Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1795. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje, stran 4351.

Občina Vitanje je po 56. členu zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 44/97) in po 16. členu statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) sprejela na 13. seji Občinskega sveta občine Vitanje dne 16. 3. 2000
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje
1. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Vitanje plačuje nadomestilo.
2. člen
Za poslovne površine se v skladu z 2. členom zakona o stavbnih zemljiščih štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno. Ta zemljišča se štejejo kot zazidana zemljišča.
3. člen
S tem odlokom so oproščeni plačevanja nadomestila:
– objekti za obrambo,
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost,
– osebe, ki prejemajo polni invalidski dodatek,
– občani, ki so upravičeni do subvencionirane stanarine.
Oprostitev plačila zavezancev odloča komisija, ki jo imenuje občinski svet. O tem najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu. Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila na njegovo zahtevo. Vlogo mora vložiti na občino do meseca januarja za tekoče leto.
4. člen
Nadomestilo je dolžan plačevati lastnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma najemnik, ko gre za stanovanje v občinski lasti.
Za enostanovanjsko hišo se za obračun vzame stanovanjska površina 150 m2.
Obračun nadomestila se lahko zmanjša po dejanskih izmerah, za kar pa je potrebno dostaviti ustrezno dokazilo.
5. člen
Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe razdeli:
– na stavbno zemljišče na stanovanjskem področju,
– na stavbno zemljišče na poslovno-gospodarskem področju.
6. člen
Za nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna površina 150 m2 predvidenega objekta po zazidalnem načrtu.
7. člen
Zavezanec mora prijaviti zazidano in nezazidano stavbno zemljišče občini in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča, oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se ta upošteva od 1. v naslednjem mesecu po poteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
8. člen
Višina nadomestila se določi na podlagi točk po območjih. Za določitev števila točk pri uporabniku zemljišča za stanovanjske namene se uporabljajo naslednja merila:
a) lega zemljišča,
b) stopnja komunalne opremljenosti.
Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za uporabnike zemljišča za poslovne namene v družbenih dejavnostih.
9. člen
Za določitev števila točk pri uporabnikih zemljišč za stanovanjske, proizvodne in poslovne namene se kot merili uporabljata lega zemljišča in stopnja komunalne opremljenosti.
Območje občine razdelimo na dve območji:
1. območje naselja Vitanje,
2. ostalo območje občine razen naselja Vitanje.
10. člen
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo na naslednji način:
a) Lega zemljišča
------------------------------------------------
                  Število točk
Stavbno zemljišče
na stanovanjskem področju         40
Stavbno zemljišče
na poslovno gospodarskem področju     70
------------------------------------------------
b) Komunalna opremljenost zemljišča na območjih
I. območje 100% komunalna opremljenost,
II. območje 50% komunalna opremljenost.
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori se izračun nadomestila naredi ločeno po obeh metodah. Komunalna opremljenost na gospodarskem in poslovnem območju je na celotnem področju občine 100%.
c) Za kmetijski gospodarski objekt – hlev se obračuna po dejanskih izmerah v II. območju, vzame pa se 15 točk.
Če ni posredovan podatek o dejanski površini, se upošteva površina 300 m2. Kolikor je dejanska površina večja od 300 m2, se upošteva 300 m2.
f) Za druga stavbna zemljišča (omenjena kot podobna iz 2. člena) se štejejo: površine, na katerih so zgrajeni primarni daljnovodi in objekti za distribucijo visoko-, srednje- in nizkonapetostne električne energije, telekomunikacijski medkrajevni daljnovodi in objekti, površine, potrebne za obratovanje bencinskih servisov, medobčinski vodovod in druge površine.
Število točk za m2 zazidane površine teh zemljišč se določi na naslednji način:
– daljnovodi:     – podzemni 200
            – nadzemni 400
– bencinski servis        200
– medobčinski vodovod       150
Površine, na katerih so zgrajeni nadzemni daljnovodi, so površine pod daljnovodnim vodom, pod stebrom, in so površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 100 m2 za vsak daljnovodni steber visokonapetostnega primarnega omrežja ter 50 m2 za vsak daljnovodni steber srednje in nizkonapetostnega primarnega omrežja.
Površine, na katerih so zgrajeni podzemni daljnovodi (ne glede na vrsto) so površine v dolžini trase voda in širini 1m.
Površine, na katerih je zgrajen medobčinski vodovod, so površine v dolžini trase vodovoda in širini 2 m.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa.
Obračun se izvede tako, da se ob točkah in površini (ali delu površine) glede na lego površine upošteva ustrezna komunalna opremljenost območja.
11. člen
Za nepokrite poslovne površine iz 2. člena se določi obračun v višini 25% stavbnega zemljišča na poslovnem območju, za poslovno gospodarske objekte pa po dejanskih izmerah.
12. člen
Valorizirano vrednost točke vsako leto ugotovi občinski svet s posebnim sklepom.
13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancu davčni organ.
Odločba o odmeri nadomestila je stalna in se spremeni le, če se spremeni vrednost točke.
Podatke za odmero nadomestila sporoči davčnemu organu Občina Vitanje.
14. člen
Nadomestilo se plačuje v skladu z odredbo o računih in načinu plačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.
Zbrana sredstva se namenijo za nakupe, urejanje in vzdrževanje stavbnih zemljišč in pripadajoče komunalne infrastrukture.
15. člen
Pri določanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bo Občina Vitanje upoštevala površine stavbnega zemljišča iz nove baze podatkov, ki si jo bo priskrbela na podlagi več različnih podatkov. Pritožba glede površin obračunanih na podlagi nove baze podatkov bo možna na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), tega odloka in odločbe DURS o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
16. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega je neposredni uporabnik, ali če ne prijavi pravilnih površin (7. člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 46/86).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-013/00-05
Vitanje, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost