Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1584. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2000, stran 4051.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98 in 74/98), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2000 (v nadaljevanju: proračun mestne občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s premoženjem.
2. člen
Proračun mestne občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja proračuna. V bilanco prihodkov in odhodkov so vključeni tudi prihodki in odhodki ožjih delov mestne občine (KS in MČ) in Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna mestne občine za leto 2000 se določajo v višini 3.271,752.000 SIT in so razvidni iz rekapitulacije bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in so sestavni del proračuna mestne občine:
----------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV
   IN ODHODKOV
I.  Skupaj prihodki          2.719,467.000 SIT
II.  Skupaj odhodki           3.230,952.000 SIT
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)   -511,485.000 SIT
----------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
IV.  prejeta vračila danih posojil
   in kapitalskih deležev         2,550.000 SIT
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev          12,750.000 SIT
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprem. kapit. deležev        -10,200.000 SIT
----------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje računa          85,500.000 SIT
VIII. Odplačilo dolga            28,050.000 SIT
IX.  Neto zadolževanje          +57,450.000 SIT
X.  Spremembe sredstev na
   računih               +464,235.000 SIT
----------------------------------------------------------
Račun financiranja za leto 2000 izkazuje zadolžitev v višini 85,500.000 SIT, spremembe na računih pa znašajo 464,235.000 SIT in predstavljajo presežek proračuna za leto 1999 in 1998.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v tem proračunu.
5. člen
Sredstva proračuna mestne občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom mestnega sveta oziroma če v pogodbi med mestno občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna mestne občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se mestni upravi mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest, osnovo za obračun plač, ki jo določi Vlada Republike Slovenije, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna mestne občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu mestne občine predložiti finančne načrte za leto 2001 do 30. 10. 2000, ter zaključne račune za leto 2000 do 10. 3. 2001.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2000, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v proračunsko rezervo, vendar skupaj največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom o javnih financah ter statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pismenim poročilom.
13. člen
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervo v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v okviru določenih namenov proračuna mestne občine, določenim v bilanci prihodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o najetju kratkoročnega posojila za kritje odhodkov, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more uravnovesiti proračuna, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča mestni svet.
17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme mestni svet.
18. člen
Krajevna skupnost, na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev občinske ceste, mora iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena tudi do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in pomembnejših vaških cestah, kolikor zagotovi svoj delež sredstev v višini 50% predračunske vrednosti investicije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških asfaltnih cest se sofinancira v višini 50% predračunske vrednosti investicije s strani krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% oziroma največ 3500 DEM v tolarski protivrednosti po gospodinjstvu od predračunske vrednosti investicije. Za primarno vodovodno omrežje pa delež krajevne skupnosti oziroma mestne četrti znaša 200 DEM v tolarski protivrednosti po posameznem priključku, za večje uporabnike pa proporcionalno glede na povprečno uporabo posameznega individualnega priključka.
Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
Pri ugotovitvi nepravilnega trošenja sredstev je potrebno obvestiti mestni svet.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Finančna računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru Oddelka za proračun in finance mestne občine.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 40302-3/2000
Murska Sobota, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost