Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1609. Odlok o komunalnih taksah v Občini Škofja Loka, stran 4112.

Na podlagi 1. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odl. US), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 13. in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 9. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Škofja Loka predpišejo: komunalne takse, tarifa, taksni predmeti, storitve ali dejanja, subjekti (zavezanci), nastanek taksne obveznosti, obračun, pobiranje (plačevanje) in odvod takse, oprostitve in odstopanja, izterjava, nadzor in kazenske sankcije.
2. člen
Komunalne takse po tem odloku se predpišejo:
1. za uporabo javnega pločnika ali javne površine v funkciji pločnika pred poslovnimi prostori in drugimi prostori, v katerih se opravlja gostinska, trgovska ali druga sorodna dejavnost in za potrebe adaptacij teh prostorov,
2. za uporabo trgov in drugih prostorov (javnih površin) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske in gostinske namene,
3. za začasno ali sezonsko uporabo javnih površin v gostinske ali gospodarske dejavnosti (za premične stojnice, potujoče prodajalne, prodajne avtomate, kjer se trguje na drobno, točilne pulte, kioske, za priložnostne obiske cirkusov in zabaviščnih parkov) in podobne namene,
4. za uporabo prostora (javnih površin) za parkiranje motornih vozil, kjer se določi plačevanje takse,
5. za uporabo igralnih avtomatov v javnih lokalih,
6. za uporabo plakatnih mest na javnih mestih, ki so uporabljeni za objavo in oglaševanje, razstavljanje blaga zunaj poslovne stavbe ali podobno obveščanje širše javnosti in za namestitev plakatov oziroma nosilcev plakatov in sorodnih naprav.
3. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Škofja Loka.
II. PLAČEVANJE TAKS
4. člen
Taksna obveznost nastane z uro, dnem, mesecem ali letom uporabe ali namestitvijo taksnega predmeta po predhodni prijavi ali odobritvi in preneha s prenehanjem uporabe ter s pisno odjavo Občinski upravi občine Škofja Loka.
Začasna nezmožnost uporabe taksnega predmeta ne vpliva na taksno obveznost in višino takse. Uporabe taksnega predmeta ni možno odjaviti le začasno.
5. člen
Takse so določene v točkah. Višina točke znaša 100 SIT. Taksa se odmeri v urnih, dnevnih, mesečnih ali letnih zneskih. Občinski svet občine Škofja Loka lahko spremeni vrednost točke s sklepom.
Takse se obračunajo in plačajo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi so po tarifnih skupinah določeni posamezni predmeti, število točk, obračun, pobiranje, oprostitve in odstopanja.
6. člen
Zavezanci za plačilo takse so pravne ali fizične osebe, ki uporabljajo predmete ali storitve po 2. členu tega odloka, oziroma so lastniki ali posestniki predmetov za katere je predpisano plačevanje takse za njihovo uporabo.
Takso obračuna in pobira Občinska uprava občine Škofja Loka. Na podlagi sklenjene pogodbe lahko takso za fizične in pravne osebe obračuna in pobira DURS, Davčni urad Kranj, izpostava Škofja Loka.
7. člen
Zavezanec za plačilo komunalne takse si mora pred namestitvijo taksnih predmetov, ki predstavljajo poseg v prostor, pridobiti ustrezno dovoljenje upravne enote. Za uporabo javnih površin za poslovni namen si mora zavezanec pridobiti dovoljenje občinske uprave.
V primeru, da zavezanec ne pridobi ustreznega dovoljenja upravne enote ali dovoljenja občinske uprave, nadzorni organ odredi takojšnjo odstranitev taksnega predmeta oziroma prenehanje uporabe javne površine in vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, zoper kršitelja pa predlaga uvedbo postopka o prekršku. V primeru odstranitve taksnega predmeta z izvršbo, se le-ta opravi na stroške kršitelja.
8. člen
Taksni zavezanec plača takso vnaprej. V primerih, ko je potrebno za uporabo določenih taksnih predmetov pridobiti dovoljenje pristojnega organa, mora biti taksa plačana pred izdajo dovoljenja.
V primeru, ko se taksa z odločbo odmeri v letnem znesku in je znesek višji od 50.000 SIT, se lahko odredi plačilo takse v obrokih.
Za uporabo ali namestitev taksnih predmetov, katerih uporaba ni pogojena s predhodnim dovoljenjem, je taksni zavezanec dolžan prijaviti taksno obveznost Občinski upravi občine Škofja Loka pravočasno, najkasneje pa v osmih dneh po nastanku. V prijavi mora navesti vse podatke, ki so pomembni in potrebni za odmero in obračun takse ali prijavo na poziv takoj dopolniti.
9. člen
Pravica izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bila morala biti taksa plačana. Pravica do preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
V primeru, da za namestitev taksnega predmeta dovoljenje pristojnega organa ni potrebno, taksni zavezanec pa nastanka taksne obveznosti ne prijavi pravočasno ali, da se taksna obveznost ugotovi kasneje vendar v rokih prvega odstavka tega člena, se taksa odmeri po podatkih s katerimi razpolaga ali jih ugotovi Občina Škofja Loka. V tem primeru se odmerjena taksa obrestuje po zakonski zamudni obrestni meri od datuma nastanka ugotovljene taksne obveznosti do plačila oziroma izterjave.
10. člen
Prisilno izterjavo zapadlih taksnih obveznosti opravi na podlagi zakona o davčnem postopku DURS, Davčni urad Kranj, izpostava Škofja Loka.
KAZENSKI DOLOČBI
11. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 60.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki krši določbe 7. in 8. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki krši določbe 7. in 8. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 200.000 SIT do 360.000 SIT se za prekršek kaznuje fizična ali pravna oseba (prireditelj, organizator, upravnik), ki ni taksni zavezanec, vendar je po tem odloku dolžan obračunati, pobirati in odvajati komunalno takso, če ne odvede ali pravočasno ne odvede pobrane takse.
Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se med seboj ne izključujeta.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščeni organ Občinske uprave občine Škofja Loka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že uporabljajo ali imajo že nameščene predmete za katere je predpisana taksa, so dolžni v roku tridesetih dni po uveljavitvi tega odloka prijaviti Občinski upravi občine Škofja Loka taksno obveznost. Taksa po tem odloku se za take primere odmeri od dne uveljavitve tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 33/81, 4/84, 5/85, 18/86, 21/86, 19/87, 9/88, 23/88 14/89, popr. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/91-I in 7/91).
Z dnem uveljavitve tega odloka se smiselno določbam tega odloka uporabljata določbi drugega odstavka 8. člena in prvega odstavka 11. člena odloka o javnem redu in miru v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 20/91, 27/91 in 63/93).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-5/97
Škofja Loka, dne 9. marca 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

            Tarifna številka 1

   (uporaba javnega pločnika ali javne površine v funkciji
   pločnika pred poslovnimi prostori in drugimi prostori
      v katerih se opravlja gostinska, trgovska
         ali druga sorodna dejavnost)

Za uporabo taksnega predmeta se plača taksa po dnevih ali
mesecih po naslednjih kriterijih:

a) za gostinstvo, trgovine in sorodne dejavnosti 2
točki/m2/mesec,

b) za adaptacijo poslovnih ali stanovanjskih prostorov 0,5
točke/m2/dan.

Za začasno ograditev ali postavitev nadstreška pod a) se znesek
takse poveča za 20%.

Za adaptacijo poslovnih ali stanovanjskih prostorov objektov, ki
so v območju ožjega in širšega območja starega mestnega jedra po
odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za
kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na
njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88 in Uradni
list RS, št. 31/93) se taksa za prvih deset dni uporabe ne
plača, za nadaljnje dni uporabe javne površine pa se taksa
obračuna v višini 50%.

Taksni zavezanec je lastnik lokala ali trgovine in plača takso
pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo taksnega predmeta
oziroma pod b) investitor adaptacije.

            Tarifna številka 2

    (uporaba trgov in drugih prostorov (javnih površin)
  za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
   zabavnih prireditev za gospodarske in gostinske namene)

Za uporabo taksnega predmeta se plača taksa po dnevih po
naslednjih kriterijih:

a) za uporabljeno javno površino 2 točki/m2/dan.

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin in plača takso pred
določitvijo prostora za prodajo (uporaba taksnega predmeta),
obračuna in pobere pa jo prireditelj oziroma organizator.

Opomba:

Prireditelj oziroma organizator je dolžan pobrano takso
najkasneje v treh dneh po končani prireditvi prenakazati na žiro
račun Občine Škofja Loka s pripisom: "Komunalna taksa".

            Tarifna številka 3

    (za začasno ali sezonsko uporabo javnih površin v
     gostinske ali gospodarske in podobne namene)

Za uporabo taksnega predmeta se plača taksa po mesecih ali
dnevih po naslednjih kriterijih:

a) za namestitev miz in stolov, kjer se gostom streže pijača in
hrana 2 točki/m2/mesec,

b) za premične prodajne objekte in kioske 5 točk/m2/mesec,

c) za cirkuse, zabaviščne parke ipd. 0,2 točke/m2/dan.

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj in
plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo taksnega
predmeta.

Opomba:

Za premične prodajne objekte se štejejo premične stojnice,
potujoče prodajalne v vozilih, prirejenih trgovanju z blagom
skozi okno, prodajni avtomati ter tudi zabojniki, brunarice in
sorodni pokriti ali odkriti industrijski ali improvizirani
pulti, ki služijo namenu prodaje in nimajo značaja trajne
namestitve.

            Tarifna številka 4

    (uporaba prostora (javnih površin) za parkiranje
             motornih vozil)

Za uporabo taksnega predmeta se plača taksa po urah in dnevih po
naslednjih kriterijih:

a) za parkiranje osebnih vozil 1,5 točke/uro

8 točk/dan,

b) za parkiranje avtobusov in tovornih vozil 7 točk/uro

40 točk/dan.

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin in plača takso pred
uporabo taksnega predmeta.

Opomba:

Če se za določene javne površine, ki so namenjene parkiranju,
podeli koncesija, se taksa preneha plačevati in velja tarifa
koncesionarja.

            Tarifna številka 5

     (uporaba igralnih avtomatov v javnih lokalih)

Za uporabo taksnega predmeta se plača taksa po mesecih po
naslednjih kriterijih:

a) za igralne avtomate in videoigre v javnih lokalih 30
točk/mesec.

Taksni zavezanec je lastnik ali posestnik taksnega predmeta v
lokalu in plača takso pred namestitvijo posameznega taksnega
predmeta oziroma ob prijavi pristojnemu davčnemu organu.

Opomba:

Za igralne avtomate se štejejo mehanične, elektronske ali
podobne naprave, na katerih imajo igralci ob vplačilu določenega
zneska (s kovanci, žetoni ali neposredno pri blagajni oziroma
pri igralnem avtomatu) možnost zadeti dobitek in igrajo proti
avtomatu ali igralec proti igralcu. Taksa se plača tudi za
sorodne naprave, ki so namenjeni za zabavo gostov in
obiskovalcev v javnih lokalih in društvenih prostorih (za
biljardno mizo, pikado, avtomatsko kegljišče ipd.) razen, ko se
take naprave za prijavljeno tekmovanje namestijo le začasno.

Obveznost plačila koncesijske dajatve za posebne igre na srečo
po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 35/97 in
43/97 - odločbi US) ne izključuje obveznosti plačila takse po
določbah iz te tarifne številke.

           Tarifna številka 6.1

     (uporaba plakatnih mest na javnih mestih, ki so
    uporabljeni za objavo in oglaševanje, razstavljanje
    blaga zunaj poslovne stavbe ali podobno obveščanje
             širše javnosti)

Za uporabo taksnega predmeta se plača taksa po tednih in mesecih
po naslednjih kriterijih:

a) za priložnostno objavo, oglaševanje ali razstavljanje do 1 m2
površine 5 točk/enoto/teden,

b) za priložnostno objavo, oglaševanje ali razstavljanje na in
nad 1 m2 površine 10 točk/enoto/teden,

c) za stalno objavo, oglaševanje ali razstavljanje do 1 m2
površine 20 točk/enoto/mesec,

d) za stalno objavo, oglaševanje ali razstavljanje na ali nad
1m2 površine 40 točk/enoto/mesec.

           Tarifna številka 6.2.

Namestitev plakatov oziroma nosilcev plakatov in sorodnih naprav
za oglaševanje na nepremičninah v Občini Škofja Loka se plača:

a) za namestitev nosilca ali naprave do 10 m2 površine 20
točk/enoto/mesec,

b) za namestitev nosilca ali naprave z ali nad 10 m2 površine 30
točk/enoto/mesec.

Taksni zavezanec je uporabnik javnega prostora. Takso obračuna
in pobere Občina Škofja Loka pred namestitvijo taksnega predmeta
oziroma ob izdaji dovoljenja za uporabo.

Plačila takse so oproščene dobrodelne in humanitarne
organizacije in društva, ki oglašajo in predstavljajo svojo
dejavnost, obvestila in pozivi javnosti, ki jih zavodi oglašajo
ob določenih dnevih (dan boja proti raku, kajenju, cepljenju ali
preventivi ipd.), obvestila s katerimi se javno razglaša
obveznost občanov (cepljenje proti steklini, vpis v osnovno šolo
ipd.), javna opozorila (deratizacija, nevarnost stekline ipd.)
ter obvestila in pozivi državnih in občinskih organov.

Taksni zavezanec pod točko 6.2. je vsakokratni uporabnik
nepremičnine za namen plakatiranja in oglaševanja v Občini
Škofja Loka. Taksni zavezanec takso poravna na Občini Škofja
Loka pred namestitvijo taksnega predmeta. Ob plačilu takse mora
predložiti dokaz (dovoljenje lastnika ali sorodno listino), da
ima pravico namestiti taksni predmet na nepremičnini.

Opomba:

Taksa se ne plača za lepljenje in nameščanje plakatov z volilno
propagandnimi sporočili v času volilne kampanje. Za te primere
se uporabijo določbe 8. in 9. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97).


AAA Zlata odličnost