Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1562. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2000, stran 4015.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Celje za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmerno prihodkom primerne porabe.
3. člen
Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financirajo samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov za ta namen, v letu financiranja.
4. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev iz 2. člena tega sklepa lahko mesečno obsega največ dvanajstino sredstev oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu 1999, ki je bila določena s proračunom Mestne občine Celje za leto 1999.
5. člen
Ne glede na določila 3. in 4. člena tega sklepa so iz rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so porabljena.
6. člen
V času začasnega financiranja se smejo nadaljevati le nedokončane investicije iz preteklih let, v obsegu, kot jih je potrdil mestni svet.
7. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje proračuna.
Prav tako se za izvrševanje tega sklepa smiselno uporabljajo določila odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1999.
8. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2000 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
9. člen
Župan Mestne občine Celje je zadolžen za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev v času začasnega financiranja.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje, do veljavnosti odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2000.
Št. 41401/0001/99
Celje, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost