Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1739. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina, stran 4279.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 13. redni seji dne 27. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Hajdina določa merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Hajdina.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Občina Hajdina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež oziroma sekcijo v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani vsaj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva in plačano članarino.
4. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva ali klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport predšolske in osnovnošolske mladine,
– športno-rekreativna dejavnost,
– tekmovalni in vrhunski šport,
– programi kategoriziranih športnikov,
– šport invalidov,
– delovanje športne zveze,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna športna dejavnost,
– športne prireditve.
6. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju športa. Medsebojne obveznosti med občino in investitorjem se praviloma uredijo z ustrezno pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi občina, zbrane predloge obdela upravni odbor športne zveze in pripravi razdelitev razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski proračun.
8. člen
Z izvajalci športnih programov se sklene pogodba. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora na d porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim ukinejo finančna sredstva.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za razvrstitev športnih društev v skupine in razrede ter merila za vrednotenje programov.
10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo enako, kot velja za njegov sprejem.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65-01/2000
Hajdina, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost