Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1582. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja, stran 4050.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Mislinja na 14. seji dne 15. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki za dodelitev socialnih pomoči v Občini Mislinja.
2. člen
Do socialnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Mislinja, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko povečan za največ 50%, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
2. člen
Občinska pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč. Denarno pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika in družine.
3. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– plačilu pogrebnih stroškov,
– nakupu šolskih potrebščin in oblačil,
– plačilu šolskih malic in kosil učencem osnovne šole,
– plačilu letovanj in šole v naravi učencem osnovne šole,
– plačilu najemnine za stanovanje,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem materialnih razmer upravičenca.
4. člen
Znesek denarne pomoči se odobri do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu na osebo ali družino, povečanega za 50%. Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu malice ali kosila učencu osnovne šole, se določi največ do cene, ki jo zaračunava šola.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za malice in šolska kosila, letovanje in šolo v naravi ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: center za socialno delo) oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
Center za socialno delo lahko pri odločanju do denarne pomoči posamezniku ali družini uporabi prosto presojo za dodelitev ali zavrnitev upravičenosti do pomoči.
7. člen
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 50%.
8. člen
Občina v celoti ali delno poravna pogrebne stroške za pokojnika, ki je bil prejemnik denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) dolžni preživljati.
9. člen
Zavezanci, ki so bili po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati pokojnika, so oproščeni plačila ali doplačila pogrebnih stroškov v primeru, ko njihovi dohodki ne dosegajo dohodkov po 26. členu zakona o socialnem varstvu, povečanih za 50%.
10. člen
Občina priglasi terjatev iz naslova plačila ali doplačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku v primeru, ko je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepremičnega premoženja.
11. člen
Kljub izkazanemu dohodku lahko strokovna služba centra za socialno delo odkloni plačilo pogrebnih stroškov na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev.
Plačilo pogrebnih stroškov ni možno v primeru pogodbenih obvez pri izročitvi premoženja.
12. člen
Za pokojnika se poravnajo pogrebne storitve v višini pogrebnih stroškov, ki jih za svoje zavarovance izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
13. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja Občina Mislinja v svojem vsakoletnem proračunu in so med odhodki prikazana ločeno za pogrebne stroške in ostale denarne pomoči iz 4. člena tega pravilnika.
14. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča center za socialno delo na podlagi pogodbe, sklenjene z Občino Mislinja.
Občani vlagajo vloge za dodelitev socialne pomoči na obrazcu “Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči“ pri centru za socialno delo ali na Občinskemu uradu občine Mislinja. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
15. člen
Center za socialno delo preveri podatke iz vloge in dokazil ter v roku tridesetih dni odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep centra za socialno delo je možna pritožba, ki jo občan vloži pisno ali ustno na zapisnik v roku osem dni po prejemu sklepa na naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. O pritožbi zoper sklep odloči župan Občine Mislinja.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2000 dalje.
Št. 154-05-02/2000
Mislinja, dne 15. marca 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost