Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1692. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem, stran 4203.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem
1. člen
V 1. členu uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem (Uradni list RS, št. 26/94 in 45/95) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sestavni del te uredbe je tudi projekt spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem za gradnjo avtocestne baze, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. pod številko projekta 313/98-00, februarja 2000. Projekt je bil izdelan na podlagi idejno programske zasnove, ki jo je izdelal Arhe, Inženiring, consulting, zunanja trgovina d.o.o., Ljubljana, št. proj. 109/99, junij 1999. Poročilo o vplivih na okolje je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. pod številko projekta 313/98-00, februarja 2000.“
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta iz drugega odstavka 1. člena vsebujejo tekstualne opise in grafične prikaze ter soglasja in mnenja organov in organizacij, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe.
Tekstualni del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obsega:
– splošna pojasnila,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov,
– opis lokacije in njeni vplivi na obstoječe objekte in naprave,
– meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta,
– opis oblikovalskih rešitev objektov in prostora,
– prometna, komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– seznam objektov predvidenih za rušitev,
– opis prostorskih rešitev avtocestne baze,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi nesrečami,
– monitoring,
– seznam parcel,
– tehnični elementi za zakoličenje gradbene parcele,
– oceno stroškov za izvedbo posega sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta,
– etape izvajanja sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta,
– tolerance in
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obsega:
– pregledna karta m 1:30000,
– prikaz širšega območja m 1:5000,
– izrez iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje1986-2000 m 1:250000,
– izrez iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 za območje Občine Vransko m 1:25000,
– izrez iz sprememb in dopolnitev kartografske dokumentacije k srednjeročnemu družbenemu planu Občine Žalec za območje Občine Vransko m 1:5000,
– izrez iz lokacijskega načrta Arja vas–Ločica pri Vranskem m 1:2000,
– katastrska situacija m 1:2880,
– katastrska situacija z mejo ureditvenega območja m 1:1000,
– situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega območja, inventarizacija in predvidene rušitve m 1:1000,
– urbanistična arhitektonska, prometna in krajinska situacija m 1:1000,
– situacija komunalne in energetske infrastrukture m 1:1000,
– tehnični elementi za zakoličbo objektov m 1:1000,
– karakteristični prerez m 1:200,
– načrt gradbenih parcel m 1:1000.
Poročilo o vplivih na okolje “
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta meri 31582 m2 in obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Prekopa:
k.o. PREKOPA 1010
del 1627, 1628/1, 1628/2, 1628/3, del 1625/2, 1625/4, 1628/4, del 1629/1, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1628/5, 1628/6, 1633/1, 1633/2, 1629/5, 561/3, del 561/2, 561/1, 560/2, 1633/3, del 1633/5, 1633/4, 1633/6, 559/2, del 559/1, del 558/1, del 558/2, del 557/1, del 557/2, del 550/4, del 550/1, 549/1, 555/2, del 546, 560/3, 560/1, del 563/1, del 564/1, del 1633/7, 1633/8, 1633/9, del 1633/10, 1633/15, 549/2, 548/4, del 548/3, del 548/2, 1633/12, 514/3, 1633/11, 514/2, 1633/13, 1633/14, del 542, del 1595/3, del 1595/1, del 1621/2, del 554, del 516, del 515, del 514/1, del 338, del 550/3, 555/3, del 1595/5, del 1625/109, del 1625/110 in 1595/6.
Seznam parcel predvidenih za začasni odvzem
Območje ureditve in zamenjave vodovoda
k.o. PREKOPA
1633/15, 1633/10, 1633/19, 679/1
Območje ureditve klica v sili
k.o. PREKOPA
1625/4, 1625/5, 1625/7, 1625/9, 1625/10, 1625/14, 1625/15, 1625/16, 1626/8, 1625/17, 676/2, 676/1, 1625/22, 677, 1625/19, 1625/13, 1625/8.
Območje prestavitve in ureditve nizkonapetostnega prostozračnega električnega voda
k.o. PREKOPA
550/1, 550/4, 557/2.
Območje ukinitve TK voda
k.o. PREKOPA
548/3, 548/2, 542, 516, 541, 518/3, 540/4, 519/2.
Območje zaščite TK voda
k.o. PREKOPA
546“
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
Ureditveno območje iz 3a. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe avtocestne baze (v nadaljevanju: AC baze),
– zaščitne vodnogospodarske ureditve,
– območja prestavitev infrastrukturnih, energetskih in komunalnih naprav in napeljav in
– območja okoljevarstvenih ukrepov.“
5. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
5. Prometno omrežje AC baze
Dostopno cesto je potrebno urediti po obstoječi trasi v območju priključevanja na regionalno cesto RII 447 tako, da bo omogočala dovoz do AC baze, v nadaljevanju pa do obstoječe kmetije ob potoku Bolska, na vzhodni meji obravnavanega območja. Križišče na R II/447 je predvideno s potrebnimi elementi, ki jih zahtevajo vozila AC baze. Dodatni pas za leve zavijalce na R II/447 glede na prometne razmere ni predviden.
Urediti je potrebno dva uvoza v AC bazo – na severnem delu na deponijo poškodovanih vozil in glavni uvoz v bazo, severno od upravne zgradbe. Ob glavnem uvozu je potrebno izvesti parkirne prostore z 22 parkirnimi mesti. Med obema uvozoma je potrebno ob zahodni strani napajalne ceste izvesti še 18 parkirnih mest.
Za potrebe vzdrževanja lovilca olj, usedalnika in čistilne naprave je potrebno v južnem delu AC baze omogočiti dostop do teh objektov.
Povozne površine je potrebno izvesti z asfaltnim zaključnim slojem. Odvodnjavanje je potrebno izvesti preko požiralnikov s peskolovi in usedalnika ter lovilca olj in maščob.“
6. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c in 10.č členi, ki se glasijo:
“10.a člen
Urbanistična zasnova AC baze je pogojena s prometno ureditvijo, znotraj AC baze pa z manipulacijskimi površinami in organizacijo same dejavnosti baze. S ceste RII Šentrupert–Ločica je načrtovana dovozna cesta do območja AC baze in v nadaljevanju do kmetije južno od ureditvenega območja. Pri uvozu v AC bazo bo urejeno parkiranje za obiskovalce, znotraj ograje AC baze bo parkirišče za zaposlene. Dovozna cesta poteka v nadaljevanju mimo baze do obstoječe kmetije južno od AC baze. Območje je veliko ca. 3.16 ha.
Znotraj ureditvenega območja je predvidena gradnja naslednjih objektov in površin:
– Upravna zgradba
Objekt bo tlorisnih dimenzij 40 m x 13 m, etažnost: pritličje in nadstropje. Streha bo dvokapnica s čopi v naklonu 40°. Objekt bo lociran ob vstopu v AC bazo. V objektu bodo pisarne, garderobe, kuhinja, jedilnica in spremljajoči prostori.
– Velike garaže
Objekt bo pritličen, tlorisne dimenzije 72.45 m x 15 m. Streha bo dvokapnica v naklonu 4°. V objektu bodo garaže za tovorna vozila (6 enot), pralnica avtomobilov (2 enoti), mehanična delavnica, pleskarska delavnica, mizarska delavnica, priročno skladišče, električna delavnica, toplotna podpostaja in drugi spremljajoči prostori. Objekt bo lociran ob rečnem okljuku reke Bolske v oddaljenosti 10 m od nasipa.
– Male garaže
Objekt bo tlorisnih dimenzij 96.45 m x 11 m, etažnost: pritličje. Streha bo dvokapnica v naklonu min 6°. V objektu bodo: male garaže (8 enot), servisni in skladiščni prostori zaščitnih sredstev, elektro-materiala, gum in signalizacije, prostor za poškodovana vozila (3 enote) ter drugi spremljajoči prostori.
– Skladišče posipa in črpalka za pogonsko gorivo
Objekt bo montažen s podaljšano streho nad črpalko pogonskega goriva, tlorisnih dimenzij 35 m x 28 m. V objektu bo nakladalna rampa in cisterni za CaC12. Iz severne in južne strani objekta bo izvedena uvozna in izvozna rampa za kamione.
Za potrebe kamionov je predvideno skladiščenje diesel goriva v dveh dvoplaščnih cisternah po 30 m3.
– Skladišče olja in maziv
Za skladišče olja in maziv je predviden tipski kontejner tlorisnih dimenzij 2.50 m x 6 m z vgrajeno tipsko opremo.
– Skladišče barv
Za skladišče barv je predviden tipski kontejner tlorisnih dimenzij 2.50 m x 6 m z vgrajeno tipsko opremo.
– Cisterna za plin
Predvidena energija za ogrevanje AC baze bo plin. Za potrebe ogrevanja in prezračevanja AC baze bo potrebno zgraditi plinsko postajo s tremi plinskimi kontejnerji prostornine 5.00 m3, oziroma 2000 kg plina.
– Parkirni prostori
Znotraj območja ograje AC baze bo parkirišče za zaposlene pod kontrolo vratarja. Pred vstopom v območje baze bo parkirišče za obiskovalce.
– Območje za poškodovana vozila
Znotraj avtocestne vzdrževalne baze bo območje za poškodovana vozila.
– Območje, ki se ureja po pogojih MORS
Območje, ki se ureja po pogojih MORS, bo obsegalo 600 m2.
– Manipulativne površine
V okviru izvedbe zunanje ureditve bodo izvedene vse utrjene funkcionalne površine (dostopi, uvozi, manipulativne površine pred objekti). Pretežno bodo površine v okviru AC baze v težki asfaltni utrditvi (ca 9400 m2) razen parkirnega prostora pri upravni zgradbi, ki bo v lahki utrditvi (ca 480 m2) ter površina deponije poškodovanih vozil in deponije po pogojih MORS, ki bo predvidena v betonski utrditvi (ca 2210 m2). Površine okrog objektov, okolica kontejnerskega skladišča in prostora plinskih cistern bo tlakovana z betonskimi ploščami ali tlakovci (ca.725 m2).
10.b člen
Vrste in količine skladiščnega materiala na območju AC baze
Na območju baze bo skladišče za:
– pogonsko gorivo
D1                      30,00 m3
D2                      30,00 m3
– butan – propan plin         3 x 5 = 15,00 m3
– tipski kontejner skladišča olj in maziv    6,00 t
– tipski kontejner skladišča barv in lakov   6,00 t
– skladišče posipnega materiala        862,5 t.
10.c člen
Usmeritve za oblikovanje objektov AC baze:
Oblikovanje predvidenih objektov bo skladno z arhitekturo, značilno za širše obravnavano območje. Pri tem se je potrebno zgledovati pri obstoječih gospodarskih objektih.
10.č člen
Usmeritve za zunanjo ureditev AC baze:
– ozelenjevanje vseh razpoložljivih površin, predvsem pa robnih površin ter površin ob vodotoku Bolska,
– zasnova ozelenitve bo prilagojena potrebam in značilnostim območja, kar narekuje rabo večjih listnatih dreves, zasajenih v skupine ter zasaditev vlagoljubnih dreves in grmovnic ob vodotoku, v obliki prostorastoče drevesne živice.
Nepozidane površine so namenjene manipulacijskim, parkirnim in zelenim površinam.
Plato AC baze bo na nasipanem terenu, ki sega nad izračunano koto 100-letne visoke vode Bolske. Izgrajen bo levoobrežni zaščitni nasip ob Bolski, ki bo ščitil stanovanjske objekte Čeplje št. 10 in 11 na levem bregu Bolske jugovzhodno od območja AC baze pred poplavnimi vodami Bolske. Območje med ograjo AC baze in avtocesto se zasuje. Ograja na južnem delu območja baze se zato gradi kot oporni zid za nasutje. Zasaditev z drevjem in grmovnicami naj še dodatno zmanjša vidno prisotnost baze. Proti cesti se zaradi preglednosti območje pretežno zatravi.“
7. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
1.a Kanalizacijsko omrežje AC baze
Na območju AC baze je predviden ločen sistem kanalizacije.
Fekalne odpadne vode je potrebno voditi na tipsko biološko čistilno napravo kapacitete 30 PE z izpustom v Bolsko, ki bo locirana južno od velikih garaž. Po izgradnji centralne čistilne naprave Vransko bo potrebno fekalno kanalizacijo preusmeriti vanjo.
Morebitne odpadne vode, ki bodo nastajale v sklopu velike garaže, kjer je predvidena tudi pralnica za tovornjake, je potrebno ustrezno mehansko očistiti na mestu nastajanja onesnažene vode, t.j. v območju pralnice. Onesnažene vode je potrebno voditi preko usedalnika in lovilca olj. Tako očiščene vode je potrebno ločeno voditi na predvideno čistilno napravo.
Meteorne vode iz utrjenih površin je potrebno zbrati v vodotesnem in oljetesnem sistemu jih speljati preko usedalnika in lovilca olj, ki bo opremljen z by-passom, avtomatsko zaporo na iztoku in z alarmom ter izpuščati v Bolsko.
Meteorne vode iz strešnih površin je potrebno preko platoja voditi ločeno in direktno izpuščati v Bolsko.
Kanalizacijske sisteme čiste meteorne vode s streh, meteorne vode s povoznih površin in odpadnih vod, vodenih preko čistilne naprave, je potrebno pred izpustom združiti v združitvenem jašku in preko kanala 400 spuščati v Bolsko.
Načrtovanje in gradnja kanalizacijskega omrežja mora potekati tudi v skladu z drugimi pogoji upravljavca oziroma v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.“
8. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
2.a Vodovodno omrežje AC baze
Avtocestna baza tangira obstoječi vodovod Ř80 mm (PE-HD DN 90-10).
Na območju AC baze, je potrebno zgraditi vodovod 100 mm iz duktilne litine v obliki zanke z ustrezno razporejenimi nadzemnimi požarnimi hidranti.
Obstoječo vodovodno cev Ř80, je potrebno na odseku od vodovoda PVC Ř225 do vodomernega jaška AC baze zamenjati s cevjo Ř100 iz duktilne litine. Vodomer je potrebno zgraditi v stalno dostopni vodotesni zunanji jašek.
Od odcepa pred vodomernim jaškom do priključitve na obstoječi hišni priključek na jugu bo potrebno izvesti prestavitev obstoječe vodovodne cevi Ř80 mm. Za zaščito zamenjanega cevovoda pod regionalno cesto je potrebno uporabiti obstoječo zaščitno cev.
Vodovodni priključek 6/4 PE za novo gostišče Grof je potrebno prestaviti izven območja AC baze.
Po zaključku del na javnem vodovodu je potrebno izvesti tlačno preizkušnjo in dezinfekcijo vodovodov (klorni šok).
Tehnični dokumentaciji, na podlagi katere se bo izvedla preureditev vodovodnega omrežja, mora biti priložen elaborat tangiranega plinovoda skladno s pogoji upravljalca plinovoda Geoplin d.o.o., Ljubljana.
Načrtovanje in gradnja vodovodnega omrežja mora potekati tudi v skladu z drugimi pogoji upravljavca oziroma v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.“
9. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
“13.a člen
3.a Električno omrežje AC baze
Avtocestna baza tangira obstoječo transformatorsko postajo na betonskem drogu Grof, VN vod in NN razvod iz transformatorske postaje.
Izvesti je potrebno prestavitev trafo postaje Grof in NN voda do odjemnega mesta – napajališča JR ter ukiniti NN vod, ki napaja obstoječa objekta na severnem delu, ki bosta porušena.
Novo TP je potrebno zgraditi v trasi daljnovoda, približno 8 m južno od obstoječe.
Nizkonapetostni vod med TP in omarico JR za razsvetljavo nadvoza in cestnega priključka na AC je potrebno izvesti v nadomestni kabelski kanalizaciji s pripadajočimi kabelskimi jaški J1 – J3. Kanalizacijo je potrebno deloma nameniti tudi primarnemu električnemu priključku AC baze. Sekundarni razvod je potrebno izvesti iz J1.
Izven predvidene ograje AC baze je potrebno ob južnem in vzhodnem robu napajalne ceste izvesti prestavitev priključnega kablovoda novega gostišča Grof.
Na podlagi zahtev po ustrezni prometni varnosti je potrebno v območju predvidenega priključka na regionalno cesto R 447 izvesti javno razsvetljavo.
Načrtovanje in gradnja električnega omrežja mora potekati tudi v skladu z drugimi pogoji upravljavca oziroma v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.“
10. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita:
“14.a člen
4.a Telekomunikacijski vodi AC baze
Avtocestna vzdrževalna baza tangira obstoječe telekomunikacijske kable.
Na območju AC baze je potrebno izvesti kabelsko kanalizacijo, ki bo služila za kable, ki bodo prizadeti zaradi gradnje objektov AC baze. Kabelsko kanalizacijo je potrebno izvesti od jaška “A“, ki bo lociran na zahodni meji AC baze, do jaška “B“ na SZ velikih garaž, nato vzporedno s severno stranjo velikih garaž in upravne stavbe, do jaška “C“ SV od upravne stavbe, kjer se os lomi proti severu in jo bo potrebno v jašku “D“ spojiti z obstoječimi TK vodi.
V območju pod predvideno napajalno cesto je potrebno izvesti zaščito TK kablov. Napajanje baze je potrebno izvesti iz odcepnega jaška “C“.
Načrtovanje in gradnja telekomunikacijskih vodov mora potekati tudi v skladu z drugimi pogoji upravljavca oziroma v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.
14.b člen
4.b Omrežje klica v sili AC baze
V AC bazi je potrebno izvesti centralo za sistem klica v sili. Kable je potrebno speljati iz vlečnega jaška klica v sili, ki je položen ob severni strani AC med obema priključnima rampama. Pod rampo Vransko–Ljubljana je potrebno izvesti podvrtanje. Kanalizacijo je potrebno voditi v severni brežini AC oziroma jarka. Prečkanje AC je potrebno izvesti skozi prazno rezervno obstoječo PVC cev Ř110, ki je locirana ob obstoječem prečkanju TK vodov pri izvozu Ljubljana–Vransko.
Na območju AC baze je potrebno kanalizacijo klica v sili izvesti vzporedno s predvidenimi TK vodi vse do komandne centrale v upravni zgradbi.“
11. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
“15.a člen
5.a Plinovodno omrežje AC baze
Pred projektiranjem je potrebno z detektorjem preveriti položaj plinovoda in izvesti zakoličbo na terenu. Tehnični dokumentaciji, na podlagi katere se bo izvedla preureditev vodovodnega omrežja, mora biti priložen elaborat tangiranega plinovoda skladno s pogoji upravljalca plinovoda Geoplin d.o.o., Ljubljana.
Za potrebe ogrevanja in prezračevanja AC baze bo potrebno zgraditi plinsko postajo s tremi plinskimi kontejnerji prostornine 5 m3, oziroma 2000 kg plina. Od plinske postaje do posameznih objektov bo potrebno zunanji razvod plina izvesti iz PVC cevi, položenih v zemljo s kritjem minimalno 0,80 m.
Načrtovanje in gradnja plinovodnega omrežja mora potekati tudi v skladu z drugimi pogoji upravljavca oziroma v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.“
12. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
“16.a člen
1.a Vodnogospodarske ureditve in varstvo vodnih virov na območju AC baze
– Vodnogospodarske ureditve
Predvidene objekte je potrebno od zgornjega roba brežine Bolske odmakniti najmanj 10 m.
Avtocestno bazo je potrebno zgraditi na nasipanem terenu, ki mora segati nad izračunano koto 100-letne visoke vode Bolske (325.22 m.n.v.). V zahodnem delu obravnavanega območja je potrebno plato izvesti na koti 325.55 m.n.v.. Nasipan teren je potrebno izvesti v padcu potoka Bolske, ostati pa mora nad koto 324.63 m.n.v. v skrajni južni točki predvidene baze. Za zagotovitev protipoplavne varnosti je potrebno od skrajne zahodne do skrajne južne točke AC baze izvesti varovalni zid, katerega koto zgornjega roba zidu je potrebno v zahodnem delu izvesti na višini 326.15 m.n.v. in jo nižati skladno s padcem kote Bolske.
Za zavarovanje stanovanjske hiše na levem bregu Bolske je potrebno izvesti levo obrežni zaščitni nasip, ki ga je potrebno izvesti v nadaljevanju varovalnega zidu, ki ima na prehodu v nasip koto 325,05 m. Nasip se niža skladno s padcem Bolske na dolžini ca. 150 m, kjer se zaključi na koti 324,20 m s prehodom na okoliški teren. Potrebno je izvesti tudi ureditev leve brežine Bolske na območju AC baze in varovalnega nasipa.
Potrebno je izvesti tudi lokalna zavarovanja večjih bočnih zajed – predvsem levobrežnih na območju predvidene AC baze.
– Površinske vode
V času gradnje je upoštevati naslednje ukrepe:
– pri gradnji AC baze naj bodo uporabljeni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki lahko spremenijo osnovne lastnosti vode;
– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo izpuščati neposredno v vodotok. Z njimi se ravna v skladu z določili uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja;
– za primere razlitja škodljivih tekočin je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje. Načrt naj vključuje tudi vodenje evidence nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču in obveščanje ustreznih strokovnih služb o nezgodi. V načrtu naj bodo predvideni tudi ukrepi za odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta.
Ukrepi za preprečevanje onesnaženosti vod po izgradnji AC baze:
– manipulacijske površine morajo biti v betonski ali asfaltni vodotesni in oljetesni izvedbi z izvodom meteornih vod preko lovilca olj z zasunom za zaprtje ob polnjenju rezervoarjev;
– oljni lovilci morajo biti dimenzionirani po prispevnem območju, intenziteti padavin, možni količini razlitih naftnih derivatov;
– podzemni dvoplaščni rezervoarji morajo biti opremljeni z opozorilno tekočino in optično – akustičnim signalom okvare;
– zagotovljeno mora biti tretiranje razlitih tekočin z absorpcijskimi sredstvi;
– zagotovljeno mora biti spiranje razlitih tekočin z disperzijskimi sredstvi;
– potrebno je voditi dnevnik o vzdrževanju vseh odtočnih elementov.“
13. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“18.a člen
3.a Rušenje objektov na območju AC baze
Zaradi gradnje AC baze je predvidena rušitev objektov, ki so prikazani v naslednji tabeli 1:
----------------------------------------------------------------------------------------------
  Naslov   Namembnost    Etažnost  Lesen/zidan  Streha   Parc. št./lastništvo
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Čeplje 12  gostišče Grof,  K+P+IP   Zidan     Dvokapna,  549/2
        stanovanje                Opečna   (stan. hiša, gost.lokal.)
                                   privat last
2 Čeplje 12  gospodarsko   P+IP    Zidan     Dvokapna,  548/4
        poslopje                 Opečna   (gosp.posl.)
                                   privat last
3 Čeplje 10  gospodarsko   P     Lesen     Dvokapna,  554
        poslopje                 Opečna   (gosp.posl.)
                                   privat last “
----------------------------------------------------------------------------------------------
14. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
“20.a člen
5.a Varstvo kmetijskih zemljišč pri gradnji AC baze
Investitor mora zagotoviti dostop na kmetijska zemljišča v času gradnje in v času obratovanja. Poleg tega mora investitor v času gradnje zagotoviti čim manjše poseganje na kmetijske površine.
Po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo kmetijsko prostorskih in ureditvenih operacij na prizadetih kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.“
15. člen
Za 21. členom se dodata nov 21.a in 21.b člen, ki se glasita:
“21.a člen
1.a Varovanje objektov ter območij kulturne in naravne dediščine pri gradnji AC baze
– kulturna dediščina
Ureditveno območje AC baze ne posega v evidentirano območje kulturne dediščine, kot planske kategorije. Na zahtevo RS Ministrstva za kulturo, Uprava za kulturno dediščino – Uprave za kulturo je zahtevana izvedba:
– rezervatnega varstva arheološke dediščine,
– izvedba predhodnih arheoloških raziskav po metodologiji Skupine za arheologijo na avtocestah Slovenije (SAAS) pri Upravi RS za kulturno dediščino, na osnovi katerih bodo naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za varstvo,
– izvedba zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
– naravna dediščina
Območje AC baze je treba pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo naravne dediščine.
Ureditveno območje AC baze ne posega v evidentirano območje naravne dediščine. Ker pa se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geološke naravne dediščine, je potreben občasen geološki nadzor na celotnem območju posega. V primeru pomembnejših geoloških najdb, je treba obvestiti strokovno organizacijo (upravo za varstvo narave ali pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnega ukrepanja.
21.b člen
1.b Varovanje flore, vegetacije, favne in biotopov pri gradnji AC baze
Zaradi zmanjšanja vpliva AC baze na naravne in sonaravne habitate mora investitor med gradnjo in v času obratovanja zagotoviti:
– sonaravno ureditev korita Bolske z razgibanim, vodnemu življu prilagojenim oblikovanjem korita in uporabo naravnih materialov,
– gradbena dela v največji možni meri izvajati izven obvodnega prostora Bolske in pri tem posebno pozornost posvetiti delom pri urejanju in ozelenitvi kontaktne cone ob Bolski,
– preprečevati kaljenje Bolske ter eventuelno uničevanje obvodne zarasti,
– izgraditi ločeno kanalizacijo za meteorne in fekalne odplake s čistilno napravo na lokaciji ob Bolski,
– v času vetrovnih razmer in v sušnem obdobju po potrebi izvajati škropljenje, da se prepreči prašenje terena,
– pri ureditvi in ozelenitvi južnega obrobja AC baze upoštevati lokalno grmovno oziroma drevesno vegetacijo.
V času izvajanja gradbenih del na južnem območju AC baze v bližini obvodne vegetacije ob Bolski je treba zagotoviti občasni naravovarstveni nadzor nad upoštevanjem omilitvenih ukrepov. Posebni omilitveni ukrepi po izgradnji niso potrebni, izvajajo se v okviru kontrole kakovosti izpusta iz čistilne naprave AC baze.“
16. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
“22.a člen
2.a Varstvo pred hrupom pri gradnji in obratovanju AC baze
Gradnja AC baze bo manjši poseg v prostor. Kljub temu morajo ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje obsegati upoštevanje časovnih omejitev (delo v dnevnem času med 7. in 19. uro) ter uporabo delovnih naprav, ki so izdelane v skladu z normativi kakovosti za emisije hrupa gradbenih strojev. V času najintenzivnejše gradnje je predvidena izvedba prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa.
Ocena je pokazala, da obratovanje vzdrževalne baze ne bo povečalo obremenitve okolice s hrupom. Protihrupni ukrepi v času obratovanja AC baze in monitoring v času obratovanja niso potrebni.“
17. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
“23.a člen
3.a Varstvo zraka pri gradnji AC baze
Splošni ukrepi za varstvo zraka v času gradnje vzdrževalne baze morajo vključevati:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča vzdrževalne baze na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah;
– preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišča, začasnih odlagališč materiala; ukrep zahteva vlaženje teh površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.“
18. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
“24.a člen
4.a Varstvo pred požarom pri gradnji in obratovanju AC baze
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila bodo po predvideni dovozni cesti. Dostopi in dovozi omogočajo dostop interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je potrebno pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom. Posebno protipožarno ureditev je potrebno predvideti na območju AC baze v fazi podrobnejšega projektiranja.“
19. člen
Za 25. členom se dodata nov 25.a in 25.b člen, ki se glasita:
“25.a člen
5.a Varovanje tal in plodne zemlje pri gradnji AC baze
– Posege v tla je potrebno izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
– Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
– S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico (nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj).
– Rodovitno prst je potrebno odstraniti in deponirati ter uporabiti za humusiranje brežin nasipov in ukopov, poškodovanih in manjvrednih tal. S sanacijo je potrebno pričeti že med gradnjo.
– Prst je potrebno odstraniti in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kvalitetnim materialom.
V času obratovanja ni potrebno spremljati vplivov onesnaževanja AC baze na tla in rastline.
25.b člen
6. Zbiranje in odvoz odpadkov na območju AC baze
V sklopu AC baze je predvideno organizirano zbiranje komunalnih in drugih odpadkov v za to ustreznih posodah ter njihov odvoz, skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97, 40/97).“
20. člen
V 26. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Projekt izgradnje AC baze se izvede v naslednjih etapah:
– izgradnja dovozne napajalne ceste do območja AC baze in kmetije,
– izgradnja, preureditve, prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov, naprav in napeljav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
– izgradnja objektov in zunanje ureditve na območju AC baze.
Predhodno bo zgrajena dovozna cesta, ki bo omogočala stanovalcem kmetije južno od območja baze in drugim uporabnikom nemotene dostope med gradnjo AC baze. Navedene etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.“
21. člen
Za 27. členom se dodajo novi 27.a, 27.b in 27.c člen, ki se glasijo:
“27.a člen
Obveznosti investitorja in izvajalcev izgradnje AC baze so naslednje:
Monitoring
Investitor mora zagotoviti načrt monitoringa v času gradnje in ga vključiti v projekt PGD, PZI ter načrt monitoringa v času obratovanja AC vzdrževalne baze Vransko, ki izhaja iz Poročila o vplivih AC vzdrževalne baze Vransko na okolje.
Monitoring v času gradnje obsega:
– pred posegom v reko Bolsko je potrebno dodatno opraviti saprobiološko analizo,
– občasni strokovni vodnogospodarski nadzor nad kvaliteto izvedbe vodnogospodarskih del,
– v času najintenzivnejše gradnje v obvodnem prostoru Bolske občasni naravovarstveni nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov,
– v času posega v Bolsko se opravi monitoring z mesečnimi meritvami fizikalno kemijskih parametrov vode in sedimenta ter saprobiološko analizo na istem odvzemnem mestu kot pri posnetku ničelnega stanja,
– v času intenzivne gradnje je potrebno izvesti eno meritev onesnaženosti tal in rastlin na območju kmetijskih površin južno od AC baze z enakim obsegom preiskav na lokaciji meritvenega mesta kot pri posnetku ničelnega stanja,
– opazovanje hrupa v času najintenzivnejše gradnje – prve meritve in obratovalni monitoring se izvedejo na lokaciji najbližjega stanovanjskega objekta – (Čeplje 11) in obsegajo kratkotrajne meritve v značilnih dnevnih obdobjih,
– pred kakršnimkoli posegom v Bolsko je treba opraviti izlov rib v dogovoru z RD Šempeter,
– predstavnikom RD Šempeter je treba med gradnjo zagotoviti reden nadzor vodotoka v smislu zavarovanja vodnega življa,
– stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli v času gradnje.
Monitoring v času obratovanja obsega:
– izvajati obratovalni monitoring odpadnih vod iz biološke čistilne naprave v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja, uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav in pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96),
– po zaključku del izvesti meritve fizikalno-kemijskih parametrov vode in sedimenta ter saprobiološko analizo vode na istem odvzemnem mestu kot pri posnetku ničelnega stanja.
27.b člen
Organizacija gradbišča pri gradnji AC baze:
Organizacija gradbišča naj se čimbolj omeji na območje AC baze. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čimmanj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:
– vse ceste, ki bi morebitno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del ustrezno urediti, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati,
– infrastrukturne objekte, naprave ter druge objekte ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč, v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja,
– z upravljalci komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav uskladiti posege na območju naprav in napeljav, ki so v njihovi pristojnosti,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– v primeru nezgode je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
27.c člen
Dodatne obveznosti investitorja AC baze
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih so obveznosti investitorja tudi:
– izvesti geološko-geomehanske preiskave z vrtinami ali globokimi strojnimi izkopi za fazo projektov PGD, PZI,
– vzdrževati vegetacijo ob AC bazi,
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene za potrebe AC baze,
– po izgradnji AC baze bo potrebno celostno urejanje Bolske,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.“
22. člen
V prvem odstavku 28. člena se v drugem stavku za začetnim besedilom “Odstopanja od teh dimenzij“ vrine besedilo “in tehničnih rešitev, določenih s spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta za gradnjo AC baze“. Drugo besedilo drugega stavka ostane nespremenjeno.
Za prvim odstavkom istega člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in objektov, navedene v teh spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za gradnjo AC baze in tej uredbi se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za gradnjo. Tlorisne in višinske dimenzije objektov, ki so predmet te uredbe, se lahko spremenijo za 15%, ob predhodni prostorski preverbi.“
23. člen
V 29. členu se besede “Republiški urbanistični inšpektorat“ nadomestijo z besedami “Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.“
24. člen
Naslov XIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: “PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE“. Za naslovom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
“29.a člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja AC baze ohranja sedanja raba prostora. Prepovedane so spremembe namembnosti zemljišč in objektov, predvidenih za rušenje.“
25. člen
V 30. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem za gradnjo AC baze so na vpogled pri Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje in pri pristojni službi Občine Vransko.“
26. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-22/99-5
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost