Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1614. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 4119.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72193, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah ureja:
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav ter razpečevanje reklamnih letakov (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti).
Določila tega odloka veljajo na celotnem območju Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Za vzdrževanje javnih plakatnih mest in postavitev objektov in naprav za plakatiranje je pooblaščen režijski obrat Občine Šmarje pri Jelšah.
Organizacije oziroma fizične osebe lahko na območju Šmarje pri Jelšah postavljajo objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržujejo in nanje lepijo in z njih odstranjujejo plakate, če imajo soglasje Občine Šmarje pri Jelšah, ki se pridobi na podlagi naslednjih dokazil:
– sklenjene pogodbe z Občino Šmarje pri Jelšah, v kateri se določi mesto postavitve reklamnega objekta, ustrezna taksa ter obveznosti in pravice pogodbenih strank,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom ali pisno dovoljenje lastnika zemljišča oziroma objekta,
– podatki o velikosti reklamnega sredstva,
– dokazilo o plačilu komunalne takse.
Pri postavitvi objektov iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno spoštovati določila zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97).
3. člen
Društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja in reda, določbe tega odloka.
4. člen
Lokacijo, vrsto in obliko plakatnih mest določi sporazumno s pristojno krajevno skupnostjo občinska uprava.
5. člen
Določila tega odloka, ki se nanašajo na lepljenje in nameščanje ter odstranjevanje plakatov in transparentov lahko izvaja:
– Občina Šmarje pri Jelšah v lastni režiji, na stroške oglaševalca,
– za posamezna dela in naloge se lahko sklene pogodba z zunanjim izvajalcem, o čemer odloča župan Občine Šmarje pri Jelšah,
– z dovoljenjem pooblaščene osebe Občinske uprave občine Šmarje pri Jelšah lahko plakate in transparente namešča tudi sam organizator prireditve oziroma oglaševalec,
– organizacije oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene v drugem odstavku drugega člena tega odloka.
6. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno le na plakatnih mestih, ki jih določijo po krajevnih skupnostih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem lastnika ali upravljavca poslovnih prostorov.
Za izložbena okna se ostala določila tega odloka, razen obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka, ne uporabljajo.
7. člen
Nameščajo se lahko samo plakati, ki so ožigosani in označeni z datumom roka oglaševanja s strani pooblaščenega organa Občine Šmarje pri Jelšah in je zanje vnaprej plačana komunalna taksa.
Z novim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, pred potekom roka za njegovo odstranitev.
8. člen
Izrecno je prepovedano plakatiranje na objektih avtobusnih postajališč, razen na posebej označenih oglasnih deskah. Prepovedano je tudi plakatiranje na vseh drevesih, ograjah in pročeljih spomeniško varovanih objektov.
9. člen
V predvolilnem obdobju se za plakatiranje strank uporabljajo določila občinskega odloka o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje.
10. člen
Plačila stroškov objavljanja oglasov in transparentov so oproščene organizacije oziroma skupnosti, s sedežem v Občini Šmarje pri Jelšah, pri opravljanju turistične, kulturne, športne in humanitarne dejavnosti. Plačila so oproščene tudi objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali ter objave zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
11. člen
Plakati se odstranijo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka, za katerega je bilo dovoljeno oglaševanje in je naveden na plakatu.
Odstranjene plakate je potrebno odlagati v posode, namenjene za zbiranje odpadkov.
12. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizične ali pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje.
13. člen
Višina in način plačila taks po tem odloku se določi z občinskim odlokom o komunalnih taksah.
14. člen
Komunalne takse in kazni za prekrške po tem odloku so prihodek Občine Šmarje pri Jelšah.
15. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, z denarno kaznijo 30.000 tolarjev pa se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe oziroma oseba, ki je prevzela odgovornost za organizacijo:
– če namesti plakat brez dovoljenja pooblaščene osebe (tretja alinea 5. člena),
– če namesti plakat izven za to določenih plakatnih mest (prvi odstavek 6. člena),
– če namesti nežigosane plakate (prvi odstavek 7. člena),
– če prekrije že nalepljeni plakat pred potekom roka za njihovo odstranitev (drugi odstavek 7. člena),
– če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena tega odloka,
– če osebe iz drugega odstavka 2. člena tega odloka ne vzdržuje reklamnih objektov ali, če iz njih ne odstranijo raztrganih in poškodovanih plakatov.
16. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, z denarno kaznijo 60.000 tolarjev pa se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe oziroma oseba, ki je prevzela odgovornost za organizacijo:
– če postavi objekte in naprave za plakatiranje v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 2. člena tega odloka,
– če plakatira na mestih, ki so navedena v 8. členu tega odloka,
– če poškoduje javne objekte in naprave za plakatiranje.
17. člen
Kdor z dejanjem, navedenim v 15. in 16. členu tega odloka povzroči drugemu škodo je zanjo odškodninsko odgovoren, ne glede na plačano kazen za prekršek.
Kršitelj mora poravnati vse stroške, ki nastanejo Občini Šmarje pri Jelšah zaradi njegovega ravnanja na podlagi izstavljenega računa Občine Šmarje pri Jelšah.
18. člen
Nadzor nad tem odlokom in izrekanje sankcij opravlja od župana pooblaščena oseba.
19. člen
Vse organizacije oziroma fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka izvajajo plakatiranje in so upravljavci plakatnih mest, pa ob uveljavitvi tega odloka nimajo ustreznega dovoljenja oziroma plakatirajo v nasprotju z določili tega odloka, so dolžni soglasje pridobiti od pristojnega organa oziroma plakatiranje uskladiti z odlokom v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Neizpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena pomeni prekršek, za katerega se odgovorna pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba kaznuje v skladu s 15. in 16. členom tega odloka. Pristojna pooblaščena oseba odredi odstranitev plakatnega mesta oziroma plakata ali transparenta na stroške kršitelja.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati 9. in 10. člen odloka o urejanju in varstvu okolja v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-14/00
Šmarje pri Jelšah, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost