Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1585. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico, stran 4053.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico (Uradne objave, št. 25/89) (v nadaljnjem besedilu: spremembe PUP).
Dopolnitev PUP je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, v novembru 1999.
2. člen
Dopolnitev PUP se nanaša na tekstualni del odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico (Uradne objave, št. 25/89) v delu, ki zadeva območje, označeno s šifro PIN/P-7.
3. člen
Dopolni se 13. člen odloka, in sicer se na koncu člena doda besedilo:
V območju, označenem s šifro PIN/P-7 (Kamenšnica ob Bakovski cesti) so v kompleksu gradbenega podjetja dopustni še naslednji posegi:
– rekonstrukcija in obnova betonarne, asfaltne baze in separacije z ureditvijo pripadajočih energetskih objektov (trafo postaja, plinska postaja, črpališče, laboratoriji, pralnica itd.),
– gradnja upravne zgradbe ob Bakovski cesti,
– gradnja benczinskega servisa s kapaciteto 100 m3 naftnih derivatov,
– gradnja skladišč in ostalih vzporednih objektov in naprav,
– prometne ureditve (priključki na Bakovsko cesto in parkirišča),
– komunalni in energetski priključki (kanalizacija, vodovod, plinovod),
– rušitev obstoječih dotrajanih ali neuporabnih objektov,
– ureditev ograje z vhodi,
– zasaditev in ureditev zelenic in nepozidanih površin.
Upravna zgradba je večetažna trdna zgradba z ravno streho ali streho v naklonu. Bencinski servis bo izveden kot tipski objekt, prav tako z ravno streho in s pripadajočimi ureditvami. Ostali posegi se lahko izvajajo v skladu s splošnimi pogoji odloka o PUP za mesto Murska Sobota in okolico.
Vsi novi objekti, kakor tudi obstoječi, znotraj obravnavanega območja se morajo priključiti na kanalizacijsko omrežje mesta Murska Sobota pred izdajo uporabnega dovoljenja.
4. člen
Sestavni del tega odloka je grafična priloga obravnavanega območja v merilu 1 : 1000 s prikazom predvidenih ureditev.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-104/99
Murska Sobota, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost