Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1613. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, stran 4117.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in št. 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 99. in 103. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračuna) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna.
2. člen
S proračunom so zagotovljena sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Občina Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000 je določen v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            V tisoč SIT
  I. Skupaj prihodki                    973.297
  II. Skupaj odhodki                    965.577
  III. Proračunski presežek                 7.720
-------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANCIRANJA
  IV. Zadolževanje proračuna                   0
  V. Odplačila posojil                    7.720
  VI. Neto zadolževanje                  – 7.720
  VII. Povečanje sredstev na računih               0
-------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka. Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Šmarje pri Jelšah po uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa gradbena dela, katerih vrednost presega 10,000.000 SIT in za naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega 5,000.000 SIT.
5. člen
Sredstva proračuna uporabniki med letom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Uporabniki proračuna morajo pri dogovarjanju za plačilne pogoje upoštevati določila 13. in 29. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000. Plačilni roki v breme občinskega proračuna so:
– za plačila obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih situacijah, najmanj 60 dni,
– za plačilo vseh drugih obveznosti najmanj trideset dni.
Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila s pogojem zavarovanja predplačila.
6. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi proračunske rezerve do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pismenimi poročili. O porabi sredstev nad 1,000.000 SIT odloča občinski svet.
7. člen
Investicijski del proračuna se prične uporabljati potem, ko investitor oddelku za finance predloži pogodbo oziroma predračun in začasne situacije. Po končani investiciji mora investitor predložiti končno obračunsko situacijo, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti oziroma v proračunu potrjenega obsega sredstev za investicijo. V primeru višje porabe proračun ne jamči poravnave obveznosti.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti tajnika občine in načelnike oddelkov v občinski upravi. Župan je pooblaščen da:
1. odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
2. odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
3. spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena,
4. iz proračunske postavke »druga poraba« odobri izplačilo sredstev do višine 200.000 SIT za posamezni namen.
9. člen
Oddelek za finance Občine Šmarje pri Jelšah:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago pravilno opremljeno listino, s katero se ugotavlja obveznost, namen in višina izplačila.
11. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
12. člen
Spremembe obsega sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov se med letom usklajujejo v rebalansu proračuna.
13. člen
Za vse kar ni urejeno z odlokom o proračunu se smiselno uporabljajo določila zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00) in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
14. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po preteku polletja in ob koncu leta.
15. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
16. člen
Nadzor nad izvrševanjem proračuna izvaja nadzorni odbor, katerega naloge so opredeljene v statutu občine.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-13/00
Šmarje pri Jelšah, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost