Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1764. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, stran 4320.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 14. seji dne 3. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92) in srednjeročnega plana (Uradne objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje nove Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/95, 31/97 in 23/99).
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se nanašajo na predvidene spremembe v namenski rabi zaradi ažuriranja obstoječega stanja, zaradi predvidenih gradenj gospodarskih, stanovanjskih, obrtnih in servisnih objektov ter zaradi urejanja rekreacijskih površin na območju Občine Lendava.
3. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena vsebujejo:
Tekstualni del:
Obrazložitev s prilogami, ter
Grafične prikaze:
Karte v M 1:25000
– zasnova primarne rabe prostora,
– zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih naprav,
– zasnova vodnogospodarskih ureditev,
– zasnova prometnega omrežja,
– zasnova energetskega omrežja,
– zasnova PTT omrežja,
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine.
Karte v merilu M 1:5000 z oznakami:
Turnišče 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49 in 50,
Ljutomer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 30,
Lendavske gorice 41–42, Peklenica 1–2, 11–12 in 21–22,
Ferketinec 9–10, 19–20, 29–30 in 39–40 ter
Podturen 21, 31, 32, 33 in 43.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
4. člen
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), in sicer se v poglavju 7.3.2.1. Energetika na koncu doda: Predvidena je izgradnja povezovalnega plinovoda.
5. člen
V poglavju 7.4. Zasnova namenske rabe prostora se dopolnijo naslednja podpoglavja:
7.4.1 Območja kmetijskih zemljišč, kjer se na koncu doda:
Predvideni so posegi na kmetijska zemljišča, ki so usklajeni z republiškim planom. Posegi so razvidni iz tabele vseh posegov, ki je priloga k obrazložitvi.
6. člen
V poglavju 7.4.3. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine se dopolni seznam območij:
Naravni spomeniki:
– Črni log,
– Murske mrtvice (Kot, Lakoš in Potkova),
– rastišče logarice (Dolnji Lakoš),
– Petišovsko jezero,
– Murska šuma.
7. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje Občine Lendava, in sicer:
a) Karte v merilu M 1:25000
– zasnova primarne rabe prostora,
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
c) karte v merilu M 1:5000 z oznakami: Turnišče 38, 39, 49 in 50, Ljutomer 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 in 30, Lendavske gorice 41–42, Peklenica 1–2 in 11–12, Ferketinec 9–10, 19–20.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA
8. člen
Spremeni in dopolni se tekstualni del družbenega plana Občine Lendava, in sicer se v poglavju 11.2. Razvoj v prostoru dopolni podpoglavje 11.2.12. Lokacije novih infrastrukturnih omrežij na koncu doda:
Plinovodno omrežje.
Predvidena je izgradnja povezovalnega plinovoda.
9. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Lendava, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu M 1:5000, navedeni že v 6. členu tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-03/00
Lendava, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost