Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1568. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Dolenjske Toplice, stran 4026.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 71/94), v zvezi s 1. členom zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 7. in 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 14. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Dolenjske Toplice.
2. člen
Na območju Občine Dolenjske Toplice so urejena pokopališča v naslednjih naseljih: Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočevske Poljane, Loška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah in Soteska.
3. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je organizirana, načrtovana in nadzorovana lokalna gospodarska javna služba, katera se izvaja v skladu z zakoni, tem odlokom, tehničnimi pravili pristojnih organov in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev.
4. člen
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba, izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
5. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljavcem pokopališč.
6. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč ter vodenje katastra pokopališč.
Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega,
– odvoz odpadkov,
– košnja zelenic,
– urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin in žive meje,
– vzdrževanje poti,
– opravljanje manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah.
II. NAČIN IN ČAS POKOPA
7. člen
Umrli do pokopa leži v mrliški vežici oziroma na domu umrlega, če na pokopališču, kjer bo pokopan ni mrliške vežice.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pokopa, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga koncesionar oziroma na drug krajevno običajen način.
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
8. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
9. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa odredi koncesionar v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi koncesionarju, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
10. člen
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega upravnega organa.
11. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
12. člen
Pokopi so vsak dan.
Uporabo mrliške vežice in njen obratovalni čas določa koncesionar. V času, ko je mrliška vežica zaprta, je vstop mogoč samo na podlagi predhodnega dovoljenja koncesionarja.
III. POGREBNE SVEČANOSTI
13. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev se lahko pokop opravi v družinskem krogu.
14. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti je koncesionar dolžan obvestiti javnost na krajevno običajen način.
15. člen
Pogrebna svečanost se običajno prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza. Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je praviloma dolžan poskrbeti koncesionar. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke.
Če sodeluje v pogrebni svečanosti godba ali pevski zbor, le-ti pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko. Sledijo lahko poslovilni govori ter verski obred.
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
16. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu sprevoda vzporedno državna zastava in križ, nato pa prapori. V primeru civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu sprevoda državna zastava nato pa prapori.
Za prapori gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj in nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci krste oziroma žare, najožji svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda na pokopališču v Dolenjskih Toplicah, se pogrebna maša opravi v cerkvi po pokopu.
Razpored v sprevodu se lahko izvede na krajevno običajen način.
17. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor; v primeru cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Pri odprtem grobu sledijo še: del verskega obreda, če gre za cerkveni obred, nastop pevcev, poslovilni govori, pozdrav z zastavami in prapori ter nastop godbe. Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
18. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje častna enota z vojaškim ali lovskim orožjem, se častno salvo izstreli trikrat ob pozdravu zastav in praporov pokojnika, pri tem pa mora biti zagotovljena varnost občanov in premoženja, za kar je odgovoren vodja enote.
19. člen
Koncesionar je dolžan najpozneje pol ure po končanem pogrebu grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
20. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi ureditvenega načrta.
Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske površine in podobno.
Vsako pokopališče mora imeti ograjo, shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje smeti.
Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
21. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.
Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški grobovi),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.
22. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
Za vodenje pokopališkega katastra in načrta mora skrbeti koncesionar.
Za pokopališča iz 2. člena tega odloka na predlog koncesionarja Občinski svet občine Dolenjske Toplice, v skladu z veljavnimi prostorskimi dokumenti in tem odlokom sprejme pokopališki red.
23. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
24. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah, ter skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.
25. člen
V območju pokopališča so lahko oddelki za anonimne pokope ter oddelki za raztrositev pepela.
Na teh oddelkih mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na oddelku za raztrositev pepela so imena umrlih lahko napisana na skupnem nagrobniku.
26. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,3 m.
Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,3 m. Za otroške grobove določi koncesionar ustrezne manjše mere.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m, med grobovi pa največ 0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,5 m.
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.
Globina vrstnih grobov je najmanj 1,8 m, širina do 1 m, dolžina pa do 2,3 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena.
27. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu.
Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba in za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa.
V. NAČINI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
28. člen
Gospodarska javna služba pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč se zagotavljajo s podeljevanjem koncesije na podlagi zakona, občinskih predpisov in koncesijske pogodbe.
29. člen
Za izvajanje pokopališke dejavnosti iz 4. člena tega odloka, pogrebne dejavnosti iz 5. člena tega odloka in urejanja pokopališč iz 6. člena tega odloka se na teritoriju občine podeli le ena koncesija.
Za izvajanje vseh dejavnosti iz 4., 5. in 6. člena tega odloka, razen za izvajanje pogrebnih svečanosti in za storitve prevoza in ureditve pokojnika, se podeljuje monopol v obliki koncesije.
30. člen
Izvajalec lahko uporablja za izvajanje javne službe objekte in naprave, ki služijo izvajanju javne službe. O uporabi sklene lastnik teh objektov z izvajalcem posebno pogodbo. Pogodba mora poleg ostalih, z zakonom določenih sestavin, vsebovati zlasti določila o medsebojnih pravicah in obveznostih glede vzdrževanja teh objektov in naprav.
Posebni deli pokopališč so objekti in naprave skupne komunalne rabe.
VI. POSTOPEK PRIDOBIVANJA KONCESIONARJEV
31. člen
Koncesija iz 29. člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije izvede komisija za odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan.
Komisija iz prvega odstavka tega člena pripravi za občinski svet predlog izbire koncesionarja.
Sklep o izbiri koncesionarja sprejme Občinski svet občine Dolenjske Toplice.
32. člen
Koncesija iz 29. člena tega odloka se podeljuje za dobo petih let in prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan.
33. člen
Interesenti za pridobitev koncesije iz 29. člena tega odloka morajo izpolnjevati naslednje minimalne kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo zato potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo, da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, oziroma da predložijo ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe,
– da predložijo program izvajanja javne službe in poslovni načrt,
– da predložijo garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal nastalo škodo, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar.
34. člen
Koncesijsko razmerje preneha zaradi neopravljanja javne službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe, s pretekom časa za katerega je sklenjena koncesijska pogodba, z odpovedjo, z razdrtjem ali odvzemom koncesije.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku, če se s spremembo odloka o načinu izvajanja pokopališke službe predpiše, da se na posameznem področju preneha izvajati pokopališka služba kot koncesionirana javna služba. Odpovedni rok za razdrtje pogodbe zaradi spremembe odloka je 6 mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega odstavka.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
35. člen
Izvajalec javne službe ima naslednje pravice in obveznosti:
– da zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe,
– da upošteva tehnične, sanitarne in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– da omogoča nadzor nad izvajanjem javne službe,
– da vodi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah,
– da pristojnemu organu Občine Dolenjske Toplice omogoča vpogled v poslovne knjige,
– da za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v preteklem letu,
– da kot dober gospodar upravlja in vzdržujejo objekte, naprave in druga sredstva, ki so javna last,
– da ima javno pooblastilo za izdajo soglasij za pokop in za postavitev spomenika,
– da ima pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo cen javnih dobrin in storitev,
– da ima pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javne službe,
– da ima pravico obračunavati pristojbine in prispevke, če so le-ti uvedeni z občinskim predpisom.
VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
36. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega odloka, imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi,
– pravico svojcev do izbire pokopališča, kjer naj bi bil umrli pokopan, če obstajajo zato objektivne možnosti,
– pravico do odločanja o načinu pokopa,
– pravico do sklenitve najemne pogodbe za grob,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov,
– obveznost uporabe storitev pooblaščenih izvajalcev javne službe,
– obveznost upoštevanja navodil izvajalcev javne službe v zvezi z izvajanjem pokopališkega reda,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev pooblaščenih izvajalcev.
IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se financirajo iz naslednjih virov:
– najemnina za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
38. člen
Višino najemnine za grobove ter ceno storitev koncesionarja, določenih s tem odlokom, določa Občinski svet občine Dolenjske Toplice na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov.
Ceno pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo določa koncesionar prosto.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
39. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ Občine Dolenjske Toplice.
XI. KAZENSKI DOLOČBI
40. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s 4. členom tega odloka,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s 5. členom tega odloka,
– ne ureja in ne vzdržuje pokopališča skladno s 6. členom tega odloka,
– ne obračunava najemnine za grobove, cene pokopaliških in pogrebnih storitev, skladno s 37. členom tega odloka.
41. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se za prekršek kaznuje uporabnik, če:
– ne uporablja objekte in storitve ter ne plačuje uporabe objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku,
– ne spoštuje navodil koncesionarja in druge predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
XII. KONČNI DOLOČBI
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine Dolenjske Toplice prenehata veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Novo mesto (SKLD, št. 14/88) in odlok o javnih pogrebnih svečanostih (SKLD, št. 4/83).
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-07/234/00-02
Dolenjske Toplice, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost