Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1774. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999, stran 4327.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 20. in 96. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana na 14. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999.
2. člen
Proračun Mestne občine Novo mesto je bil realiziran v skupni višini 3.561,458.788 SIT in obsega:
----------------------------------------------------------------
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini              +3,448.821,53 SIT
– odhodke v višini               –3,567.131,64 SIT
– proračunski primanjkljaj           –118,310.116 SIT
----------------------------------------------------------------
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil         +74,453.970 SIT
– zmanjšanje kapitalskih deležev         +38,183.288 SIT
– skupaj                    +112,637.258 SIT
----------------------------------------------------------------
c) v računu financiranja
– odplačilo dolga                –33,193.181 SIT
– skupaj                     –33,193.181 SIT
----------------------------------------------------------------
č) rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov         –118,310.116 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb      +112,637.258 SIT
– račun financiranja               –33,193.181 SIT
– skupaj                     –38,866.039 SIT
----------------------------------------------------------------
Razliko v znesku 38,866.039 SIT predstavljajo zmanjšanje denarnih sredstev na računih v znesku 11,807.366 SIT, vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta v znesku 14,582.383 SIT ter presežek drugih obveznosti nad terjatvami v znesku 12,476.290 SIT.
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-02/2000-1200
Novo mesto, dne 30. marca 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. dela l. r.

AAA Zlata odličnost