Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1788. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 4344.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 12. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Sežana.
2. člen
Ime občinskega glasila je: KRAŠKI OBZORNIK.
3. člen
Ustanovitelj občinskega glasila je: Občina Sežana.
Izdajatelj glasila je: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
Naslov uredniškega odbora: Partizanska cesta 4, Sežana.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja praviloma dvomesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Sežana. Izhaja v nakladi 4.500 izvodov, na A4 formatu in v slovenskem jeziku.
5. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
6. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
7. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA
8. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Sežana, lahko pa obravnava širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov, za potrebe Občine Sežana.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela Občine Sežana.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA
9. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in štirje člani. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Odgovornega urednika in člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Sežana.
10. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanje glasila ter cenik reklamnih sporočil, ki ga sprejme občinski svet. Uredniški odbor obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.
11. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (priprava besedil, oblikovanje glasila, tisk, itd.) lahko župan Občine Sežana na predlog uredniškega odbora prenese v skladu z zakonom o javnih naročilih, pogodbeno na zunanje izvajalce.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
12. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– prihodki od reklam, ki jih izdajatelj lahko trži, vendar skupaj največ 25% obsega posamezne številke glasila,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
13. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave,
– materialne stroške in
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Do konca mandata sedanjega občinskega sveta opravlja naloge uredniškega odbora uredniški odbor, ki je bil imenovan za izdajanje občinskega informativnega biltena.
15. člen
Cenik za oglaševanje oziroma za reklamna sporočila v občinskem informativnem biltenu, ki ga je sprejel občinski svet na seji dne 4. 11. 1999, s sklepom št. 085-04-1/99-5, ostane v veljavi in se uporablja kot cenik reklamnih sporočil v občinskem glasilu, do sprejetja novega cenika.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 085-03-1/99-6
Sežana, dne 12. aprila 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost