Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1720. Program priprave sprememb in dopolnitev - prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče - prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Braslovče za naselja Braslovče in Rakovlje, Parižlje, Gomilsko, Trnava, Šentrupert, Grajska vas in Letuš, stran 4258.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99 ) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 31. 3. 2000 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev – prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče – prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Braslovče za naselja Braslovče in Rakovlje, Parižlje, Gomilsko, Trnava, Šentrupert, Grajska vas in Letuš
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja:
– spremembe in dopolnitve prostorskih setavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče,
– spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Braslovče za naselja Braslovče in Rakovlje, Parižlje, Gomilsko, Trnava, Šentrupert, Grajska vas in Letuš,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev,
– organizacija postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način sodelovanja, ter naloge ki jih morajo pri tem opraviti,
– terminski plan sprejemanja,
– financiranje aktivnosti priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov,
2. člen
Vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in vsebina ter obseg sprememb in dopolnitev in PUP
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na:
– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med staro Občino Žalec in novo Občino Braslovče,
– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana v skladu s strategijo razvoja občine in pobudami občanov ter organizacij,
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
3. člen
Organizacija postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov
Za koordinatorja postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Braslovče, oziroma po njegovem pooblastilu pooblaščeni predstavnik.
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo gradiva se določi z neposrednim naročilom.
4. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način sodelovanja, ter naloge ki jih morajo pri tem opraviti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in PUP so:
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za kulturo
– Ministrstvo za promet in zveze
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
– Ministrstvo za drobno gospodarstvo in turizem
– Ministrstvo za obrambo
– Elektro Celje javno podjetje d.d.
– Telekom Slovenije d.d. PE Celje
– Komunalno podjetje Žalec.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje in soglasja tudi drugih organov, ki niso zgoraj navedena, se le ta pridobe v postopku.
Organi in organizacije morajo podati svoja mnenja, pogoje in soglasje v 30 dneh od zahteve. V nasprotnem se smatra, da soglašajo s spremembami in dopolnitvami.
5. člen
Terminski plan sprejemanja
1. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP se prične po objavi programa.
2. Digitalizacija kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se pripravi v 30 dneh po predaji dokumentacije izvajalcu.
3. Predhodne pogoje pridobi izvajalec v roku 45 dni po razpisu.
4. Osnutek sprememb in dopolnitev se dostavi občinski strokovni službi v enem mesecu.
5. Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov in PUP.
6. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnutek podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila občinske strokovne službe.
7. Izvajalec pripravi usklajen osnutek sprememb in dopolnitev, katerega župan pošlje na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
8. Po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov župan Občine Braslovče posreduje občinskemu svetu predlog za sprejem sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in PUP sredstva zagotovi naročnik izdelave planskih aktov.
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/01/2000
Braslovče, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost