Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1611. Program priprave zazidalnega načrta in spremembe programske zasnove za območje stanovanjsko obrtne cone v Hrastnici, stran 4116.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) ter 18. in 98. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 9. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta in spremembe programske zasnove za območje stanovanjsko-obrtne cone v Hrastnici
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta in spremembo programske zasnove
S prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93) je območje SO v Hrastnici v velikosti 2.00 ha predvideno za stanovanjsko obrtno gradnjo.
Območje je v prostorskem delu planskih aktov opredeljeno kot stavbno za potrebe stanovanjsko-obrtne dejavnosti.
Spremembe programske zasnove se nanašajo na spremenjeno organizacijo dejavnosti.
Celotno območje se nameni stanovanjskim objektom z obrtno poslovno dejavnostjo v objektu.
2. člen
Vsebina programa priprave
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb programske zasnove in sprejemanja zazidalnega načrta za območje urejanja SO v Hrastnici.
Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb programske zasnove in zazidalnega načrta, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave sprememb programske zasnove in priprave zazidalnega načrta.
3. člen
Strokovne podlage
Pri izdelavi sprememb programske zasnove in izdelavi zazidalnega načrta se uporabijo strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo planskih aktov občine, podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih, podatki o naravnih lastnostih prostora in strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine. Obstoječe strokovne podlage se dopolni z ažurnimi podatki in študijami.
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v prostor in z podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko-izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage, kjer se upošteva pogoje in omejitve, ki so predpisani za urejanje prostora v obravnavanem območju in zahteve organov in organizacij in skupnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov.
4. člen
Investitor, organizacija in koordinacija priprave zazidalnega načrta
Investitor zazidalnega načrta je skupina lastnikov zemljišč na obravnavanem območju, ki zagotovi sredstva za izdelavo zazidalnega načrta.
Koordinator izdelave je Občina Škofja Loka.
5. člen
Soglasjedajalci
Organi in organizacije, ki sodelujejo kot soglasjedajalci pri pripravi zazidalnega načrta so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj, izpostava Škofja Loka
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Kranj
– Cestno podjetje Kranj
– Telekom Slovenije, PE Kranj
– Elektro Gorenjska Kranj
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj
– Občinske gospodarske javne službe (kanalizacija, vodovod, plin)
– Občina Škofja Loka.
Kolikor se v postopku priprave sprememb programske zasnove in priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku. Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb programske zasnove in priprave zazidalnega načrta pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb programske zasnove in zazidalnega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v roku 30 dni po prejemu vloge in dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno. Na dopolnjeni osnutek pa morajo po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec sprememb programske zasnove in zazidalnega načrta upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave sprememb programske zasnove in zazidalnega načrta
Posebne strokovne podlage in osnutek sprememb programske zasnove in zazidalnega načrta se izdela v roku 90 dni po sprejemu programa priprave na občinskem svetu.
Javna razgrnitev traja 30 dni po objavi o začetku v javnih glasilih.
V času trajanja javne razgrnitve se opravi javna razprava.
Stališča do pripomb se pripravi v 30 dneh po prejemu pripomb iz javne razprave.
Predlog se pripravi v 45 dneh po sprejemu stališč do pripomb iz javne razprave.
Osnutek sprememb programske zasnove in ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek sprememb programske zasnove in ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb programske zasnove in ZN, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Škofja Loka in na sedežu krajevne skupnosti za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine Škofja Loka.
Občani, organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb programske zasnove in ZN.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Škofja Loka zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve.
Ko pristojna občinska služba ugotovi, da je predlog pripravljen v skladu z sprejetimi stališči do pripomb in v skladu s soglasij pristojnih služb, župan Občine Škofja Loka posreduje predlog sprememb programske zasnove in ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb programske zasnove in ZN z odlokom.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Škofja Loka.
Št. 352-80/00
Škofja Loka, dne 9. marca 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost