Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1745. Program priprave ureditvenega načrta Črna vas, stran 4284.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice, na 16. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
ureditvenega načrta Črna vas
1. UVOD
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema ureditvenega načrta “Črna vas” (v nadaljevanju: UN), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave UN ter sredstva, potrebna za pripravo UN.
2. OBMOČJE UREJANJA UN
2. člen
Po veljavnem Družbenem planu občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99) ter Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99) je območje Črna vas označeno z oznako J4/P1 in je zanj predvidena izdelava Ureditvenega načrta Črna vas. Predvidena je izdelava programske zasnove in izdelava variantnih rešitev urejanja predmetnega območja v okviru posebnih strokovnih podlag 2.
Območje UN Črna vas je na zahodu omejeno s traso železniške proge Jesenice–Nova Gorica, na vzhodu in na jugu pa meji na občinsko cesto do naselja Na saplah oziroma območje veljavnega UN za melioracijo Blejska Dobrava, na severu pa meji z ureditvenim območje J4/S3 to je naslejem Na saplah. Površina območja, ki ga ureja UN znaša približno 46.647 m2.
3. OSNOVE ZA PRIPRAVO
3.1. Naročnik, koordinator in izdelovalec UN
3. člen
Naročnik in investitor UN je Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice. Soinvestitorja izdelave in sprejema sta MS Production, Miklavž Zornik, s.p. in Vogt electronic Slovenija, d.o.o., Blejska Dobrava.
Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor izvajalca za izdelavo PUP, ki ga bo pripravila in izvedla občina upoštevaje določila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
3.2. Zakonske podlage in obseg priprave UN
Pri izdelavi UN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti podzakonski akti,
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 59/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava UN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela (odlok z ustrezno obrazložitvijo, strokovnimi podlagami, utemeljitvami, opisi, pojasnili in podobno) in grafičnega dela v fazi osnutka, predloga in končnega elaborata UN.
V postopku bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi UN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),
– odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99),
– posebne strokovne podlage za Urbanistično zasnovo mesta Jesenice; Urbanistični inštitut RS; 1994/99,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,
– Energetska zasnova občine Jesenice; POP, d.o.o. Velenje; avgust 1999;
– Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 1/85 in 2/87),
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za melioracijo Blejska Dobrava (Uradni list RS, št. 18/91),
– idejna rešitev obvoznice Blejska Dobrava; Planing d.o.o. Križe; marec 1999,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve...).
S postopkom sprejema UN se obenem predhodno izdela in sprejme tudi programska zasnova za predmetni UN.
4. PRIPRAVA UN
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka UN
4. člen
Izdelovalec UN bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred začetkom priprave osnutka UN podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom izdelave osnutka UN podati mnenja ali pogoje
Pred začetkom priprave UN morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje oziroma mnenja za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije,d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JEKO-IN, d.o.o., C.m. Tita 51, Jesenice,
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana,
– MS Production, Miklavž Zornik, s.p., Pot na Lisice 17, Bled,
– Vogt electronic Slovenija, d.o.o., Blejska Dobrava 124, Blejska Dobrava,
– Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.
Kolikor se v postopku priprave UN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Če kateri od navedenih organov in organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
4.3. Izdelava osnutka UN
Na podlagi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov in organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec UN pripravil osnutek UN.
Osnutek UN bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami, ponazoritvami in utemeljitvami določil UN ter pogoje organov in organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN in TTN v merilu 1:5000 in podrobnejše urejanje v večjem merilu 1:1000, 1:500, detajli,
3. osnutek odloka o UN z vsebino, kot jo določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilo vsebini posebnih strokovnih podlagi in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
5. SPREJEMANJE UN
5.1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka UN
5. člen
Ko Občinska uprava občine Jesenice ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov predlaga županu, da osnutek UN javno razgrne.
5.2. Javna razgrnitev osnutka UN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice in sedežu tangirane krajevne skupnosti ter traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve Občinska uprava občine Jesenice organizira javno obravnavo v tangirani krajevni skupnosti. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno običajen, primeren način.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne in ustne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občinskemu svetu občine Jesenice.
5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Po javni razgrnitvi bo izdelovalec UN zbrane pripombe in predloge strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.
Župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč, zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javnih obravnav.
5.4. Priprava usklajenega predloga UN
Na podlagi stališč župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec UN osnutek UN dopolnil v predlog UN.
Predlog UN bo vseboval enake sestavine kot osnutek UN s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb in predlogov k osnutku UN vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k UN.
5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu UN
Na usklajeni predlog UN bo izdelovalec UN pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu UN naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije,d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom UN soglaša.
5.6. Sprejetje odloka o UN
Župan bo usklajen predlog UN s pridobljenimi soglasji organov in organizacij posredoval v sprejetje Občinskemu svetu občine Jesenice.
Ta ga sprejme z odlokom, odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. ROKI ZA PRIPRAVO UN
6. člen
UN bomo pripravljali v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 30 dni od sprejetja programa priprave,
– priprava posebnih strokovnih podlag v dva meseca po sklenitvi pogodbe,
– obravnava in potrditev posebnih strokovnih podlag s strani občinske uprave po pridobitvi mnenja od soinvestitorjev najkasneje v enem mesecu po predaji gradiva,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka UN v 14 dneh po potrditvi posebnih strokovnih podlag,
– pridobitev pogojev za pripravo osnutka UN 30 dni po posredovanju gradiva,
– osnutek UN v enem mesecu po preteku roka za izdajo pogojev oziroma soglasij organov in organizacij,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka UN 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav 21 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav,
– na podlagi stališč župana se osnutek UN dopolnjen v predlog UN pripravi v enem mesecu,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga UN,
– Občinski svet občine Jesenice sprejeme odlok o UN,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. FINANCIRANJE PRIPRAVE UN
7. člen
Sredstva za pripravo UN je delno zagotovila Občina Jesenice iz postavke urejanje stavbnih zemljišč ostali ZN po programu, MS Production, Miklavž Zornik, s.p, in Vogt electronic Slovenija, d.o.o., Blejska Dobrava.
8. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE UN
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Jesenice.
Št. 352-12/00
Jesenice, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost