Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1729. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica, stran 4272.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 11. redni seji dne 30. 3. 2000 sprejel
P R O G R A M
priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gorišnica za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Gorišnica za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94 in 2/98);
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, ki so potrebna za njihovo pripravo;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93) in zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij (izdelava analize dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in razvojnih teženj posameznih naselij) ob upoštevanju obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije. V kontekstu analize poselitve se rešujejo vse prispele pobude in pripombe za posege v prostor, ki bodo prispele v določenem roku;
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine, ureditvena območja naselij, območja večjih infrastrukturnih oblektov, območja za šport in rekreacijo v naravnem okolju, nevarna in ogrožena območja),
– urbanistične zasnove obrtne cone v Moškanjcih in avtokampa na Borlu.
III. OGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG
3. člen
Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag se določi na podlagi javnega razpisa.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je župan Občine Gorišnica, oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
IV. SODELUJOČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA PLANA OBČINE GORIŠNICA
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
2. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;
3. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;
4. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo;
5. za področje varstva naravne in kulturne dediščine: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;
6. za področje prometa in zvez: Ministrstvo za promet in zveze;
7. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Oddelek za energetiko;
– Eles, Elektro Slovenija, Ljubljana,
– Geoplin, Ljubljana;
8. za območje poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje Ljubljana,
9. za področje obrambe in zaščite: Ministrstvo za obrambo, Ljubljana.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 60 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
5. člen
1. Sprejem sklepa o pričetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Gorišnica.
2. Javni razpis, izbor izdelovalca in podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem.
3. Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in organizacij iz 4. člena tega programa pridobi občinska uprava v sodelovanju z izdelovalcem v roku 60 dni po podpisu pogodbe.
4. Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se izdela najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe.
5. Občinski svet občine Gorišnica obravnava in sprejme osnutek ter sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi in o javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
6. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Gorišnica in izpostavi v Cirkulanah.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pisne pripombe na izdelan osnutek v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
8. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnutek, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinskega odbora za plan, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
9. Občinski svet v roku tridesetih dni po sprejetju stališča do pripomb naloži izvajalcu, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev. Župan Občine Gorišnica posreduje usklajen osnutek MOP, Urad za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
10. Župan Občine Gorišnica posreduje, po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, usklajen osnutek na občinski svet s predlogom, da v drugem branju sprejme spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.
VI. SREDSTVA
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Gorišnica, za pripravo strokovnih podlag se predvidijo sredstva v proračunu Občine Gorišnica.
7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350- 01-47/2000
Gorišnica, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost