Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1805. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2000, stran 4374.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Žetale na 14. seji dne 31. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Žetale za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe Občini Žetale.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin, in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo 283,324.000 SIT, in sicer:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prenos sredstev iz leta 1999     30,236.000 SIT
– prihodki              253,088.000 SIT
– odhodki               283,324.000 SIT
b) račun financiranja:
– prihodki                   – SIT
– odhodki                    – SIT
4. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, ki so sestavni del proračuna.
5. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
7. člen
Sredstva se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
8. člen
Za rezerve Občine Žetale se izloča 0,5% prihodkov.
9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan Občine Žetale.
10. člen
Župan Občine Žetale je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 062-02-0014/2000-4
Žetale, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen I. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov

A) Prihodki občine za financiranje javne porabe

1. Prenos sredstev iz leta 1999           30,236.000SIT

2. Prihodki za primerno porabo

a) Lastni prihodki (po 21. in 22. členu  ZFO)   26,638.000 SIT

b) Finančna izravnava               83,784.000 SIT

c) Razlika finančne izravnave za 1999        2,682.000 SIT

3. Drugi prihodki

a) Taksa za izgradnjo vodovodnega  omrežja     7,000.000 SIT

b) Taksa za vzdrževanje pokopališča          800.000 SIT

c) Najemnina za poslovne prostore           600.000 SIT

d) Sofinanciranje občanov

- vzdrževanje cest                 1,400.000 SIT

- asfaltiranje ceste - 240             6,300.000 SIT

- asfaltiranje ceste - 241             2,400.000 SIT

e) Sofinanciranje države

- odprava posledic plazov in poplav        17,711.000 SIT

- sredstva MŠŠ                   89,475.000 SIT

- sredstva MKGP                    567.000 SIT

- sredstva MZ                    3,231.000 SIT

f) drugi nepredvideni prihodki           2,000.000 SIT

4. Samoprispevek                  8,500.000 SIT

Skupaj prihodki                  283,324.000 SIT
_________________________________________________________________
B) Odhodki

1. Tekoči odhodki

1.1. Dejavnost občinskih organov          8,000.000 SIT

1.2. Dejavnost občinske uprave           12,600.000 SIT

1.3. Izobraževanje                 8,700.000 SIT

1.4. Socialno varstvo                9,300.000 SIT

1.5. Predšolska vzgoja               4,400.000 SIT

1.6. Kultura                     500.000 SIT

1.7. Šport                      700.000 SIT

1.8. Zdravstvo                   2,800.000 SIT

1.9. Kmetijstvo                   3,500.000 SIT

1.10. Drobno gospodarstvo in turizem        1,500.000 SIT

1.11. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  2,500.000 SIT

1.12. Komunalna dejavnost              1,000.000 SIT

1.13. Cestna dejavnost               11,500.000 SIT

1.14. Drugi odhodki                 1,616.000 SIT

Skupaj tekoči odhodki               68,616.000 SIT

2. Investicijski odhodki

2.1. Občinska uprava                3,000.000 SIT

2.2. Izobraževanje in šport            141,051.000 SIT

2.3. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  17,657.000 SIT

2.4. Komunalna dejavnost              36,000.000 SIT

2.5. Cestna dejavnost               17,000.000 SIT

Skupaj investicijski odhodki           214,708.000 SIT

Skupaj odhodki                  283,324.000 SIT
_________________________________________________________________


AAA Zlata odličnost