Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1598. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 1999, stran 4090.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Razkrižje na seji dne 31. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupni prihodki                    79,913.779 SIT
II.  Skupni odhodki                    71.541.297 SIT
III. Presežek prihodkov
   nad odhodki (I–II)                   8,372.482 SIT
--------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
   deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.–V.)
--------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo domačega dolga                1,500.000 SIT
IX.  Neto zadolževanje                   1,500.000 SIT
X.  Povečanja sredstev
   na računih (III.+VI.-IX)                6,872.482 SIT
--------------------------------------------------------------------------
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna v letu 1999 se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-10/00
Razkrižje, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost