Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1620. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žetale, stran 4123.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na seji dne 17. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žetale
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblika dodelitve sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Žetale za program ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Žetale,
– iz drugih virov.
3. člen
Višina sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Žetale se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč, ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva z posebnim upoštevanjem območij z težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– druge ukrepe sprejemljive za razvoj kmetijstva ter oblikovanje in utrjevanje identitete Občine Žetale.
Prednost pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in usmerjanja sredstev za intervencijo v kmetijstvu določi odbor za gospodarstvo.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Žetale.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije in krediti.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na osnovi in pod pogoji določenimi z natečaji, razpisi in javnimi objavami Občine Žetale, ki morajo vsebovati:
– namen, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisnih sredstev
– pogoje za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave.
8. člen
Upravičenost zahtevka, oceno programa in predlog za odobritev pripravi občinski urad Občine Žetale na predlog svetovalne službe.
9. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja občinski urad Občine Žetale ali od njega pooblaščena druga institucija ali organ.
10. člen
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti sredstva.
Od dneva ugotovitve se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
II. UKREPI
11. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Žetale, in sicer za:
– živinorejo,
– rastlinsko proizvodnjo,
– predelavo in prodajo,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja,
– nakup kmetijskih zemljišč in gozdov,
– celostno urejanje vasi in podeželja,
– oskrba s pitno vodo na kmetijah,
– izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva in gozdarstva,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– in druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva.
12. člen
Živinoreja
a) Nakup plemenskih živali (plemenske telice, plemenski biki kombiniranih pasem v a kontroli in druge mesne pasme, plemenske svinje in merjasci, plemenske živali, drobnice in drugo).
Izvajanje programov
a) Preventivno zdravstveno varstvo živali, reprodukcije, selekcije ter programov za boljše rezultate v živinoreji.
b) Investicije za objekte in opremo.
13. člen
Rastlinska proizvodnja
a) Nabava kvalitetnih semen, sadik in trsnih cepljenk.
b) Izvajanje programa tržno zanimivih proizvodov.
c) Investicije za objekte in opremo.
14. člen
Predelava in prodaja
a) Uvajanje predelave in prodaje kmetijskih proizvodov.
b) Izvajanje programov tržno zanimivih proizvodov.
c) Investicije za objekte in opremo.
15. člen
Izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja
a) Izvedba agromelioracij (osuševanje, namakanje, vzdrževanje in drugi ukrepi).
b) Ureditev vodotokov, poti in zložbo kmetijskih zemljišč.
c) Investicije za stroje in opremo.
16. člen
Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov
a) Zaradi vzpostavljanja ekonomsko stabilnih gospodarskih enot.
b) Izmenjava zemljišč zaradi izvajanja programa občine.
17. člen
Celostno urejanje vasi in podeželja
a) Za izdelavo razvojnih projektov.
b) Za izvajanje posameznih nalog iz razvojnih projektov.
18. člen
Oskrba s pitno vodo na kmetijah
a) Izdelava projektov.
b) Izvajanje posameznih programov (investicije v objekte in opremo).
19. člen
Ustvarjanje ekonomsko stabilnih enot – družinskih kmetij
a) Spodbujanje in aktiviranje strokovnega ter tehnološkega napredka kmetij.
b) Investicije v objekte, stroje in opremo za dopolnilne dejavnosti.
20. člen
Izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
a) Izobraževanje kmetov, kmečkih žena, otrok, mladine in strokovnih društev.
b) Izvedba poizkusov posvetov, razstav, demonstracij in drugih strokovnih prireditev.
c) Strokovne raziskave s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane za razvoj kmetijstva.
21. člen
Druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva
Naloge, ki niso zajete v predhodnih členih in so potrebne za razvoj kmetijske politike v občini se zajamejo v letnem razpisu. O višini intervencijskih sredstev v primeru elementarnih nesreč v kmetijstvu odloča občinski svet.
22. člen
Z dnem pravnomočnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 62/95).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-0013/2000-4
Žetale, dne 17. marca 2000.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost