Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1559. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok, stran 4011.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok
1. člen
Zazidalni načrt Otok (Ur. vestnik št. 28/63 in 5/70; Uradni list SRS, št. 42/72, 10/74, 15/74, 24/75, 3/76, 22/77, 24/77, 16/79, 31/81, 42/86 ter Uradni list RS, št. 1/91, 23/91, 27/95), ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98) se dopolni po projektu, ki ga izdelal Razvojni center – Planiranje Celje d.o.o. pod št. 356/99.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na območje parcel št. 1153 in 1154, obe k. o. Celje.
2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu Otok (Uradni vestnik Celje, št. 28/63 in 5/70) se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
»Zazidalni načrt Otok (Uradni vestnik Celje, št. 28/63 in 5/70) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. proj. 356/99 izdelal RC – Planiranje Celje d.o.o.«
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se poglavju I/č doda nova tretja alinea, ki glasi:
»3. Sprememba namembnosti dela dvostanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 1153 k. o. Celje za opravljanje slaščičarske dejavnosti – proizvodnja peciva z dostavo. Objekt bo uporabljal obstoječ dovozni priključek in bo priključen na obstoječe komunalne vode.«
4. člen
Poglavju V. v 3. členu se na koncu dodata alinei:
»– Kot tolerance so mogoče tudi smiselne spremembe tras komunalnih vodov.
– Sprememba namembnosti dejavnosti v gostinsko pomeni spremembo zazidalnega načrta.«
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-314/99
Celje, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost