Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1572. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 4033.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 12. redni seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, ki jih sme investitor graditi brez lokacijskega dovoljenja, če gradnjo objekta priglasi in si ob priglasitvi pridobi potrdilo upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora.
2. člen
Pod pogoji, določenimi s tem odlokom sme investitor brez lokacijskega dovoljenja graditi naslednje objekte: drvarnice, shrambe, vrtne ute, garaže, nadstreške nad dostopom oziroma uvozom v objekt in nadstreške za potrebe parkiranja, pergole, vetrolove, zasteklitve teras, balkonov in zunanjih stopnic, zimske vrtove, tipske montažne bazene, greznice, kapnice, naprave za izkoriščanje sončne energije, tipske male kontejnerje za utekočinjeni naftni plin, plinski priključek z notranjo preureditvijo kotlarne, postavitev medposestnih meja (vrtne in dvoriščne ograje in zidovi), tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč, objekte za rejo malih živali, čebelnjake, steljnike, senike, lope za spravilo orodja in traktorjev za kmetijsko proizvodnjo, montažne silose za shranjevanje krmil (stolpne in koritaste), gnojnike in gnoj nične jame, napajališča, kale, tople grede, rastlinjake in plastenjake, kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico), otroška igrišča in dodatno opremo parkov in počivališč, dvostezna odprta balinišča, avtobusne čakalnice in oznake na zgradbah. Pod pogoji, določenimi s tem odlokom sme investitor izvajati posege za odstranjevanje arhitektonskih ovir in odstranjevati obstoječe pomožne objekte.
3. člen
Objekti iz prejšnjega člena morajo biti v skladu z namensko rabo zemljišč v planskih aktih ter v skladu z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarstvenimi, obrambno-zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
Objekti ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih izvedbenih aktih in z njimi ne smejo biti prizadete pravice ali zakoniti interesi drugih oseb.
4. člen
V 2. členu navedene pomožne objekte se sme graditi brez lokacijskega dovoljenja, če so za to izpolnjeni naslednji splošni in posebni pogoji:
1. Splošni pogoji:
– da objekt ne poslabšuje pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– da ne potrebuje novih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
– da zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebuje posebnega statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja,
– objekt ne sme biti lociran v 1. območju kmetijskih zemljišč,
– objekta ni možno graditi v varovalnih pasovih avtocest, magistralnih in regionalnih cest, železnice, elektrovodov, vodovodov in drugih napeljav in naprav, za katere je predpisan varovalni pas,
– objekt mora biti pritlično grajen,
– objekt mora biti izveden skladno z arhitektonsko in krajinsko zasnovo območja, v katerem se načrtuje,
– objekt ne sme motiti posesti ali dejavnosti drugih oseb,
– z uporabo objekta ne smejo nastajati razmere, ki bi škodljivo vplivale na okolje.
2. Posebni pogoji:
– drvarnica, shramba in vrtna uta: lokacija na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, tlorisna površina maksimalno 20 m2,
– garaža: namembnost za en osebni avtomobil, lokacija na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, tlorisna površina maksimalno 35 m2; v primeru, ko je investitor invalidna oseba, se sme tlorisna površina objekta povečati za kvadraturo, ki jo ta oseba potrebuje za dostop do avtomobila z invalidskim vozičkom,
– nadstrešek nad dostopom oziroma uvozom v objekt in nadstrešek za potrebe parkiranja osebnega avtomobila, mopeda, motorja, prikolice: lokacija pri individualnih stanovanjskih objektih, površina pokritega prostora največ 20 m2,
– pergole: ob obstoječih objektih ali na njihovem funkcionalnem zemljišču, tlorisna površina maksimalno 30 m2,
– vetrolovi, zasteklitve teras, balkonov in zunanjih stopnic, zimski vrtovi: pri individualnih ali večstanovanjskih objektih; za večstanovanjske objekte velja pogoj, da se izvedejo po enotnem projektu za celotno zgradbo; maksimalna velikost 30 m2,
– tipski montažni bazeni: na funkcionalnem zemljišču stanovanjskih objektov, z vkopom v teren do globine 1 m in maksimalne površine 30 m2,
– greznice: na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, maksimalna kapaciteta 15 m3,
– kapnice: lokacija na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, maksimalna prostornina 30 m3,
– naprave za izkoriščanje sončne energije: na strehi objekta ali na funkcionalnem zemljišču,
– tipski mali kontejnerji za utekočinjeni naftni plin z izvedbo priključkov na objekt: maksimalna prostornina 5 m2, lokacija v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih ali drugih objektov. Izvedba v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
Postavitev kontejnerja je možna, kolikor ni izvedeno plinovodno omrežje,
– plinski priključek z notranjo preureditvijo kotlarne: za priključno moč do 50 kW,
– postavitev medposestnih meja (vrtne in dvoriščne ograje in zidovi): do maksimalne višine 1 m,
– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč: pred stanovanjskimi in drugimi objekti po arhitektonski ureditveni zasnovi in kolikor posegi niso v takšnem obsegu, da je potreben načrt zunanje ureditve,
– objekti za rejo malih živali: če ne presegajo 15 m2 skupne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih in gospodarskih objektov, na območjih kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom,
– čebelnjaki: do 30 panjev,
– steljniki, seniki, lope za spravilo orodja in traktorjev za kmetijsko proizvodnjo: če ne presegajo 45 m2 tlorisne površine,
– montažni silosi za shranjevanje krmil (stolpni in koritasti): v skupni prostornini do 45 m3, lokacija v sklopu funkcionalnega zemljišča gospodarskih objektov,
– gnojniki in gnojnične jame: izvedene morajo biti tako, da ne vplivajo negativno na okolico in podtalnico,
– napajališča, kali: do 40 m3 prostornine,
– tople grede, rastlinjaki, plastenjaki: tlorisno ne smejo presegati površine 30 m2 in smejo biti postavljeni na primernem mestu glede na namen,
– kolesarnice – stojala za kolesa z nadstrešnico: ob stanovanjskih objektih in javnih zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev,
– otroška igrišča in dodatna oprema parkov in počivališč,
– dvostezna odprta balinišča: v standardnih merah, ki veljajo za te športne objekte,
– avtobusne čakalnice: ob lokalnih in regionalnih cestah, kjer so že izvedena avtobusna postajališča in s soglasjem upravljalca cest,
– oznake na zgradbah: s soglasjem lastnikov objektov,
– posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za invalide in telesno prizadete osebe,
– odstranitev obstoječih pomožnih objektov: do tlorisne površine 30 m2; velja za objekte, za katere ni potrebna posebna statična presoja.
Vse tlorisne površine pomožnih objektov, ki so omenjene v tem členu, veljajo kot gradbene bruto površine.
5. člen
Pomožnih objektov ni možno dograjevati s ponovnimi priglasitvami.
6. člen
Investitor, ki namerava postaviti pomožni objekt po 2. členu tega odloka, mora pred pričetkom del gradnjo oziroma postavitev priglasiti za urejanje prostora pristojnemu upravnemu organu.
7. člen
Priglasitev nameravanih del mora vsebovati:
1. dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem,
2. kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom oziroma posegom v prostor,
3. idejni projekt predvidenega objekta oziroma posega v prostor vsaj v merilu 1:100 (glede na majhno površino objektov se priporoča merilo 1:50), ki mora vsebovati:
a) opis projekta:
– podatki o investitorju,
– uvodni opis celotnega objekta in zemljišča, na katerem naj bi bil lociran objekt,
– opis funkcije objekta glede na namembnost z navedbo funkcionalnih enot,
– tehnični opis gradbenega dela projekta,
– opis materialov, ki se uporabljajo za nosilne elemente, druge konstrukcije in obrtniška dela;
b) značilne arhitektonsko-gradbene načrte (načrti morajo biti opremljeni s kotami):
– tloris pritličja z vpisano koristno površino,
– tloris strehe,
– dva med seboj pravokotna prereza,
– pogledi oziroma fasade,
4. soglasje sosedov mejašev in upravljalcev komunalnih vodov in naprav, kolikor se v postopku ugotovi, da je potrebno.
8. člen
Če upravni organ ugotovi, da za nameravana dela po zakonu oziroma po tem odloku zadostuje priglasitev in da niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, izda investitorju odločbo o dovolitvi priglašenih del.
Pristojni organ mora izdati odločbo najkasneje v 30 dneh po vložitvi pravilno sestavljene vloge za priglasitev gradbenih del.
Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če investitor ne prične z deli v enem letu po prejemu pravnomočne odločbe.
9. člen
Odločba o dovolitvi priglašenih del se lahko spremeni.
Zahteva za spremembo odločbe vsebuje priloge, ki se nanašajo na predlagane spremembe. Nova odločba, ki deloma nadomesti prejšnjo odločbo, se omeji na predlagane spremembe, če zaradi narave teh sprememb ni potrebno izdati nove odločbe.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradne objave, št. 30/86).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 268/00
Hrpelje, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.

AAA Zlata odličnost