Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1581. Pravilnik o olajšavah in oprostitvah plačila storitev javne službe pomoč družini na domu v Občini Mislinja, stran 4049.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in 41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99), 16. člena odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 34/00) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Mislinja na 14. seji dne 15. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o olajšavah in oprostitvah plačila storitev javne službe pomoč družini na domu v Občini Mislinja
1. člen
Ta pravilnik določa merila o olajšavah in oprostitvah plačila storitev javne službe pomoč družini na domu, ki jih lahko uveljavljajo občani Občine Mislinja, katerim je nudena pomoč na domu v skladu z določili odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 34/00).
2. člen
Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju storitve:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 71/94, 73/95 in 16/99) in
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83).
3. člen
Vsi ostali upravičenci do storitve pomoči na domu so plačila oproščeni v odvisnosti od njihovega materialnega stanja, ki ga določajo vsi prihodki, ugotovljeni na način kot ga določa zakon za prejemnike denarnega dodatka.
Upravičencu, ki ima zaposleno negovalko, se v skladu s tem pravilnikom sofinancirajo stroški:
– za negovalko, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje nege na domu v skladu z zakonom o socialnem varstvu ali
– za drugega zaposlenega v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji.
4. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice, ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede, upoštevaje odstotek preseganja mesečnega neto dohodka na družinskega člana zadnjih treh mesecev od cenzusa za denarni dodatek (26. člen zakona o socialnem varstvu), in sicer:
-------------------------------------------------------------------------------------
Upravičenec   Če znaša odstotek preseganja      Znaša odstotek prispevka k
se razporedi   mesečnega neto dohodka na      ceni storitev, če je v skupnem
v plačilni    družinskega člana zadnjih          gospodinjstvu
razred       treh mesecev od cenzusa
           za denarni dodatek          en       več
                              upravi-    upravi-
                              čenec     čencev
-------------------------------------------------------------------------------------
1.               do 30%            0%      15%
2.            od 30 do 100%           15%      30%
3.           od 100 do 200%           30%      50%
4.           od 200 do 300%           50%      75%
5.           od 300 do 400%           75%      100%
6.              nad 400%           100%      100%
-------------------------------------------------------------------------------------
V izjemnih primerih lahko center za socialno delo pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj posameznega upravičenca ali družine in:
– določi višji prispevek, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj bistveno boljši kot izhaja iz izkazanega dohodka,
– določi nižji prispevek, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj bistveno slabši, kot izhaja iz izkazanega dohodka.
Na podlagi določil prejšnjega odstavka je lahko prispevek višji ali nižji za največ dva plačilna razreda.
5. člen
Zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačilo stroškov vložijo upravičenci pri centru za socialno delo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje do uveljavitve meril, ki jih bo določila Vlada Republike Slovenije.
Št. 154-05-03/2000
Mislinja, dne 15. marca 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost