Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1768. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1999, stran 4322.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika, na 11. redni seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:             SIT
----------------------------------------------------------------
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini                698,323.137,08
– odhodki v višini                670,808.464,06
– proračunski presežek              +27,514.673,02
----------------------------------------------------------------
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– dana kratkoročna posojila            25,000.000,00
– skupni presežek (prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih posojil)    +2,514.673,02
----------------------------------------------------------------
e) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje             11,251.000,00
– odplačilo dolgoročnega kredita          –1,137.008,73
– neto zadolževanje                +10,113.991,27
– povečanje sredstev na računih         + 12,628.644,29
----------------------------------------------------------------
3. člen
Proračunski presežek v višini 12,628.664,29 in kratkoročno plasirana sredstva v višini 25,000.000 se namenita za dokončanje naslednjih investicij v letu 2000:
----------------------------------------------------------
– za kolektor B v višini           6,800.000,00
– za ČN Rosalnice v višini          2,300.000,00
– za izdelavo projektov
za odstranjevanje odpadnih voda po KS     4,000.000,00
– za načrte Cankarjeve ceste         2,000.000,00
– za komunalno urejanje skladiščno
obrtne cone                 10,000.000,00
– za investicijo OŠ Metlika         12,528.644,29
Skupaj:                   37,628.644,29
----------------------------------------------------------
4. člen
V letu 1999 so vse krajevne skupnosti realizirale naslednje lastne prihodke:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– lastni prihodki v višini     8,466.329,03
– lastni odhodki v višini     2,213.657,91
– presežek sredstev
v krajevnih skupnostih      +6,252.671,12
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 1999 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/00
Metlika, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost