Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1565. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Dobrovnik, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 4019.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 31. in 32. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99), je Občinski svet občine Dobrovnik na seji dne 23. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Dobrovnik, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet ima svoja delovna telesa. Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna telesa so stalna in občasna.
Stalna delovna telesa se ustanovijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti občine. Občasna delovna telesa se lahko ustanovijo za proučevanje določenih skupnih zadev ali za proučevanje posameznih zadev.
Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom. V sklepu o ustanovitvi delovnih teles se določi njihova sestava, število članov, delovno področje, pooblastila in imenovanje.
Za obravnavo zadev širšega pomena se ustanovijo odbori, za obravnavo posamičnih konkretnejših zadev pa komisije.
2. člen
Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in v tej zvezi podajajo občinskemu svetu predloge in mnenja.
Odbori in komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
3. člen
Predsednik in člani delovnega telesa se volijo izmed članov sveta ali drugih občanov.
Delovno telo mora biti sestavljeno tako, da je polovica članov sveta, ostalo polovico pa lahko sestavljajo drugi občani.
Delovno telo vodi predsednik, ki se voli izmed članov občinskega sveta. Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Predlog liste kandidatov za predsednika in člane delovnih teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa jih občinski svet.
Postopek imenovanja članov delovnih teles določa poslovnik občinskega sveta.
4. člen
Delovno telo šteje najmanj tri in največ sedem članov. Ima predsednika, podpredsednika in določeno število članov.
Predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet skupaj z imenovanjem delovnega telesa.
Podpredsednika pa imenujejo člani delovnega telesa izmed sebe.
Predsednik delovnega telesa:
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– daje pobude za obravnavanje zadev, za katero je pristojno delovno telo,
– sklicuje seje delovnega telesa,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravlja načrt dela in predlog potrebnih sredstev.
Predsednik delovnega telesa sodeluje s predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja zadev in vprašanj, ki jih bo delovno telo obravnavalo ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov delovnega telesa.
Predsednik predstavlja delovno telo, zastopa njegovo mnenje, stališča in predloge v občinskem svetu.
Podpredsednik nadomešča predsednika delovnega telesa v njegovi odsotnosti.
5. člen
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja 4 leta oziroma do naslednjih lokalnih volitev.
Mandatna doba občasnih delovnih teles je določena s sklepom o ustanovitvi. Občasna delovna telesa prenehajo delovati z dnem, ko dokončajo nalogo zaradi katere so bila ustanovljena.
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta, če svojih nalog, zaradi katerih je bilo ustanovljeno, ne izvršuje.
Za odstop člana delovnega telesa se smiselno porabljajo določila poslovnika občinskega sveta, ki opredeljujejo odstop (29. člen statuta) člana občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
II. NAČIN DELA DELOVNIH TELES
6. člen
Delovno telo dela na sejah. Delo na sejah vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti pooblaščen član.
Seje sklicuje predsednik delovnega telesa, ki določi dnevni red seje, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani delovnega telesa. Predsednik je dolžan glede na sklep občinskega sveta, na lastno pobudo ali na pobudo članov delovnega telesa sklicati sejo. Predsednik je dolžan sklicati sejo in uvrstiti na dnevni red določeno tematiko, če je tako sklenil občinski svet ali to zahteva župan.
7. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom delovnega telesa praviloma najmanj sedem dni pred datumom seje.
Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši. Vabilu se praviloma priloži gradivo, ki se bo obravnavalo na seji.
Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina članov delovnega telesa. Delovno telo odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov.
8. člen
Delovno telo lahko povabi na sejo druge člane občinskega sveta, funkcionarje in delavce občinske uprave ter znanstvene, strokovne in javne delavce, da bi dali svoje mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na sejah.
Na sejo delovnega telesa se praviloma povabijo strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta.
Delovno telo ima pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za svoje delo.
Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupnega pomena, skupne zadeve pa lahko obravnavajo na skupnih sejah.
9. člen
Strokovna opravila za delovna telesa opravlja občinska uprava. O seji delovnih teles se piše zapisnik, ki ga piše zapisnikar (izvoljen izmed članov komisije) in vodi evidenco prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje zaporedno številko, čas in datum ter kraj seje, z navedbo prisotnosti in odsotnosti, vsebino dnevnega reda, poročilo o realizaciji sklepov, kratki povzetki razprav, sprejeti sklepi, morebitna ločena mnenja in izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vpišejo v zapisnik.
Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej določenega delovnega telesa ter opravlja druga dela in naloge, ki so potrebna za nemoteno delo določenega delovnega telesa ter skrbi za zapisnik tega delovnega telesa.
10. člen
Prvo sejo odbora ali komisije skliče novo imenovani predsednik delovnega telesa.
11. člen
Občinski svet ali župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi število članov, sestava skupnega delovnega telesa, naloge in imenovanje.
12. člen
Glasovanje na sejah delovnega telesa je javno. Za delo delovnega telesa se smiselno uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
III. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
13. člen
Občinski svet občine Dobrovnik ima naslednja stalna delovna telesa:
a) Odbori:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih in društvenih dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarjenje z nepremičninami,
– odbor za infrastrukturo, okolje in prostor,
– odbor za madžarsko narodnostno skupnost in mednarodno sodelovanje.
b) Komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno-pravno komisijo,
– komisijo o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
c) Sveti:
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj.
d) Odbori in drugo:
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– štab civilne zaščite.
14. člen
Odbor za negospodarstvo, javne službe družbenih in društvenih dejavnosti šteje sedem članov, opravlja pa zlasti naslednje naloge:
– spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja negospodarstva, družbenih in društvenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje občinskemu svetu ustrezne pobude in predloge,
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju negospodarstva, družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, socialno ogroženih, invalidov ter k aktom o izobraževanju, raziskovanju, informacijsko-dokumentacijski, društveni in kulturni dejavnosti,
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb na področju družbenih dejavnosti,
– obravnava predloge investicijskih programov za investicije v objekte s področja družbenih dejavnosti,
– daje mnenja in predloge na področju varstva naravne in kulturne dediščine, kulture, informiranja in raziskovanja, lekarništva in zdravstva, otroškega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije,
– obravnava akte, ki se nanašajo na poslovanje občine s področja financ,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega delovnega področja.
15. člen
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarjenje z nepremičninami šteje sedem članov, obravnava pa zlasti naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj občine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetništva, obrti, gostinstva in turizma,
– sprejema predloge za razvoj turizma, kmetijstva,
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbujanje razvoja gospodarstva, malega gospodarstva, kmetijstva in drugo oziroma razreševanju problemov v gospodarstvu,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu na področju gospodarstva, kmetijstva in gospodarjenja z nepremičninami,
– obravnava vse druge zadeve, ki se nanašajo na področje gospodarstva, obrti, podjetništva, gozdarstva, razvoja podeželja, turizma,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, kmetijstva in gospodarjenja z nepremičninami, oblikuje o teh aktih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitev.
16. člen
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor šteje sedem članov in ima naslednje naloge:
– razpravlja o problematiki vezani na infrastrukturo, okolje in prostor in predlaga ustrezne ukrepe,
– razpravlja o predlogu razdelitve sredstev namenjenih za dejavnost s svojega delovnega področja,
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa za infrastrukturo in prostorsko planiranje pristojnega občinskega organa,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejših ponudnikov za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavi strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,
– sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov prostorsko izvedbenih aktov, vključno z osnutki odlokov in drugih aktov v tej zvezi,
– oblikuje predloge ukrepov na področju infrastrukture, varstva okolja in prostora in ravnanja z odpadki,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora s tega delovnega področja.
17. člen
Odbor za madžarsko narodnostno skupnost in mednarodno sodelovanje šteje sedem članov in ima naslednje naloge:
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju narodnosti in mednarodnega sodelovanja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
– oblikuje o predlogu teh aktov svoje mnenje in občinskemu svetu podaja svoje predloge in stališča s predlogom odločitev,
– pripravlja delovni in finančni načrt s področja mednarodnega sodelovanja,
– daje predloge za razvoj mednarodnega sodelovanja,
– obravnava druga vprašanja s svojega delovnega področja.
18. člen
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada šteje pet članov, njegove naloge pa so predvsem:
– predlaga odločitve v zvezi z razpolaganji s sredstvi požarnega sklada v skladu zakonom o varstvu pred požarom in zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter veljavnimi kriteriji za dodeljevanje sredstev za požarno varnost,
– predlaga v sprejem odločitve občinskemu svetu in županu s tega področja,
– opravlja vsa druga dela in naloge s tega področja.
19. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja šteje pet članov. Komisija lahko ima tudi svojo podkomisijo za volitve in namestnike, ki opravljajo posamezne naloge. Pristojnosti komisije so:
– opravlja vse naloge določene z zakonom o volitvah in skrbi za izvedbo vseh vrst volitev na območju Občine Dobrovnik v skladu in v okviru pristojnosti določene z zakonom in statutom občine,
– zbira predloge za kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, določa liste kandidatov za člane delovnih teles ter jih predlaga v sprejem občinskemu svetu,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v skladih, zavodih in javnih podjetjih, če jih v skladu z akti o ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje predloge o mnenjih in soglasjih za njihovo imenovanje,
– pripravlja in objavlja razpis za podelitev priznanj in nagrad,
– opravi izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja predlog sklepa za občinski svet,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kadrovske zadeve in so v pristojnosti občinskega sveta.
20. člen
Statutarno-pravna komisija šteje pet članov, njene naloge pa so:
– pripravlja osnutek in predlog statuta, ki ga posreduje v obravnavo občinskemu svetu,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev statuta,
– pripravlja osnutek in predlog poslovnika občinskega sveta in poslovnike delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je svet sprejel amandmaje, če občinski svet tako odloči,
– daje razlago statuta in odlokov občinskega sveta, izven seje sveta pa tudi poslovnika občinskega sveta,
– opravlja druge naloge, ki so vezane na statut, poslovnik in druge akte občinskega sveta in njenih organov,
– obravnava vloge in pritožbe občanov,
– na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami,
– opravlja vse druge naloge, ki so neposredno vezane na ta področja dela.
21. člen
Komisija o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ima tri (pet) članov, njene naloge pa so:
– komisija ugotavlja morebitne nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
– razrešuje morebitne pritožbe v tej zvezi,
– predlaga v sprejem odločitve občinskemu svetu s svojega delovnega področja in
– opravlja druga dela in naloge s področja svojega dela.
22. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima pet (tri) člane, njegove pomembnejše naloge pa so:
– daje sugestije, predloge in pripombe v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb na območju občine občinskemu svetu,
– pristojnemu organu občine podaja predloge v zvezi izvajanjem gospodarskih javnih služb pomembnih za prebivalce občine in širše,
– skrbi, da jih pristojni organi občine o svojih stališčih in ukrepih v tej zvezi obveščajo,
– skrbi za racionalno rabo javnih dobrin,
– opravlja ostale naloge s svojega področja dela.
23. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje pet (tri) članov. Osnovne naloge sveta so:
– permanentno skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost in dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu,
– obravnava problematiko, ki se nanaša na stanje na področju varnosti cestnega prometa, pospeševanja prometne vzgoje, izobraževanja in etike udeležencev v cestnem prometu,
– skrbi za urejanje lokalnega prometa in prometne usmeritve,
– skrbi za usklajene in solidarne odnose med vsemi udeleženci v cestnem prometu,
– permanentno na vseh ravneh in ob vseh priložnostih poskuša vplivati na dvig varnosti vseh udeležencev z dajanjem pobud za izboljšanje prometne varnosti,
– izvaja razne oblike osveščanja vseh udeležencev v prometu na področju prometne vzgoje,
– pripravlja programe varnih poti in opravlja ostale naloge s področja vzgoje in varnosti v cestnem prometu.
24. člen
Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj šteje pet (tri) člane. Osnovne naloge sveta so:
– daje predloge in pripombe v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju najema in varstva neprofitnih stanovanj,
– skrbi za racionalnost in zakonitost na tem področju,
– daje predloge in pripombe pristojnemu organu občine v zvezi z neprofitnimi stanovanji in ostalimi zadevami v tej zvezi, o teh svojih ugotovitvah mora biti svet povratno obveščen,
– opravlja vsa ostala dela in naloge s tega področja.
25. člen
Štab civilne zaščite šteje pet (tri, sedem) članov. Osnovne naloge štaba so:
– skrbi za redno usposobljenost in delovanje civilne zaščite na območju občine,
– skrbi za opremo in tehnične pripomočke, ki jih za svoje delo ima na razpolago,
– podaja pristojnim organom občine predloge in pripombe vezane na usposobljenost, opremo in vse ostale pogoje,
– opravlja vsa druga dela in naloge s področja pomoči pri odpravljanju elementarnih in drugih nesrečah in dogodkih na območju občine in širše ter
– opravlja vsa druga dela in naloge s svojega področja.
IV. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Zapisniki in ostala gradiva se hranijo v občinski upravi. Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostala gradiva pa 5 let.
27. člen
Vse stroške v zvezi z delovanjem delovnih teles nosi Občina Dobrovnik, ki tudi zagotavlja pogoje za nemoteno delovanje delovnega telesa.
Delovno telo v začetku vsakega koledarskega leta sprejme svoj načrt dela za tekoče leto.
28. člen
Delovno telo je dolžno poročati občinskemu svetu o svojem delu na zahtevo občinskega sveta najmanj enkrat letno ter pripraviti na koncu svojega mandata zaključno poročilo.
29. člen
Posamezna delovna telesa razen nadzornega odbora lahko sprejmejo poslovnik o delu delovnega telesa, ki ne sme biti v nasprotju z tem aktom, veljati pa začne ko k poslovniku da soglasje občinski svet.
Nadzorni odbor mora imeti poslovnik, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Spremembe poslovnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam sprejem poslovnika.
Ta odlok se smiselno uporablja za delovanje občinskega štaba civilne zaščite.
30. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila statuta občine ali poslovnika občinskega sveta.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/00
Dobrovnik, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. arg. l. r.

AAA Zlata odličnost