Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1603. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, stran 4103.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Semič na 12. seji dne 30. marec 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah in spremembah pravilnika o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
1. člen
V pravilniku o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 31/98) se v prvem odstavku 7. člena dodata alinei:
» – potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe,
– sklepov župana ali komisije za kmetijstvo občine Semič,
– obravnave posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom (npr. minimelioracije). »
2. člen
V 10. členu se pod točko 2. Subvencije doda:
“Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je spodbuditi redno košnjo ter čiščenja že delno zaraščenih travnikov in pašnikov z namenom preprečiti nadaljnjega zaraščanja kmetijskih zemljišč. Subvencionira se košnja oziroma čiščenje travnikov in pašnikov v višini 10.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev sredstev: najmanjša skupna površina, ki se subvencionira, je 0,5 ha pašnikov in travnikov. Prosilci prošnje vlagajo na sedežu občine, prošnjam je potrebno priložiti:
– posestni list oziroma mapno kopijo z dokazilom lastništva ali zakupno pogodbo,
– izpolnjena in podpisana izjava prosilca, da je bila košnja oziroma čiščenje resnično izvedeno. Izjava vsebuje tudi določbo, da v primeru ugotovljene neupravičene pridobitve sredstev, prosilec v naslednjih petih letih ni upravičen do kakršnih koli sredstev Občine Semič za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
Urejanje katastra kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je spodbuditi urejanje katastra kmetijskih zemljišč v skladu z dejanskim stanjem – dejanska raba zemljišč. Regresira se 30% stroškov spremembe rabe zemljišča – ki je v prostorskih aktih opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, osnova je račun geodetske uprave ali od njih pooblaščene osebe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo vlogo na Občino Semič. Vlogi je potrebno priložiti kopijo odločbe o določitvi nove rabe kmetijskih zemljišč in original račun.
Združevanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene komplekse za lažjo in učinkovitejšo rabo kmetijskih zemljišč. Regresira se 30% notarskih stroškov in stroškov za vpis v zemljiško knjigo za izvedbo menjalne ali najemne pogodbe za kmetijsko zemljišče. Najemna pogodba mora biti sklenjena za dobo najmanj 10 let.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo vlogo za regresiranje na sedež občine. Vlogi je potrebno priložiti kopijo overjene menjalne ali najemne pogodbe za kmetijska zemljišča in/ali kopijo potrjenega predloga za vpis v zemljiško knjigo in original račun.
Regresiranje nakupa/priveza mlečnih, kombiniranih in mesnih pasem krav
Namen ukrepa je povečati stalež mlečnih, kombiniranih in mesnih pasem krav na območju Občine Semič. Regresira se 10.000 SIT za kravo, ki pomeni povečanje števila živali glede na obstoječe stanje v hlevu v predhodnem letu.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo vlogo na sedež občine. Za regresiranje povečanja števila krav na podlagi priveza je potrebno vlogi priložiti še potrdilo kmetijske svetovalne službe, za povečanje števila na podlagi nakupa pa original račun ter mnenje kmetijske svetovalne službe.
Regresiranje nakupa rodovniških kobil
Namen ukrepa je spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali. Regresira se nabava plemenskih kobil v višini 20.000 SIT na žival.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo prošnjo na sedež občine. Vlogi priložijo potrdilo, da so živali z ustreznim poreklom.”
3. člen
V 10. členu se v 3. točki Investicije, drugi odstavek ukrepa Agrarne operacije – minimelioracije spremeni tako, da se na novo glasi:
»Maksimalna priznana višina stroškov urejanje je 200.000 SIT/ha, subvencionira se 50% vrednosti računa do maksimalne višine priznanih stroškov.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 320-01-01/2000
Semič, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost