. člen
Elementi objektov na trasi nove ceste – podvoza pod železniško progo Ljubljana–Divača in mostu preko Gradaščice (gl. člen 7):
– Podvoz pod železniško progo je v km 0,1 + 22,385. Razpetina objekta nad podvozom je 21 m v širini 10 m. Svetla višina podvoza na najnižjem delu znaša 4,70 m. Na mestu kolesarske steze in hodnika za pešce pa je svetla višina 2,80 m. Zaradi visoke talne vode se podvoz zgradi v kesonu.
– Most preko Gradaščice je v km 0,5 + 15 m. Razpetina mostu je 7,50 m in širine 16 m.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA
14. člen
Ograje ali dele ograj, ki jih predvidena gradnja prizadene, se ustrezno nadomesti oziroma prestavi.
15. člen
Traso povezovalne ceste v celotni dolžini posega spremlja obojestranski enovrstni drevored (gl. 5. in 7. člen).
16. člen
Zaradi poteka ceste v podvozu pod železniško progo. Na obstoječi niveleti bodo nastale obrobne ukopne brežine. Da ne bi prihajalo do zasipanja debel dreves v predvidenem obcestnem drevoredu se ukopi brežin zasade na teh mestih z ustrezno močnejšo zaščitno vegetacijo (grmovnice ipd.).
V. PROTIHRUPNI UKREPI
17. člen
Pasivna protihrupna zaščita se izvede na objektih Cesta Dolomitskega odreda št. 11, 13, 17 in na objektu Cesta na Vrhovce št. 5.
VI. KOMUNALNO UREJANJE
18. člen
Kanalizacija
Pri izgradnji povezovalne ceste je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije in upoštevati pogoje glede priključevanja meteorne vode z novega cestišča na obstoječi kanalski sistem.
Kanal DN 400 mm, ki poteka v severnem delu križišča povezovalne ceste in Ceste Dolomitskega odreda, je treba v dolžini 172 m prestaviti. Novi kanal DN 400 iz armiranega poliestra bo potekal tik ob južnem robu starega, ki se pri gradnji poruši in teren skomprimira do prvotne nosilnosti.
Kanal  40 cm po Bokalški cesti je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, obstoječe jaške pa ustrezno višinsko prilagoditi.
Za odvodnjavanje cestišča je treba zgraditi kanalizacijo za odvod padavinske vode.
Padavinske vode s cestišča južno od Ceste Dolomitskega odreda se odvaja v obstoječo kanalizacijo za padavinsko vodo po Tržaški cesti. Največji dovoljeni dotok v obstoječo kanalizacijo je 91,40 l/s. Vse ostale padavinske vode je treba speljati v naravne odvodnike. Padavinsko vodo iz podvoza se preko črpališča odvaja v predvideni kanal za padavinsko vodo, ki gravitira proti Tržaški cesti. Padavinske vode je treba priključiti na javno kanalizacijo za padavinsko vodo preko ustrezno vzdrževanih cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kvalitetno pa mora ta voda ustrezati zahtevam uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Padavinske vode s cestišča severno od podvoza se odvaja v Gradaščico. Pred izpustom v vodotok je treba padavinske vode očistiti v lovilcih olj, ki jih je treba redno vzdrževati.
Vodovod
Zaradi gradnje povezovalne ceste je treba preurediti vodovodno omrežje.
Vodovod JE DN 400, ki poteka ob Tržaški cesti, je treba obnoviti na odseku od parkirišča do menjave smeri vodovoda pravokotno na Tržaško cesto. Vodovod se obnovi s cevmi NL DN 400 v dolžini 73 m.
Vodovod DN 160, ki poteka ob vzhodnem robu Fajfarjeve ulice, se premakne v vzhodni del cestišča povezovalne ceste in poteka v njej vse do navezave na obstoječi vodovod LŽ DN 150 v Cesti na Vrhovce. Na južni strani se izvede navezava na vodovod NL DN 400. Predvideni vodovod DN 150 bo pri poteku čez Gradaščico obešen na mostno konstrukcijo in ustrezno izoliran, pri poteku pod železniško progo pa izoliran in katodno zaščiten.
Vodovod 140 mm, ki poteka po parkirišču zahodno od TP, se v poteku pod povezovalno cesto obnovi kot NL DN 150 v dolžini 17 m ter izvede nov vodomerni jašek v zahodnem pločniku.
Vodovod PVC d 160, ki poteka vzporedno z železniško progo po Fajfarjevi cesti, se kot NL DN 150 v dolžini 12 m naveže na predvideni vodovod NL DN 150 v povezovalni cesti.
Salonitni vodovod DN 150, ki poteka pod železniško progo, se ukine.
Preostali del salonitnega vodovoda DN 150, ki od povezovalne ceste poteka proti zahodu mimo RTP do Tržaške ceste, se ukine na odseku do navezave obstoječega vodovoda PE HD d 110 pri RTP.
Za objekta Cesta Dolomitskega odreda št. 31 in 33 se zgradi nov sekundarni vodovod NL DN 80, ki se naveže na predvideni vodovod NL DN 100 po Cesti Dolomitskega odreda.
Za objekte Cesta Dolomitskega odreda št. 17 in Vidičeva ulica št. 22 in 22a se izvede nove hišne priključke.
Elektroenergetski vodi
Vse prizadete elektroenergetske vode je treba prestaviti, zaščititi in po potrebi višinsko korigirati po pogojih upravljavca vodov.
Visokonapetostni kabel, ki poteka po severnem delu Tržaške ceste do obstoječe TP, je treba v prečkanju povezovalne ceste položiti v novo kabelsko kanalizacijo.
Po celotni trasi povezovalne ceste bo v zahodnem delu cestišča potekala predvidena elektroenergetska kabelska kanalizacija, na katero se bodo navezovali elektroenergetske vodi po Tržaški cesti oziroma iz obstoječe TP ter vodi po Cesti Dolomitskega odreda in Cesti na Vrhovce.
Električno napajanje črpališča za padavinsko vodo v podvozu je treba izvesti s kabelsko povezavo iz TP ob Tržaški cesti.
Obstoječi daljnovod DN 35 kV, ki prečka Cesto Dolomitskega odreda in povezovalno cesto je treba v fazi PGD višinsko preveriti in ga po potrebi ustrezno višinsko korigirati po pogojih upravljavca daljnovoda.
Telekomunikacijski vodi
Vse prizadete telekomunikacijske vode je treba ustrezno prestaviti in zaščititi.
Po celotni trasi povezovalne ceste bo v zahodnem delu cestišča potekala predvidena telekomunikacijska kabelska kanalizacija, na katero se bodo navezovale ureditve na Tržaški cesti, Cesti Dolomitskega odreda in Cesti na Vrhovce.
Obstoječi TK kabel, ki poteka po južni strani Ceste Dolomitskega odreda, je treba pred pričetkom gradnje prestaviti v novo kabelsko kanalizacijo.
Plinovod
Visokotlačni plinovod J 250, ki poteka po severnem robu Tržaške ceste, je treba v fazi PGD višinsko preveriti in po potrebi poglobiti oziroma ustrezno zaščititi po pogojih upravljavca plinovoda.
Po celotni trasi povezovalne ceste bo v vzhodnem delu cestišča potekal predvideni plinovod DN 200, ki se bo na južnem delu navezal iz smeri preko Tržaške ceste, na severni pa na predvideni plinovod DN 200 po Cesti na Vrhovce.
Po Cesti Dolomitskega odreda je predvidena gradnja plinovoda DN 200, ki ga bo treba ob izgradnji povezovalne ceste ustrezno prestaviti po pogojih upravljavca plinovoda.
Javna razsvetljava in semaforizacija
Vozišče, hodnik za pešce in kolesarsko stezo povezovalne ceste ter vsa križišča je treba razsvetliti s svetili na drogovih višine do 12 m. Omrežje javne razsvetljave bo potekalo po celotni trasi predvidene povezovalne ceste. Napajanje omrežja javne razsvetljave se izvede preko novih in obstoječih prižigališč, ki bodo vezane na najbližjo TP.
Križišče povezovalne ceste in Ceste Dolomitskega odreda se v celoti pripravi za semaforiziranje. Semaforske naprave se namesti v skladu s potrebami.
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
19. člen
Povezovalno cesto in ostale prometne ureditve v okviru LN je treba opremiti z vso potrebno prometno signalizacijo. V križiščih je potrebno predvideti najmanj kabelsko kanalizacijo za semaforizacijo.
20. člen
Železniški nasip pomeni bariero v primeru visokih voda Malega grabna. Z izgradnjo nove ceste in podvoza bi bilo omogočeno prelivanje visokih voda Malega grabna na območju med Dolgim mostom in Cesto Dolomitskega odreda v smeri proti Tržaški cesti. Za preprečitev tega je potrebno zadrževanje visokih voda. Predlagana je izvedba nasipa na levem bregu Malega grabna z začetkom pri železniškem mostu Ljubljana-Divača in koncu na Cesto Dolomitskega odreda. Ukrep je treba izvesti sočasno z gradnjo podvoza.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
21. člen
Investitorji in izvajalci tega Lokacijskega načrta morajo poleg zahtev iz drugih določb tega odloka:
– odpraviti v nakrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale z rekonstrukcijo ceste,
– organizirati promet v času rekonstrukcije tako, da bo možno varno izvajanje del in da bodo zastoji v prometu zaradi rekonstrukcije čim manjši,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– zagotoviti skrbno ravnanje s plodno zemljo,
– med gradnjo zagotoviti varstvo površinskih in podzemnih voda pred onesnaževanji,
– pri zemljiških delih zagotoviti morebitni arheološki nadzor, zato je investitor dolžan pravočasno obvestiti LRZVNKD o datumu pričetka del,
– v času gradnje zagotoviti varstvo pred onesnaženjem zraka, preprečiti izvajanje zemeljskih del v izrazito vetrovnem in slabem vremenu ter preprečiti raznos materialov z gradbišča.
IX. TOLERANCE
22. člen
Tolerance gabaritov in namembnosti objektov, ki jih z lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ, so urejene z obodno parcelacijo, ki je sestavni del lokacijskega načrta.
Kolikor spremembe posegajo po zemljiščih izven obodne parcelacije, določene z lokacijskim načrtom, je treba izdelati strokovno gradivo in ga upoštevati v postopku pridobivanja lokacijskega dovoljenja.
Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi sprememba kakorkoli prizadela. Strokovno gradivo s soglasji potrdi MOL, Oddelek za urbanizem in okolje.
X. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
XI. KONČNA DOLOČILA
24. člen
S sprejetjem tega odloka se v grafičnih prilogah Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja V 3 Vič ukinjajo cestni rezervati za povezovalno cesto med Tržaško cesto in cono VP 3/2.
25. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-15/99–5
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost