Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1586. Odlok o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in Fazanerija, stran 4054.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 21/86 in 15/91) in 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 29/83, 47/87 in 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 in 35/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) sta Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 6. seji dne 18. maja 1999 ter Občinski svet občina Tišina na 11. seji dne 15. oktobra 1999 sprejela
O D L O K
o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in Fazanerija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa zaščitne (varstvene) pasove in ukrepe za zavarovanje vodnih zajetij:
1. Črnske meje pri Murski Soboti,
2. Krog,
3. Fazanerija.
2. člen
Ukrepi za varovanje in sanacijo zaščitnih pasov vodnih virov v Občini Murska Sobota so določeni z dokumentacijo, ki jo je izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota – projekt št. 6/92.
Dokumentacija ima naslednjo vsebino:
1.0 Tekstualni del
1.1 Uvod
1.2 Definicija območij
1.3 Analiza obstoječega stanja
1.4 Analiza negativnih vplivov
1.5 Predlogi za sanacijo in zaščito
1.6 Soglasja, mnenja, smernice
2.0 Grafični del
1. Pregledna karta območij               M 1:25000
2. Večji vodni viri v Občini Murska Sobota       M 1:50000
3. Definicija varstvenih pasov – Črnske meje      M 1:10000
4. Definicija varstvenih pasov Krog          M 1:10000
5. Definicija varstvenih pasov – Fazanerija      M 1:10000
6. Najožji varstveni pas – Krog            M 1:2500
7. Najožji varstveni pas – Črnske meje         M 1:2500
8. Najožji varstveni pas – Fazanerija         M 1:2500
9. Namenska raba površin (13 kart)           M 1:5000
10. Načini urbanističnega urejanja           M 1:25000
11. Negativni vplivi – Črnske meje           M 1:10000
12. Negativni vplivi – Krog              M 1:10000
13. Negativni vplivi – Fazanerija
II. DEFINICIJA ZAŠČITNIH (VARSTVENIH) PASOV
3. člen
Zaščitni pasovi črpališč Črnske meje, Krog in Fazanerija so razdeljeni v:
– najožji zaščitni (varstveni) pas z najstrožjim režimom zavarovanja – cona I.
– ožji zaščitni (varstveni) pas s strogim režimom zavarovanja – cona II.
– širši zaščitni (varstveni) pas s higiensko-tehničnim režimom zavarovanja – cona III. A in cona III. B
– vplivni varstveni pas – brez posebnih ukrepov.
4. člen
Najožji varstveni pas (cona I.) obsega neposredno okolico objektov za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na količino in kakovost pitne vode. Zanj velja najstrožji režim zavarovanja.
Ožji varstveni pas (cona II.) je območje, s katerega se zbirajo in pretakajo površinske in podzemne vode proti zajetju in kjer obstaja možnost posrednega ali neposrednega vpliva na količino in kakovost pitne vode. Zanj velja strog režim zavarovanja.
Širši varstveni pas (cona III. A in III. B) je območje, s katerega odtekajo površinske in podzemne vode proti zajetju in kjer je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih. Zanj velja higiensko-tehnični režim varovanja.
Širši varstveni pas – cona III. pri črpališču Krog je območje, s katerega bodo intenzivneje odtekale vode proti zajetju po razširitvi črpališča (s sedanjih 70 l/s na 200 l/s) in ga je potrebno varovati že v tej fazi.
Vplivni varstveni pas je območje, na katerem se zbirajo padavine, ki ponikajo pod površje in tečejo v smeri vodnih zajetij, ali se zbirajo v površinskih odvodnikih, ki imajo smer toka v smeri toka podtalnice. Vplivni varstveni pasovi niso definirani.
III. MEJE VARSTVENIH PASOV
5. člen
1.0 Varstveni pasovi zajetja v Črnskih mejah
1.1 Najožji zaščitni pas – cona I (ograjeno območje) obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk v
k.o. Murski Črnci 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 55, 56, 57;
k.o. Veščica 358/2.
1.2 Ožji zaščitni pas – cona II. obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk v
k.o. Murski Črnci 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 40/1, 40/2, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 1007, 1113;
k.o. Kupšinci 42/2, 43, 44, 45, 46, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 910;
k.o. Veščica 354/1, 355/2, 356/2, 357/1, 357/2, 357/3, 358/1, 359/1, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 369, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 536/1, 536/2, 537, 538, 539/1, 539/2, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552.
1.3 Širši zaščitni pas – cona III. A leži na območju, ki ga omejujejo naslednje točke s koordinatami:
točka        y          x
8          5 586 398      5 168 642
11          5 585 716      5 170 129
12          5 584 304      5 169 052
9          5 585 572      5 168 012
1.4 Širši zaščitni pas – cona III. B leži med točkami z naslednjimi podatki:
točka        y          x
11          5 585 716      5 170 129
13          5 583 556      5 174 837
14          5 580 311      5 172 346
12          5 584 304      5 169 052
6. člen
2.0 Varstveni pasovi zajetja v Krogu
2.1 Najožji zaščitni pas – cona I. (ograjeno) obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk v
k.o. Krog 510/5, 519/3, 519/5, 520/2, 521/2, 523/2, 524/2, 525/2, 526/2, 531/2, 533/2, 534/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/1, 538/5, 539/3, 539/4.
2.2 Ožji zaščitni pas – cona II. obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk v
k.o. Satahovci 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 450/5, 450/6, 450/7, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508/1, 508/2, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518/1, 518/2, 518/3, 519/1, 519/2, 519/3, 520, 521, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 533/3, 534, 539, 540, 541, 542, 549, 550, 551, 552, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2, 557, 558, 561, 562, 563, 564, 568, 569, 574, 575, 576, 581, 582, 589, 590, 1244, 1258/2, 1260;
k.o. Krog 299, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408/1, 409/1, 409/2, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 431, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446/1, 446/2, 447/1, 447/2, 448, 449, 450/1, 450/2, 451/1, 451/2, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458/1, 458/2, 459/1 460, 461, 462, 463/1, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 465/1, 465/2, 465/3, 466, 467, 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 478, 479, 480/1, 480/2, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486/1, 486/2, 486/3, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 489/3, 490/1, 490/2, 490/3, 491/1, 491/2, 491/3, 492, 493, 494/1, 494/2, 494/3, 495/1, 495/2, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505/1, 505/2, 506, 507/1, 507/2, 508, 509, 510/1, 510/4, 510/6, 511, 512, 513/1, 513/4, 514/1, 514/2, 515, 516, 517, 518, 519/1, 519/2, 519/4, 520/1, 520/3, 521/1, 522/1, 522/2, 523/1, 523/3, 524/1, 524/3, 525/1, 526/1, 527, 528, 529, 530, 531/1, 532, 533/1, 534/1, 535/1, 537/1, 538/2, 538/3, 538/4, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 541, 542, 543, 544, 553/1, 553/2, 554, 555, 556/1, 556/4, 557, 558, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1, 671/4, 672, 673, 674/1, 674/2, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 684, 685, 686/1, 687, 688/1, 689, 690, 938, 942/1, 942/2, 945/1, 945/2, 946, 949, 950, 953, 954, 955, 959/1, 959/2, 960, 963, 964, 967, 968, 971, 972, 973, 976, 979, 981, 982, 983, 984/1, 984/2, 989/1, 989/4, 990, 993, 994/1, 994/2, 995, 996, 1000, 1001, 1002, 1006, 1007, 1010/1, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1591/2, 1598/1, 1598/2, 1610/2, 1612/1, 1612/2.
2.3 Širši zaščitni pas – cona III. A leži med točkami z naslednjimi podatki:
točka        y          x
11          5 585 544      5 164 502
15          5 584 665      5 164 914
16          5 584 350      5 163 957
12          5 585 266      5 163 656
2.4 Širši zaščitni pas – cona III. B leži med točkami z naslednjimi podatki:
točka        y          x
15          5 584 665      5 164 914
17          5 583 277      5 165 243
16          5 584 350      5 163 957
2.5 Širši zaščitni pas – cona III. leži med točkami z naslednjimi podatki:
točka        y          x
18          5 586 324      5 164 518
19          5 585 639      5 164 744
20          5 583 986      5 165 238
17          5 583 277      5 165 243
21 L.b. Mura     5 586 153      5 163 441
7. člen
3.0 Varstveni pasovi zajetja v Fazaneriji
3.1 Najožji zaščitni pas – cona I. obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk v
k.o. Murska Sobota 9, 458, 459.
3.2 Ožji zaščitni pas – cona II. obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk
k.o. Murska Sobota 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 381, 382, 383, 385, 387, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 460, 462, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 465/5, 465/7, 465/8, 482, 483, 485, 487, 489, 490, 491, 493, 495, 496/2, 496/3, 4049, 4050/1, 4050/2, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4057, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4078/1, 4085, 4086, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099.
3.3 Širši zaščitni pas – cona III. A leži med naslednjimi točkami:
točka        y          x
7          5 589 120      5 170 090
8          5 588 570      5 170 240
9          5 587 950      5 169 750
10          5 587 910      5 169 795
11          5 588 860      5 170 545
12          5 589 160      5 170 155
3.4 Širši zaščitni pas – cona III. B leži med naslednjimi točkami:
točka        y          x
10          5 587 910      5 169 795
11          5 588 860      5 170 545
13          5 588 640      5 170 840
14          5 587 690      5 170 080
Navedeni varstveni pasovi so razvidni iz grafičnih prilog, ki so sestavni del dokumentacije, sprejete s tem odlokom.
8. člen
4.0 Varstveni pasovi ostalih virov pitne vode
Ostali viri pitne vode v Mestni občini Murska Sobota (lokalna vaška črpališča, vodnjaki in zajemališča pitne vode) nimajo definiranih varstvenih pasov in niso predmet tega odloka.
Za vsako odvzemališče pitne vode posebej je potrebno na podlagi geoloških in ostalih ekspertiz določiti območja varovanja ter naknadno sprejeti ustrezne ukrepe z odlokom.
IV. UKREPI ZA VAROVANJE IN SANACIJO POSAMEZNIH VARSTVENIH PASOV
9. člen
1.0 Najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja – cona I.
1. Najožji varstveni pas mora biti ograjen z žično ograjo, višine najmanj 2 m.
2. Lastnik zemljišča v coni I. je lahko le upravljavec vodnega vira in vodovoda.
3. Znotraj ograje so prepovedani posegi in dejavnosti, ki niso v direktni povezavi s funkcijo črpališča.
4. Neposredna okolica črpališča mora biti tlakovana z urejenim odtokom preko lovilcev maščob, ostala površina pa mora biti zatravljena in zasajena z nizkim drevjem in grmičevjem.
5. Vzdrževanje trave in gozda je omejeno na košnjo in čiščenje. Uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
6. Pomožni objekti, ki so potrebni za obratovanje črpališča, morajo biti odmaknjeni od vodnjaka nizvodno.
7. V cono I. imajo dostop samo osebe, ki so zaposlene na črpališču in v inšpekcijskih službah, zdravstvena služba oziroma druge osebe, vendar samo z dovoljenjem upravljavca.
10. člen
2.0 Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja – cona II.
V ožjem varstvenem pasu s strogim režimom zavarovanja je prepovedana gradnja:
– vseh vrst objektov (stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, industrijskih, obrtnih, športnih in drugih)
– skladišč nafte in naftnih derivatov
– cest, železnic in vseh vrst transportnih objektov
– naftovodov
– novih objektov za črpanje vode iz podtalja
– kanalizacijskih kolektorjev, čistilnih naprav, kanalizacijskih ponikovalnic in greznic
– talnih silosov.
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano opravljati naslednje dejavnosti:
– pranje vozil, menjava olja in polnjenje rezervoarjev z nafto ali naftnimi derivati
– eksploatacija gramoza
– urejanje ribnikov
– odlaganje vseh vrst odpadkov (komunalnih, gradbenih, živalskih in posebnih)
– tranzitni promet z nafto, tekočimi naftnimi derivati in drugimi nevarnimi snovmi
– regulacija potoka Dobel
– zemljišča v drugi coni se odkupijo.
Omejitve za kmetijsko dejavnost:
– agrotehnični ukrepi gnojenja ter uporaba fitofarmacevtskih sredstev bodo podrobno obdelani v pravilniku gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Črnske meje, Krog in Fazanerija.
11. člen
Pod posebnimi pogoji so na ožjem varstvenem pasu dopustni naslednji posegi:
– pogozditev novih površin,
– sanacija obstoječih gramoznic in divjih odlagališč,
– sanacija in rekonstrukcija cest, dovoznih poti in mostov,
– ponikanje meteorne vode,
– sanacija in adaptacija obstoječih rekreacijskih objektov in površin.
12. člen
Vsi posegi navedeni v 11. členu tega odloka morajo biti definirani v posebnih strokovnih podlagah (ureditveni načrti, sanacijski načrti, lokacijska dokumentacija), na podlagi katerih se pridobi soglasje zdravstvene inšpekcije. Brez soglasja zdravstvene inšpekcije upravni organ ne more izdati dovoljenja za noben poseg v ožjem varstvenem pasu.
13. člen
3.0 Širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom varovanja – deljeno v cono III. A in cono III. B
V širšem varstvenem pasu – coni III. A, coni III. B in coni III. (Krog) je prepovedano graditi:
– nečiste industrijske obrate in industrije, ki rabijo veliko tekočih naftnih derivatov,
– energetske obrate na pogon s tekočimi naftnimi derivati,
– ponikovalnice fekalnih vod,
– skladišča nevarnih in vodi škodljivih snovi,
– naftovode,
– nove vodnjake za eksploatacijo večjih količin vode iz podtalja.
Obenem je prepovedano odlaganje komunalnih in drugih odpadkov.
V conah III. A in III. B je omejeno še:
– namakanje,
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev in drugih vodi škodljivih snovi,
– časovno in količinsko omejena uporaba gnojevke in dušikovih mineralnih gnojil,
– odkopavanje tal in odvoz zemlje,
– odstranjevanje vegetacije ob potokih in gramoznicah ter gozdovih,
– skladiščenje gnoja in kompostiranje rastlinskih odpadkov na kmetijskih površinah.
14. člen
V coni III. A so dodatno prepovedane še naslednje dejavnosti:
– tranzitni promet z nafto in tekočimi naftnimi derivati in
– pranje vozil in strojev ob potokih in gramoznicah.
15. člen
Na širšem varstvenem pasu – v coni III. A, III. B in coni III. (Krog) so pod posebnimi pogoji dopustni naslednji posegi:
– gradnja stanovanjskih, gospodarskih, industrijskih, obrtnih in rekreacijskih objektov pod pogojem, da je v naseljih ali območjih gradnje urejena kanalizacija. Dopustna je le gradnja čiste industrije in obrti, oziroma dejavnosti, za katero se v lokacijskem postopku pridobi ustrezno pozitivno soglasje sanitarne inšpekcije,
– gradnja skladišč nafte in naftnih derivatov s kapaciteto posamezne cisterne do 10 m3, skupna kapaciteta skladišča ne sme presegati 50 m3. Skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kurilnega olja in pravilniku o tem, kako morajo biti grajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi. V teh skladiščih se nafta in naftni derivati lahko pretakajo le na urejenih nepropustnih pretakališčih, ki imajo urejen odtok preko lovilcev maščob. Priključek na meteorno kanalizacijo se lahko izvede le preko povratnega zasuna,
– sanacija vseh divjih odlagališč in vseh obstoječih gramoznic. Sanacija se lahko izvaja le na podlagi ustreznih strokovnih podlag in pod strokovnim vodstvom.
16. člen
V coni III. B je dopusten promet z nafto in naftnimi derivati z omejitvijo hitrosti vožnje v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa.
Dopustna je tudi gradnja kanalskih kolektorjev pod pogojem, da so v nepropustni izvedbi.
Dopustne so regulacije obstoječih potokov pod pogojem, da se ohrani trasa struge in da se v največji možni meri ohrani obvodna vegetacija. Regulacijska dela ne smejo znižati gladine podtalnice.
17. člen
Pri posegih v širšem varstvenem pasu je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
– na kanalizacijsko omrežje ali greznice morajo biti priključeni tudi vsi začasni objekti in vsa večja gradbišča,
– s celotnega območja (kjer je dopustno skladiščenje in pretakanje nafte in naftnih derivatov) mora biti urejen odvoz odpadnih olj.
V. OSTALI POGOJI
18. člen
Za vse posege, navedene v 15. členu tega odloka mora:
– podati svoje soglasje zdravstvena inšpekcija, ki preveri tudi obstoječe ali nove dejavnosti,
– investitor pridobiti mnenje upravljavca vodnooskrbnega sistema.
Po potrebi mora biti pred izdajo dovoljenja za poseg pri katerem se pričakujejo negativni vplivi na podtalje izdelana Presoja vplivov na okolje.
19. člen
Na glavni cesti G 1/3 se od naselja Tropovci do katastrske meje med k.o. Veščica, Černelavci in Krog omeji hitrost vožnje za cisterne z nevarnimi snovmi v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa.
VI. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV
20. člen
Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi tablami. Table se postavijo na meji posameznega varstvenega pasu ob cestah in poteh, v skladu s predlogom iz grafične priloge.
Table so pravokotne oblike, modre barve z belim napisom in vsebino:
– ožji varstveni pas vodnega vira,
– širši varstveni pas vodnega vira.
Na obeh vrstah tabel mora biti naveden še naslov, oziroma telefonska številka organa in organizacije, ki ga je potrebno poklicati v primeru nesreče.
Table je dolžan postaviti in vzdrževati upravljavec črpališč.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 360.000 SIT se kaznuje organizacija ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ne omeji cono najstrožjega režima z zaščitno ograjo,
2. če ne postavi in vzdržuje opozorilnih tabel,
3. izvaja, ali dopusti izvajanje posegov znotraj ograjenega območja, ki niso v funkciji odvzema voda ali v funkciji črpališča,
4. ne uredi okolice črpališča v skladu s 4. točko 9. člena,
5. ne locira pomožnih objektov v sladu s 6. točko 9. člena,
6. dopusti vstop v ograjeno območje osebam, ki nimajo ustrezne dovolilnice,
7. gradi ali adaptira objekte, naprave in površine v nasprotju z določili tega odloka (10. člena),
8. opravlja dejavnosti, ki so navedene v 10. členu tega odloka,
9. ne omeji uporabo gnojevke in gnoja v predpisanem času, ter uporabe gnojil in zaščitnih sredstev v skladu s pravilnikom gospodarjenja na kmetijskih površinah, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Črnske meje, Krog in Fazanerija,
10. pase živino na območju ožjega varstvenega pasu, in odvaža humus ali neustrezno odstranjuje vegetacijo izven normalnega kontroliranega vzdrževanja biotopa,
11. izvaja raziskovalne ali eksploatacijske vrtine.
Z denarno kaznijo od 30.000 ST do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
22. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje organizacija ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– gradi objekte ali naprave in opravlja dejavnosti, navedene v 13. členu tega odloka,
– opravlja dejavnosti, navedene v 14. členu tega odloka,
– opravlja dejavnosti v nasprotju s 15., 16. in 17. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 15.000,00 SIT do 30.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
VIII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo:
– pristojne inšpekcijske službe,
– organi policije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Za kmetijska zemljišča znotraj varstvenih pasov zajetij Črnske meje, Krog in Fazanarija je izdelan pravilnik gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Črnske meje, Krog in Fazanerija.
Uporabnikom in lastnikom zemljišč, na katerih je s tem odlokom prepovedana ali omejena uporaba agrotehničnih sredstev, pripada zaradi omejitve možnosti pridobivanje dohodka, odškodnina. Vsak upravičenec do odškodnine mora voditi evidenco uporabe agrotehničnih sredstev.
Višina odškodnine, način izplačila in kontrola kmetovanja je določena v pravilniku gospodarjenja na kmetijskih površinah, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Črnske meje, Krog in Fazanerija.
25. člen
Za odpravo negativnih posledic v vodovarstvenih območjih mora biti v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka izdelan program sanacije, ki ga sprejmeta Mestni svet mestne občine Murska Sobota in Občinski svet občine Tišina. V programu morajo biti navedeni potrebni sanacijski ukrepi, dinamika izvajanja, nosilci izvajanja in ocena potrebnih finančnih sredstev.
Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih morajo biti končana v dveh letih od uveljavitve tega odloka.
26. člen
Na mejah posameznih varstvenih pasov je potrebno namestiti ustrezne piezometre in za sprotno kontrolo pretokov v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka ter v tem času zagotoviti in vzpostaviti ustrezno kontrolo in evidenco pretokov.
27. člen
Za območje varstvenih pasov je potrebno voditi naslednje evidence potencialnih onesnaževalcev:
– skladišča za nafto, naftne derivate, nevarne snovi,
– evidenca kmetijskih zemljišč, za katera je potreben program gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih,
– evidenca cest, na katerih je prepovedan promet nevarnih snovi,
– evidenca kakovosti odpadnih vod,
– evidenca vnosa snovi v tla.
Vsebino in način vodenja predpiše župan mestne občine v 6 mesecih od uveljavitve odloka.
28. člen
Upravljavec mora ožje varstvene pasove označiti z opozorilnimi tablami v skladu z 20. členom odloka v roku 3 mesecev, širše varstvene pasove pa v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Vsi upravni postopki v zvezi s posegi v prostor, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, za katere do uveljavitve tega odloka ni bila izdana upravna odločba, se dokončajo v skladu z določili tega odloka.
30. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o zaščitnem pasu okrog zajetja pitne vode za vodovod mesta Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/78).
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-1/97
Murska Sobota, dne 15. oktobra 1999.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost