Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1621. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, stran 4125.

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/74 in 34/88) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na seji dne 17. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov
1. člen
Poslovne stavbe in poslovni prostori na območju Občine Žetale, ki so last Občine Žetale se oddajo v najem v skladu z določili tega pravilnika.
2. člen
Poslovne stavbe in poslovni prostori se oddajo v najem s pogodbo ob pogojih, ki jih določa zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/74 in 34/88), prostorski izvedbeni akt za posamezno območje in ta pravilnik.
3. člen
O oddaji poslovnih prostorov odloča petčlanski odbor za gospodarstvo, ki ga je imenoval Občinski svet občine Žetale.
4. člen
Poslovni prostor se oddaja v najem s pogodbo na osnovi javnega natečaja ali neposredno s pogodbo za določen ali nedoločen čas.
5. člen
Javni natečaj se izvede z zbiranjem pisnih ponudb. Javni natečaj se objavi v javnih informativnih sredstvih najmanj 15 dni pred obravnavo in izbiro na osnovi pisnih ponudb.
6. člen
Javni natečaj mora vsebovati:
– naziv in sedež najemodajalca,
– podatke o poslovnem prostoru oziroma stavb,
– podatki o možni namembnosti poslovnega prostora,
– višino minimalne najemnine ter višino, način in delež sovlaganja pri obnovi poslovnega prostora,
– rok za preložitev pisnih ponudb,
– višino in način plačila,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– rok, za sklenitev najemne pogodbe in ali se pogodba sklepa za določen ali nedoločen čas,
– druge pogoje, določene v skladu s politiko poslovnih prostorov v občini in v skladu s pogoji urejanja prostora.
7. člen
Če je poslovni prostor zaščiten z odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov za območje Upravne enote Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89), mora javni razpis vsebovati tudi pogoje, ki jih zahteva Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
8. člen
Ponudnikom, ki so se udeležili razpisa, zagotavljajo prednost merila po naslednjem vrstnem redu:
1. ponudba najkvalitetnejšega programa v okviru predvidene dejavnosti,
2. opravljanje redne dejavnosti, kot edino dejavnost,
3. odstotek vlaganja v obnovo,
4. čas stalnega prebivališča v Občini Žetale,
5. čas dela v Občini Žetale,
6. število zaposlenih z dnem, ko začne s poslovanjem,
7. višina ponujene najemnine,
8. rok, v katerem namerava odpreti poslovni prostor.
9. člen
Udeleženci javnega natečaja morajo s pisno ponudbo priložiti potrdilo o plačani varščini, ki je določena z razpisom.
Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, tistemu, ki s ponudbo ni uspel, pa vrne. V primeru, da uspeli ponudnik brez upravičenega razloga odstopi od ponudbe in v roku ne sklene najemne pogodbe, varščina zapade v koristi sredstev najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore.
10. člen
Odbor izdela vrstni red ponudnikov na osnovi meril iz 8. člena tega pravilnika.
O izbiri ponudnika po tem pravilniku, obvesti pisno vse ponudnike, ki so se udeležili javnega natečaja v roku 8 dni, ki ga določa razpis.
11. člen
Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega natečaja ima pravico vložiti ugovor županu Občine Žetale v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, če meni, da je z odločitvijo o izbiri kršena njegova pravica.
Župan Občine Žetale mora odločiti o ugovoru v roku 30 dni od dneva, ko je bil ugovor vložen.
Odločitev župana Občine Žetale je dokončna.
12. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem neposredno s pogodbo v naslednjih primerih:
– preselitev najemnika iz poslovnega prostora zaradi rušenja zgradbe ali drugih gradbenih posegov v zgradbi ali pogodbe za določen čas,
– razširitev poslovnega prostora na prostor, ki ga je možno z obstoječim neposredno povezati v isti zgradbi (hišna številka), če gre za opravljanje iste dejavnosti,
– če sedanji najemnik prenaša svojo dejavnost na ožjega družinskega člana (otrok, zakonec, izvenzakonski partner),
– če najemnik umre in namerava dejavnost nadaljevati ožji družinski član (otrok, zakonec, izvenzakonski partner),
– poslovni prostor, za katerega na javnem natečaju ni bilo ponudnikov,
– v posebnih utemeljenih primerih, na predlog župana Občine Žetale, ki ga potrdi Občinski svet občine Žetale.
13. člen
Pogodbo o najemu poslovnega prostora mora, razen z zakonom določenih sestavin, vsebovati še naslednje sestavine:
– naslov poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri se poslovni prostor nahaja,
– točno navedbo dejavnosti, za katero se poslovni prostor uporablja,
– navedbo funkcionalnega in pomožnega prostora,
– čas, za katerega se poslovni prostor oddaja,
– razloge za prenehanje najemne pogodbe,
– obveznosti najemnika glede vzdrževanja poslovnega prostora in morebitnih skupnih prostorov v zgradbi.
Ostale obveznosti najemnika in druge pogoje, ki izhajajo iz uporabe poslovnega prostora.
14. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila ta sklenjena za nedoločen čas, z odpovednim rokom enega leta,
– s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, če je bila sklenjena za določen čas,
– z odstopom od najemne pogodbe,
– po veljavni zakonodaji za to področje v RS.
Občina lahko s sklepom odpove najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času ob upoštevanju pogodbenih in zakonskih določb. Sklep odpovedi izda župan.
V sklepu o odpovedi mora biti navedeno, do katerega dne se mora najemnik izseliti iz poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora in ga praznega predmetov, urejenega in čistega, izročiti občini.
15. člen
Najemnina (Nm) se določi po naslednjem obrazcu:
Nm = C x P x K x f
Legenda:
Nm = mesečna najemnina,
C = povprečna cena mesečne najemnine za poslovne prostore v Občini Žetale v SIT/m2,
P = površina prostorov v m2,
K = stopnja najemnine,
f = korekcijski faktor.
Povprečna cene mesečne najemnine za poslovne prostore v Občini Žetale je 400 SIT/m2.
Cena najemnine se letno usklajuje z gibanjem drobno prodajnih cen v Republiki Sloveniji.
Stopnja najemnine (K) je odvisna od leg in namembnosti poslovnega prostora in znaša:
----------------------------------------------------------------
Namembnost               Cona (območje)
               I.       II.      III.
----------------------------------------------------------------
A skupina         1,0       0,5       0,4
B skupina         1,5       1,0       0,8
C skupina         2,0       1,5       1,0
----------------------------------------------------------------
V skupini A so naslednje dejavnosti: organi lokalne skupnosti, politične organizacije in društva, osnovno izobraževanje in socialno varstvo, varovanje kulturnih dobrin, kulturno-umetniške dejavnosti:
V B skupini so naslednje dejavnosti: proizvodne dejavnosti, storitvene dejavnosti, čevljarstvo, krojaštvo, pletilstvo, domača in umetna obrt, inštalaterstvo za elektriko, vodo in klimo naprave, popravila, montaža in izdelava sobnega in stavbnega pohištva, RTV mehanika, skladišča.
V C skupini so naslednje dejavnosti: trgovina, gostinstvo, druge dejavnosti (npr. bančništvo, zavarovalništvo, igralništvo, zdravstvo, poštne storitve....) in vse ostale dejavnosti, ki niso zajete v A in B skupini:
V primeru, ko glede namembnosti poslovnega prostora za določeno dejavnost nastane dvom in je ni mogoče razvrstiti v eno izmed navedenih skupin, odloči o razvrstitvi v skupino župan občine ob uporabi določb uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije (Uradni list RS, št. 34/94).
Korekcijski faktor (f) je odvisen od opremljenosti poslovnega prostora, lege prostora in drugih pogojev (dostop, parkirišče...), ki lahko vplivajo na uspešnost opravljanja dejavnosti.
f = 1,2 – pomeni nadpovprečna opremljenost, ugodna lega ali drugo,
f = 1,0 – normalni pogoji glede opremljenosti prostorov, lege ali drugo,
f = 0,8 – slabši pogoji pri opremljenosti, legi ali drugo.
16. člen
Območja občine, kjer je poslovni prostor, so razdeljena na tri kakovostna območja, in sicer:
I. območje: center naselja Žetale in naselja Dobrine in območje, ki leži ob cerkvi Sv. Marije Tolažnice oziroma območje, ki gravitira na cerkev Sv. Marije Tolažnice v Čermožišah.
II. območje ob regionalni cesti RC 689 Podlehnik-Rogatec in območje ob lokalni cesti LC 240060 Žetale-Majšperk.
III. Ostala območja v Občini Žetale.
17. člen
Uporabnina za garaže se določi po obrazcu iz 3. člena teh sprememb in dopolnitev, s tem, da stopnja uporabnine (K) znaša 0,3.
18. člen
Pri določitvi najemnine za javne površine se upošteva območje in namembnost.
Osnova za izračun najemnine za javne površine je za območje:
I.    100 SIT/dan/m2,
II.    75 SIT/dan/m2,
III.    50 SIT/dan/m2.
Najemnina za javno površino je odvisna od posameznega namena uporabe, določi se od osnove iz drugega odstavka tega člena pravilnika po naslednjih stopnjah (v %):
1. kioski                          50%
2. samostojni gostinski vrtovi                80%
3. stojnice za prodajo hrane in pijače
ter raznih izdelkov                     100%
4. stojnice za prodajo časopisov,
revij, knjig, cvetja, tradicionalnih romarskih
izdelkov in pijač ter razstavne vitrine           30%
5. za gradbeni namen (fasadni odri,
gradbene barake) in začasne deponije
gradbenega materiala:
– v okviru terminskega plana                 10%
– po preteku terminskega plana               100%
19. člen
Najemnina za stojnice, ki so opredeljene v 2. in 3. točki 18. člena tega odloka znaša:
– najemnina za 1 dan:      4000 SIT,
– najemnina za 2 dni:      6000 SIT.
Za organizirano parkiranje se pobira parkirnina, ki znaša za:
– osebni avto          200 SIT,
– avtobus            1000 SIT.
20. člen
Višina cene najemnin, ki so opredeljene v tem odloku se letno valorizira skladno z indeksom rasti maloprodajnih cen v Republiki Sloveniji, ki jih objavi Urad za statistiko Republike Slovenije.
21. člen
Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v najem tehnično opremljen in dokončan ali nedokončan poslovni prostor, ki ga je potrebno za določeno dejavnost v celoti obnoviti.
Stanje poslovnega prostora se ugotavlja zapisniško. Najemnik in najemodajalec se s pogodbo dogovorita o obsegu in obliki potrebnih del za usposobitev poslovnega prostora.
Vsa vlaganja v poslovni prostor se posebej opredelijo in po končanih delih preverijo na podlagi ustrezen dokumentacije in računov.
Priznana vlaganja najemnika se lahko vračajo najemniku v obliki dogovorjene zmanjšane najemnine ali za določen čas v celoti oproščene najemnine, kar se določi s pogodbo in je sestavni del pogodbe. Po končani dobi vračanja plačuje najemnik polno vrednost mesečne najemnine.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 27/96) in pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 58/98).
Št. 062-02-0013/2000-4
Žetale, dne 17. marca 2000.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost