Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1804. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki (skrajšano PSDPOŽEL), stran 4373.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni V. Gor., št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99), 37. in 43. člena zakona o urejanju naselij (Uradni list RS, št. 18/48, 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Železniki na 14. redni seji dne 12. 4. 2000 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (skrajšano PSDPOŽEL)
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PSDPOŽEL. Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PSDPOŽEL, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki posamezne faze priprave PSDPOŽEL ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave PSDPOŽEL ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PSDPOŽEL
Zaradi določitve novih stavbnih zemljišč v postopku sprememb in dopolnitev planskih aktov občine na pobudo pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih v stavbna za potrebe izgradnje poslovno – proizvodnih objektov Indramata, Elektromotorjev d.o.o. Železniki ter pripadajoče infrastrukture ter za potrebe izgradnje športno – rekreacijskega centra Soriška planina.
3. člen
3. Strokovne podlage
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Železniki se uporabijo vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte občine, s tem, da se jih dopolni s predhodnimi mnenji, ki so bila predhodno pridobljena za obravnavane spremembe.
4. člen
4. Organizacija in koordinacija priprave sprememb in dopolnitev PSDPO ŽEL
4.1. Koordinator pri izdelavi naloge bo župan Občine Železniki, Mihael Prevc.
4.2. Izdelovalec sprememb in dopolnitev PSDPOŽEL bo Domplan d.d. Kranj, Enota Škofja Loka.
4.3. Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PSDPOŽEL zagotovi Občina Železniki iz proračuna.
5. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo kot soglasjedajalci pri pripravi sprememb in dopolnitev PSDPOŽEL so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Kranj.
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Izpostava Kranj,
3. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija za ceste, Ljubljana,
4. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Kranj,
5. Telekom Slovenije, PE Kranj,
6. Ministrstvo za obrambo,
7. Občinske gospodarske javne službe (kanalizacija, vodovod, plin),
8. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana,
9. Ministrstvo za promet in zveze – DRSC – Izpostava Kranj,
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
6. člen
7. Terminski plan
Osnutek sprememb in dopolnitev PSDPOŽEL je izdelan in se obravnava na 14. seji Občinskega sveta občine Železniki.
Občinski svet občine Železniki sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na 14. seji. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Železniki za 30 dni, po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna razprava se izvede na sedežu Občine Železniki v času trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Občinski svet v roku 15 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži županu, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
Župan Občine Železniki posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Železniki.
Št. 080-09-2447
Železniki, dne 12. aprila 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost