Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1583. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999, stran 4051.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 10/98 in 74/98), 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 17. in 110. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999 z naslednjo vsebino skupnih prihodkov in odhodkov:
– prihodki proračuna   2.793,599.173,05 SIT
– odhodki proračuna    2.340,955.092,66 SIT
– presežek proračuna    452,644.080,39 SIT
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999 so razvidni iz rekapitulacije bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in so sestavni del zaključnega računa:
-------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV
   IN ODHODKOV
l.  Skupaj prihodki          2.543,479.418,95 SIT
ll.  Skupaj odhodki           2.316,840.636,26 SIT
lll. Proračunski presežek        + 226,638.782,69 SIT
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
lV.  Prejeta vračila danih posojil in
   kapitalskih deležev          8,119.754,10 SIT
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev          13,940.000,00 SIT
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprem. kapit. deležev        – 5,820.245,90 SIT
-------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
Vll. Zadolževanje računa         242,000.000,00 SIT
Vlll. Odplačila dolga            10,174.456,40 SIT
lX.  Neto zadolževanje (Vll.- Vlll.)  + 231,825.543,60 SIT
X.  Povečanje sredstev na računih    452,644.080,39 SIT
-------------------------------------------------------------
4. člen
Formirana sredstva stalne proračunske rezerve po zaključnem računu proračuna za leto 1999 znašajo 13,967.995,90 SIT in predstavljajo 0,5% prejemkov proračuna.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet mestne občine Murska Sobota in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/00
Murska Sobota, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost