Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem - Vitanje, stran 4349.

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in po 16. členu statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) na 12. seji dne 4. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem – Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za del območja obravnave velja odlok o sprejetju zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem – Vitanje (Uradni list SRS, št. 32/84).
2. člen
Spremeni in dopolni se odlok tako, da se dodajo vsi naslednji členi.
3. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1993 in 1994 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 29/98) se sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem – Vitanje.
Sestavni del odloka je projekt: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem, ki ga je izdelal Razvoji center Planiranje Celje, d.o.o., št. proj. 227/98 v novembru 1998 in vsebuje:
I.  Tekstualni del,
II. Soglasja,
III. Grafične priloge.
II. MEJA OBMOČJA
4. člen
Opis meje topografsko
na severu:  od razcepa makadamskih poti v nadaljevanju prečka travnik, na vzhodu:
       prečka strmi del območja, obrne proti zahodu,
na jugu:   ob vznožju strmine vse do makadamske poti,
na zahodu:  ob makadamski dovozni poti jo zaobjame vse do dovozne ceste do
       izhodiščne točke.
Opis meje po obodni parcelaciji (vse parcele k.o. Vitanje)
na severu:  prečka parcelo št. 177/3, 176/2, 410, po severnem robu parcele št.
       219,
na vzhodu:  po vzhodnem robu parcele št. 219,
na jugu:   po južnem robu parcele št. 219, po zahodnem robu parcele št. 219, po
       vzhodnem robu parcele št. 410,
na zahodu:  prečka parcelo št. 410 in 184/4, v nadaljevanju poteka po zahodnem
       robu parcele št. 410 (cesta) prečka parcelo št. 181 in 1773/3 do
       izhodiščne točke opisa meje.
Velikost območja meri 6.665 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
5. člen
Območje je namenjeno stanovanjskim objektom.
IV. URBANISTIČNA ZASNOVA IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
6. člen
Urbanistično in arhitekturno oblikovanje
Objekti so zasnovani v nizu ob napajalni cesti kot prostostoječi objekti. Smer slemen je vzporedna s plastnicami v smeri vzhod–zahod. Vhodi in uvozi bodo iz severne strani objekta.
Fasadna linija je definirana s 5,50 metrskim odmikov od ceste.
Tlorisne dimenzije objekta so 12,00 x 8,00 m + 2,00 m x 4,00 m. Objekt bo imel klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje, z višino kolenčnega zidu ca. 1,40 m.
Streha je dvokapnica s čopi, v naklonu ca. 38°, kritina – bramac ali podobna kritina opečne barve.
Fasade bodo v ometu, različnih pastelnih barv.
Usmeritve za zunanje ureditve
Zunanja ureditev obsega nepozidane dele parcele. Površine pred vhodom v objekt in garažo bodo tlakovane, ostale površine bodo vrtno urejene. Ograja okoli parcele je možna do višine 1,50 m – živa meja.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV
7. člen
Promet
Za cestno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– glavna napajalna cesta za 6 stanovanjskih objektov je cesta »F«, ki se odcepi od ceste »A«, le-ta pa od ceste Vitanje–Brezen;
– cesta »F« omogoča dvosmerni promet in je širine 3,50 m z obojestransko bankino širine 0,50 m;
– cesta se odvodnjava s prečnimi skloni v predvidene požiralnike z LTŽ rešetko, oziroma v požiralnik z vtokom pod robnikom in dalje v kanalizacijo;
– zaradi trase ceste je potrebno prestaviti obstoječ odprt jarek v katerega se na tem delu cesta odvodnjava;
– posebno pozornost je potrebno posvetiti odvodu vod s planuma spodnjega ustroja;
– pred izgradnjo cestnega omrežja – cesta »F« je potrebno izdelati projekte za izvedbo, za posamezne objekte pa projekt zunanje ureditve, in sicer zaradi zahtevnosti terena.
Vodovodno omrežje
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– hidrantno omrežje je načrtovano kot krožni vod in se odcepi od vodovodnega odseka »3« in priključi na vodovodni odsek »2«;
– za vodovodni odsek »2« in »3« so že izdelani projekti za izvedbo;
– za zagotovitev požarne varnosti je potrebno znotraj ureditvenega območja postaviti hidrante;
– vodovodno omrežje je predvideno za pokrivanje sanitarnih potreb in požarno-hidrantno omrežje;
– vodovodno omrežje je predvideno ob levem robu ceste »F«, in sicer v LŽ DUKTI1 izvedbi;
– priključitev objektov na vodovodno omrežje se naj izvaja načeloma za dva objekta skupaj z glavnim ventilom;
– trasa obstoječega vodovoda in predvidenega hidrantnega omrežja je razvidna iz grafičnih prilog v ZN;
– pred izgradnjo predvidenega vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projekt za izvedbo.
Kanalizacijsko omrežje
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predviden je delno mešan delno ločen sistem kanalizacije, z odvodom sanitarnih odpadnih vod preko predvidenih kanalov do priključka na obstoječo kanalizacijo;
– do izgradnje čistilne naprave Vitanje je potrebno sanitarne odpadne vode voditi preko ustrezno dimenzioniranih triprekatnih greznic;
– za izgradnjo čistilne naprave Vitanje se triprekatne greznice opustijo;
– začasno je predvidena izgradnja triprekatnih greznic brez iztoka, in sicer do izgradnje predvidenih kanalov po projektu št. 181/87-88 (RC Planiranje);
– objekt je potrebno samostojno priključevati na kanalizacijo v revizijskem jašku;
– pri izgradnji je potrebno vgrajevati takšne cevi in jaške, ki zagotavljajo popolno vodotesnost;
– vse odpadne sanitarne vode v priključnem jašku na javno kanalizacijo morajo ustrezati poslovniku o odvajanju in čiščenju odpadnih voda (preprečitev škode na čistilni napravi);
– obstoječo kanalizacijo je potrebno po potrebi očistiti;
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izdelati projekt za izvedbo.
Električno omrežje
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz obstoječe transformatorske postaje;
– za razširitev nizkonapetostnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo.
Telefonsko omrežje
– objekti v ZN bodo priključeni na telefonsko omrežje v skladu s soglasjem upravljavca;
– za TK omrežje je potrebno izdelati projekte za izvedbo.
Ogrevanje
– za ogrevanje je predvideno kurilno olje in daljinsko ogrevanje z lesno biomaso.
Odpadki
– zbiranje odpadkov bo urejeno s posodami za smeti;
– prostor za posode za smeti bo ograjen in intenzivno ozelenjen.
VI. VARSTVO OKOLJA
8. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov sta urejena z občinskim odlokom.
Varstvo pred hrupom
Namembnost predvidene zazidave je izključno stanovanjska, zato ne bo vplivov, ki bi poslabšali stanje hrupa v okolju.
V času gradnje je potrebno gradnjo izvajati ob delavnikih in urah, ki niso moteče za okolje.
Varstvo zraka
Za energetski vir je predvideno kurilno olje. Način ogrevanja ne bo vplival na poslabšanje kakovosti zraka.
VII. POŽARNA VARNOST
9. člen
Predpisani pogoji za požarno varnost veljajo le za območje sprememb in dopolnitev ZN.
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik. Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Viri za zadostno oskrbo vode bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
Hidrantno omrežje je obvezno potrebno predvideti v načrtu zunanje ureditve (PGD, PZI).
Na podlagi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
VIII. TOLERANCE
10. člen
Kot tolerance pri gabaritih objektov je mogoče povečanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov za 0,6 m.
IX. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
11. člen
Pred pričetkom gradnje je obvezno geološko geomehansko mnenje.
12. člen
Na delu trase ceste »F« je potrebno prestaviti obstoječ odprti jarek, ki na tem delu služi tudi za odvod površinske vode z območja cestišča. Del predvidene prestavitve odprtega jarka je predvideno zunaj meje ureditvenega območja.
X. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno v vpogled vsem zainteresiranim pri Občini Vitanje.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-12/00-07
Vitanje, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost