Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000, Kazalo


MINISTRSTVA

1555. Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju

OBČINE

Celje

1556. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1999
1557. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste - III. etapa
1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Pokopališče ob Mirni poti
1559. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok
1560. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje
1561. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje
1562. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2000
1563. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Cerknica

1564. Poslovnik Nadzornega odbora občine Cerknica

Dobrovnik

1565. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Dobrovnik, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1566. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1567. Odlok o varovanju pitne vode

Dolenjske Toplice

1568. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Dolenjske Toplice
1569. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

1570. Sklep o uvedbi samoprispevka
1571. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za ureditev ceste Šuštar-Mihač, ki je bil izveden 26. 3. 2000 v mali dvorani kulturnega doma v Poljanah

Hrpelje-Kozina

1572. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Idrija

1573. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 1999

Jesenice

1574. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin

Križevci

1575. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2000
1576. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Križevci
1577. Pravilnik o štipendiranju

Ljutomer

1578. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer

Mislinja

1579. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1580. Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Mislinja
1581. Pravilnik o olajšavah in oprostitvah plačila storitev javne službe pomoč družini na domu v Občini Mislinja
1582. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja

Murska Sobota

1583. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999
1584. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2000
1585. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
1586. Odlok o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in Fazanerija
1587. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Murska Sobota
1588. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 2000

Ravne na Koroškem

1589. Statut Četrtne skupnosti Čečovje
1590. Statut Krajevne skupnosti Dobja vas
1591. Statut Krajevne skupnosti Strojnska reka
1592. Statut Krajevne skupnosti Kotlje
1593. Statut Četrtne skupnosti Javornik-Šance
1594. Statut Četrtne skupnosti Trg
1595. Statut Vaške skupnosti Dobrije
1596. Statut Vaške skupnosti Strojna
1597. Pravilnik o financiranju področja zaščite in reševanja v Občini Ravne na Koroškem

Razkrižje

1598. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 1999

Ribnica na Pohorju

1599. Poslovnik Nadzornega odbora občine Ribnica na Pohorju

Semič

1602. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Semič
1603. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič

Slovenj Gradec

1600. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1601. Odlok o občinskih cestah

Sodražica

1604. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2000
1605. Pravilnik o štipendiranju

Sveti Jurij ob Ščavnici

1606. Odlok o javni službi pomoč na domu v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Škocjan

1607. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Škocjan
1608. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan

Škofja Loka

1609. Odlok o komunalnih taksah v Občini Škofja Loka
1610. Odlok o preimenovanju naselja Tomaž nad Praprotnim
1611. Program priprave zazidalnega načrta in spremembe programske zasnove za območje stanovanjsko obrtne cone v Hrastnici

Šmarje pri Jelšah

1612. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999
1613. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000
1614. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah
1615. Odlok o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah
1616. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1617. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1618. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1619. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Žetale

1620. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žetale
1621. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov