Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1622. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi

MINISTRSTVA

1623. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
1624. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih
1625. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora
1626. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Luče
1627. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe Pomočnik v živilstvu
1628. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Kuhar, Natakar in Prodajalec za izvajanje na narodno mešanem območju (dualna organizacija izobraževanja)
1629. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vrtnar in Šivilja-krojač
1630. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Gostinski tehnik, Turistični tehnik, Vrtnarski tehnik, Grafični tehnik in Medijski tehnik
1631. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik, prilagojenih za mladostnike s posebnimi potrebami
1632. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik, Gostinski tehnik in Turistični tehnik, za izvajanje na narodno mešanem območju
1633. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij in Izdelovalec obutve
1634. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja)
1635. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Fotografski tehnik
1636. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Elektrikar energetik, Strojni mehanik in Prodajalec (dualna organizacija izobraževanja)
1637. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah
1638. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke
1639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju
1640. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
1641. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive
1642. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu
1643. Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v zvezi s preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin
1644. Količnik za preračun katastrskega dohodka
1684. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

1647. Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice
1648. Odločba o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota, odloka o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora, sklepa o spremembi višine najemnin za poslovne prostore, sklepa o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota in sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi o ugotovitvi, da sta odlok o davku od premoženja v Občini Kungota in odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov v neskladju z ustavo ter da se del določbe 10. člena odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov odpravi
1649. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 7. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo in o zadrževanju izvrševanja navedene določbe

BANKA SLOVENIJE

1645. Sklep o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1646. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1650. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1651. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
1652. Pravilnik o zdravniškem registru
1653. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
1685. Poročilo o gibanju plač za februar 2000

OBČINE

Ajdovščina

1654. Razpis drugega kroga volitev za župana Občine Ajdovščina

Benedikt

1655. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 1999
1656. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt

Celje

1657. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2000

Črna na Koroškem

1658. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2000
1659. Pravilnik o pogojih ter postopku prodaje in najemu nepremičnin
1660. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Črna na Koroškem

Divača

1661. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1999

Horjul

1662. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 1999

Komen

1663. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1999
1664. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000

Kranj

1665. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj
1666. Sklep o prispevku za odvoz posebnih odpadkov v Mestni občini Kranj
1667. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
1668. Statutarni sklep o dopolnitvi 53. člena statuta Mestne občine Kranj

Krško

1669. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Lenart

1670. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1671. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem Vzgojnovarstvenem zavodu - Vrtec Lenart
1672. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart

Škofja Loka

1673. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2000
1674. Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine plina
1675. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega člana Sveta krajevne skupnosti Sveti Duh za 1. volilno enoto, ki obsega naselja Virmaše in Grenc

Železniki

1676. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki

Žirovnica

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999
1678. Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
1679. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000
1680. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica

Žužemberk

1681. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 1999
1682. Sklep o razglasitvi Glihovega toplarja v Žužemberku za kulturni spomenik
1683. Ugotovitveni sklep, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva z delom v občinski upravi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

49. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega orožja posameznikov (MEKNSO)
50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ)
51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BFISZN)
52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah (BSKSN)
53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o mednarodnem kombiniranem prometu (BHRMKP)
54. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BGRZTS)
55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Zvezne Republike Nemčije o izvajanju pomoči pri opremljanju v obdobju od 1999 do 2002 (BDEMNZPO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti