Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1577. Pravilnik o štipendiranju, stran 4042.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 13. seji sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje štipendij ter postopek za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Po tem pravilniku se lahko podelijo štipendije študentom za potrebe javnih zavodov, občinske uprave ter drugih ustanov. Štipendije se podeljujejo za kadrovske potrebe na območju Občine Križevci.
3. člen
Sredstva za štipendije se zagotavljajo do višine, določene s proračunom Občine Križevci.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
Štipendija se lahko podeli študentom, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Križevci in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.
5. člen
Pri podeljevanju štipendije se upošteva učni uspeh, sposobnosti in interesi štipendista za izbran izobraževalni program, potrebe Občine Križevci in premoženjsko stanje prosilca oziroma njegove družine.
6. člen
Štipendija obsega:
– osnovno štipendijo, ki znaša 40 odstotkov zajamčene bruto plače in
– posebni dodatek za dosežen učni uspeh.
7. člen
Študentom se izplačuje dodatek s povprečno oceno:
– 6,0–7 v višini 0%,
– 7,1–8 v višini 5%,
– 8,1–9 v višini 10%,
– 9,1–10 v višini 15%,
od zajamčene bruto plače.
Učni uspeh se določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
Dodatek za učni uspeh ne pripada študentom 1. letnika.
8. člen
Štipendije se med šolskim letom valorizirajo ob spremembi višine zajamčene plače.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
9. člen
Štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami v občini na podlagi javnega razpisa. Vsebino razpisa štipendije na podlagi tega pravilnika določi župan na predlog odbora za družbene dejavnosti, katerega potrdi občinski svet.
Javni razpis vsebuje:
– stopnjo strokovne izobrazbe in poklic, za katerega se razpisuje štipendija,
– število razpisanih štipendij,
– rok za prijavo in obvestilo o izbiri,
– pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.
10. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– življenjepis,
– potrdilo o premoženjskem stanju.
11. člen
Pri izbiri med prijavljenimi kandidati se upoštevajo naslednji kriteriji po navedenem prioritetnem redu:
– potrebe v Občini Križevci,
– učni uspeh,
– socialno stanje kandidata.
Prednost pri izbiri imajo študentje višjih letnikov.
12. člen
Kandidate izbere odbor za družbene dejavnosti Občine Križevci na predlog župana v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika.
Župan mora o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestiti vse prosilce v roku 15 dni po izbiri. Prosilci imajo v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti ugovor na Občinski svet občine Križevci. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
13. člen
Razpisni postopek in podelitev štipendij mora biti zaključen do 30. oktobra.
14. člen
Medsebojna razmerja med štipendistom in štipenditorjem se določijo s pisno pogodbo. Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan. V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
15. člen
Štipendija se izplačuje mesečno, do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, za vsak mesec do konca rednega šolanja. Štipendistu, ki konča šolanje pred rokom, določenim v pogodbi, se izplačajo zneski štipendije do tega roka.
16. člen
Štipendist je dolžan v času študija vsako leto do 1. oktobra predložiti štipenditorju potrdilo o vpisu v višji letnik in potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem letu.
17. člen
Štipendistu, ki mu je dovoljeno ponavljanje letnika, štipendijsko razmerje v tem času miruje. Štipendistu, ki tudi po tem roku ni pridobil pogojev za vpis v naslednji letnik, štipendijsko razmerje preneha.
Štipendistu, ki ni v roku končal šolanja oziroma pridobil pogojev za vpis v naslednji letnik, se lahko določi rok, do katerega mora opraviti študijske obveznosti. V tem času mu štipendijsko razmerje miruje. Če tudi v tem roku ne konča šolanja oziroma nima pogojev za vpis v naslednji letnik, se štipendijsko razmerje prekine.
18. člen
Štipendist, ki izgubi pravico do štipendije je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi razen v upravičenih primerih, ki jih oceni odbor za družbene dejavnosti.
Štipendist izgubi pravico do štipendije, če:
a) opusti oziroma ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen s predpisi oziroma, ki mu ga določi štipenditor na podlagi 17. člena pravilnika,
b) opusti izobraževanje na šoli, kjer je bil vpisan ob podpisu pogodbe ali spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
c) se med prejemanjem štipendije vključi v štipendiranje drugega štipenditorja, ki postavlja iste zahteve,
d) se redno zaposli,
e) navaja neresnične podatke,
f) med izobraževanjem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja pri ustanovi oziroma zavodu, ki ga določi štipenditor.
19. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije z zakonskimi zamudnimi obrestmi, če:
a) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik v skladu s pogodbo o štipendiranju,
b) ne opravi pripravništva in strokovnega izpita,
c) po opravljenem pripravništvu oziroma strokovnem izpitu ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju,
d) ostane v delovnem razmerju manj časa kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
20. člen
Štipendistu ni treba izpolniti vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor po njegovem pisnem obvestilu, da je končal izobraževanje v skladu s pogodbo o štipendiranju, ne omogoči opravljanja pripravništva v najkrajšem možnem času,
b) mu štipenditor po opravljenem pripravništvu oziroma strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja,
c) postane trajno nezmožen za šolanje in redno delo.
21. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja,
b) iz drugih opravičljivih razlogov.
22. člen
O pravicah in obveznostih iz 18., 19., 20. in 21. člena tega pravilnika odloča odbor za družbene dejavnosti na predlog župana.
Vsak primer se mora posebej obravnavati, štipendist mora biti o odločitvi pisno obveščen.
IV. DRUGE OBLIKE ŠTIPENDIRANJA
23. člen
Župan lahko na priporočilo javnega zavoda s področja družbenih in drugih dejavnosti predlaga odboru za družbene dejavnosti, da podeli tudi druge štipendije, in sicer za:
– študij ob delu,
– druge posebne oblike izobraževanja.
24. člen
Štipendije za študij ob delu so namenjene delavcem zavodov oziroma ustanov s področja družbenih in drugih dejavnosti v Občini Križevci z namenom, da si pridobijo višjo stopnjo strokovne izobrazbe.
25. člen
Štipendijo za študij ob delu sestavlja plačilo dela šolnine v okviru razpoložljivih sredstev.
26. člen
Štipendije za študij ob delu se podelijo brez javnega razpisa, z obvestitvijo na krajevno običajen način. Štipendist in štipenditor skleneta pogodbo o štipendiranju, v kateri se določijo pravice in obveznosti obeh podpisnikov. Pri tem se uporabljajo ustrezna določila, ki veljajo za sklenitev štipendijske pogodbe za redno šolanje.
Vsak primer obravnava odbor za družbene dejavnosti posebej.
27. člen
Med druge posebne oblike izobraževanja sodijo razne oblike dopolnilnega izobraževanja, ki presegajo običajno funkcionalno izobraževanje. Medsebojne pravice in obveznosti uredita obe pogodbeni stranki s posebno pogodbo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/00-228
Križevci, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost