Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1793. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno, stran 4347.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 – odl. US RS), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter določil statuta Občine Trebnje in statuta Krajevne skupnosti Trebelno je Svet krajevne skupnosti Trebelno na 8. redni seji dne 18. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Trebelno, ki obsega naslednje vasi: Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem, Štatenberg, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 28. 5. 2000 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih Trebelno, Češnjice, Velika Strmica in Ornuška vas v Krajevni skupnosti Trebelno.
Z dnem 28. 4. 2000 začnejo v Krajevni skupnosti Trebelno teči volilna opravila potrebna za izvedbo referenduma za podaljšanje samoprispevka.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
1. rekonstrukcija in preplastitve asfaltnih cest v krajevni skupnosti;
2. obnove in novogradnje javnih poti v KS;
3. sofinanciranje pluženja snega in zimskega vzdrževanja teh cest;
4. gradnja večnamenskega doma.
Razporeditev sredstev je določena 1% za rekonstrukcije in preplastitve asfaltnih cest v krajevni skupnosti ter obnovo in novogradnje javnih poti v KS Trebelno, 1% za sofinanciranje pluženja snega in zimskega vzdrževanja teh cest in 0,5% za gradnjo večnamenskega doma.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Trebelno z letnim planom.
4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka se bo predvidoma v KS Trebelno zbralo 40,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabila izključno za programe iz 3. člena tega sklepa. Z njim bo upravljal svet Krajevne skupnosti Trebelno, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Sredstva se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Trebelno št. 52120-842-130-82107.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o podaljšanju krajevnega samoprispevka za obdobje štirih let, in sicer od 1. 6. 2000 do 30. 6. 2005.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Trebelno, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila plač, pokojnine ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2,5% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje;
– zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti po stopnji 2,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci, ki dosegajo dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 2,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 2,5% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Trebelno. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna izpostava DURS.
Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Trebelno, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določil zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Trebelno. Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST TREBELNO
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 28. 5. 2000 o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za dobo petih let od 1. 6. 2000 do 30. 6. 2005 za območje KS Trebelno.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
1. rekonstrukcija in preplastitve asfaltnih cest v krajevni skupnosti;
2. obnove in novogradnje javnih poti v KS;
3. sofinanciranje pluženja snega in zimskega vzdrževanja teh cest;
4. gradnja večnamenskega doma.
Razporeditev sredstev je določena 1% za rekonstrukcije in preplastitve asfaltnih cest v krajevni skupnosti ter obnovo in novogradnje javnih poti v KS Trebelno, 1% za sofinanciranje pluženja snega in zimskega vzdrževanja teh cest in 0,5% za gradnjo večnamenskega doma.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Trebelno z letnim planom.
Višina samoprispevka bo znašala:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila plač, pokojnine ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2,5% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje;
– zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti po stopnji 2,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci, ki dosegajo dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 2,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 2,5% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.
GLASUJEM
»ZA«               »PROTI«
Glasujete tako, da obkrožite besedo »ZA«, če se strinjate z uvedbo podaljšanja krajevnega samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Trebelno.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Trebelno, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trebelno, dne 20. februarja 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Trebelno
Anton Cvetan l. r.

AAA Zlata odličnost