Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1560. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje, stran 4012.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) je Mestni svet mestne občine Celje na redni seji dne 21. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) se besede »Občina Celje« nadomestijo z besedami »Mestna občina Celje« v ustreznem sklonu.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
»Mestna občina Celje zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju, s koncesijo ali pravno urejenim pogodbenim razmerjem:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urajanje lokalnih cest,
– urejanje ulic, trgov in cest v mestu in naseljih mestnega značaja,
– urejanje javnih poti, površin za pešce,
– urejanje zelenih površin,
– urejenje javnih parkirišč,
– odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov,
– krasitev mesta in naselij,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– gasilska služba,
– taksi služba,
– javni mestni promet,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– monitoring varstva okolja in
– deratizacija in dezinfekcija.«
3. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da sedaj glasi:
»Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravlja direkcija.
4. člen
Črta se 11. člen.
5. člen
Spremeni se 13. člen odloka tako, da se črta tekst pod sedmo alineo.
6. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0002/2000 0006
Celje, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost