Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1799. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinama Vojnik in Dobrna, stran 4363.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US in 59/99 – odl. US), 18. in 117. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) ter 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 sta Občinski svet občine Vojnik na seji dne 29. 3. 2000 in Občinski svet občine Dobrna na seji dne 30. 3. 2000 sprejela
S P O R A Z U M
o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinama Vojnik in Dobrna
1. člen
S tem sporazumom občini uredita medsebojna premoženjska razmerja, ki izhajajo iz sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij (bivša Občina Celje – s stanjem 31. 12. 1994, Uradni list RS, št. 59/99) in razmerja, ki izhajajo iz obdobja poslovanja bivše Občine Vojnik (stanje na dan 31. 12. 1998).
2. člen
Občini Vojnik in Dobrna enakopravno uresničujeta vse pravice in obveznosti iz sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinami bivše Občine Celje in dogovora o načinu poravnave medsebojnih obveznosti in izmenjavi premoženjskih deležev med Mestno občino Celje in Občino Vojnik (priloga I. in II.).
Od terjatev v skupni višini 57,523.165,30 SIT, ki so bivši Občini Vojnik pripadle po navedenem sporazumu, pripada sedanji Občini Vojnik delež v višini 45,924.053,50 SIT, občini Dobrna pa v višini 11,599.111,80 SIT. Analitični prikaz delitve teh terjatev je priloga sporazuma (priloga III.).
3. člen
Premoženjsko stanje oziroma razmerja, ki izhajajo iz delovanja bivše Občine Vojnik v času od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1998 občini definirata z uporabo naslednjih kriterijev:
1. kriterij: lega
– nepremičnine,
– oprema, ki vsebinsko pomeni sestavni del nepremičnin,
– naložbe v javne zavode in kulturno dediščino,
– naložbe v komunalno infrastrukturo,
– ostale naložbe.
Pri vseh zgoraj navedenih oblikah premoženja se upošteva stanje, ki izhaja iz računovodskih izkazov na podlagi popisa stanja na dan 31. 12. 1998.
Po tem kriteriju se razdelijo tudi terjatve in obveznosti iz naslova gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori, kar upravlja stanovanjski sklad (priloga IV) ter terjatve in obveznosti, ki bivši Občini Vojnik pripadajo iz sklada za razvoj obrti in podjetništva Celje (priloga V);
2. kriterij: število prebivalcev, sedanja Občina Vojnik 79,3%, Občina Dobrna 20,7%,
– obveznosti iz naslova proračunske porabe za leto 1998 (tekoče in iz naslova investicij),
– obveznosti za najeta posojila,
– denarna sredstva in terjatve.
Osnove za delitev po tem členu so finančno ovrednotene v povzetku premoženjskega stanja, ki je priloga tega sporazuma (priloga VI).
4. člen
Občina Vojnik in Občina Dobrna si po kriteriju števila prebivalcev razdelita tudi delež, ki izhaja iz sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinami bivše Občine Celje, ter na tej podlagi izdelane delitve premoženja Javnega podjetja Komunala, p.o., Celje. Skladno s tako ugotovljenim deležem občini uveljavljata upravljalske pravice in obveznosti v gospodarskih javnih družbah, kar se določi s posebnimi akti (priloga VII).
5. člen
V primeru, da se po sprejemu tega sporazuma naknadno ugotovi kakršnokoli dodatno premoženje, terjatve in obveznosti, ki so bile pridobljene v obdobju od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1998, se zanje uporabi kriterij skupine, v katero po tem sporazumu spadajo.
Isto velja tudi za naknadno ugotovljeno premoženje, terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz dogovora o načinu poravnave medsebojnih obveznosti in izmenjavi premoženjskih deležev med Mestno občino Celje in Občino Vojnik.
6. člen
Občini Vojnik in Dobrna imata enaki pravici do vpogleda in uporabe vseh dokumentarnih podlag in strokovnih gradiv, ki izhajajo iz delovanja bivše Občine Vojnik.
7. člen
Župana občin Vojnik in Dobrna se pooblasti, da dogovorita način poravnave medsebojnih obveznosti in izmenjave premoženjskih deležev, ki izvirajo iz tega sporazuma za dokončno ureditev medsebojnih premoženjsko-pravnih razmerij in razdelitev premoženja v skladu s tem sporazumom in zakonom. Povzetek je v prilogi (priloga VIII).
8. člen
Župana občin Vojnik in Dobrna se pooblasti za ugotovitev in potrditev, da so spiski oziroma posamezni predlogi, ki bodo podlaga za zemljiško vknjižbo po tem sporazumu v skladu s kriteriji sporazuma in da so nepremičnine na območju občine, ki predlaga vpis.
9. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga sprejmeta sveta obeh občin. Objavi se v Uradnem listu RS. Za objavo poskrbi Občina Vojnik.
Dobrna, dne 30. marca 2000. Vojnik, dne 29. marca 2000.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost