Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1615. Odlok o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 4120.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpišejo komunalne takse na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
V Občini Šmarje pri Jelšah se plačuje komunalna taksa za uporabo naslednjih predmetov in storitev:
1. igralnih sredstev v javnih lokalih;
2. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, ter vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovnih stavb;
3. za uporabo javnega prostora za začasne namene;
4. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti na pločniku;
5. za začasno uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene;
6. za uporabo nočnih lokalov.
3. člen
Taksni zavezanci so pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
4. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete oziroma storitve določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke določa Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah in jo enkrat letno valorizira in usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
II. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE OBVEZNOSTI
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, preneha pa z odstranitvijo le-tega oziroma ob prenehanju njegove uporabe.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti Občini Šmarje pri Jelšah nastanek taksne obveznosti osem dni pred njenim nastankom.
7. člen
V primeru, ko taksna obveznost traja neprekinjeno tri mesece ali več, mora taksni zavezanec z Občino Šmarje pri Jelšah skleniti posebno pogodbo, ki določa način uporabe taksnih predmetov in višino takse.
8. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta.
9. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v naprej, če ni v tem odloku ali tarifi drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse v naprej, mu Občina Šmarje pri Jelšah predpiše plačilo takse s posebno odločbo. Takso je zavezanec dolžan plačati v roku osem dni po prejemu te odločbe.
Pritožba na izdano odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
10. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti Občini Šmarje pri Jelšah, ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi pristojna občinska služba.
11. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve nameščanja taksnih predmetov, so dolžne pred namestitvijo taksnih predmetov ugotoviti, če je komunalna taksa odmerjena in plačana.
12. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi.
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
13. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Šmarje pri Jelšah.
14. člen
Komunalne takse se določijo v dnevnih ali mesečnih zneskih.
O odmeri komunalne takse oziroma njenem plačilu se taksnemu zavezancu izda odločbo o plačilu takse ali ustrezno potrdilo o odmeri takse.
15. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in pobira občinska uprava. Odmera, obračun in pobiranje komunalnih taks se lahko s posebno pogodbo prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja režijski obrat Občine Šmarje pri Jelšah.
17. člen
Takse za plakatiranje ne plačuje Občina Šmarje pri Jelšah.
Plačila komunalnih taks so oproščene organizacije oziroma skupnosti, s sedežem v Občini Šmarje pri Jelšah, pri opravljanju turistične, kulturne, športne in humanitarne dejavnosti.
Plačila komunalnih taks so oproščene tudi objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali, za objave zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
Občinski svet lahko v primerih, ko gre za širši javni interes, poleg oprostitev iz tarife komunalnih taks tega odloka, oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse.
III. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti v roku, določenem v 6. členu tega odloka;
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti in ne plača predpisane takse v skladu s 7. členom tega odloka;
– ne prijavi taksne obveznosti v roku iz 20. člena tega odloka;
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba taksnega zavezanca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka je vrednost točke za odmero taksnih obveznosti 20 SIT.
20. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so dolžni taksne obveznosti prijaviti Občini Šmarje pri Jelšah najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se na območju Občine Šmarje pri Jelšah preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 82/94).
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna št. 1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih:
– za elektronske igralne avtomate        300 točk/mesec
– za druga mehanska igralna sredstva     100 točk/mesec
Opombe:
1. Javni lokali so poslovni lokali (gostilne, restavracije, obrati družbene prehrane, bifeji ...), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
2. Za mehanska in elektronska igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni stenski avtomati, biljardi, namizne igre in podobne naprave, ne glede na način plačevanja uporabe teh sredstev.
3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.
4. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik oziroma najemnik lokala, v katerem je igralno sredstvo, ne glede na to, ali je lastnik tega sredstva ali ne.
5. Za igralna sredstva, kjer imajo igralci ob vplačilu določenega zneska možnost zadeti dobitek, izid igre pa ni odvisen od njihovega znanja ali spretnosti, temveč od naključja, pravna ali fizična oseba ni taksni zavezanec po tem odloku, ampak po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).
Tarifna št. 2
Za napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov:
– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih plakatnih mestih, ki so trajnega značaja, za vsak začeti m2 30 točk/mesec,
– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih plakatnih mestih, ki niso trajnega značaja, za vsak začeti m2 enega izvoda 2 točki/dan,
– elektronski displeji in drugi svetlobni napisi, za vsak začeti m2 200 točk/mesec,
– transparenti in druge oblike visečih reklam, za vsak začeti m2 10 točk/dan,
– oglasne omarice in vitrine, za vsako omarico in vitrino 100 točk/mesec.
Opombe:
1. Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma na javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.
2. Taksni zavezanci so pravne in fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis, objava ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati so takšni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin ali objektov, na katerem je taksni predmet.
3. Za taksne predmete se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, ena označba poslovne enote oziroma drug napis, ki po vsebini označuje dejavnost poslovne enote. Vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.
4. Plačila komunalne takse so oproščeni taksni predmeti v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo.
5. Vrednost takse ne zajema nameščanja taksnih predmetov, razen za taksne predmete iz druge alinee tega člena, kjer je v ceni takse zajeto tudi nameščanje plakatov, napisov ali oglasov.
Tarifna št. 3
Za uporabo javnega prostora za začasne namene:
– za avtomate za prodajo toplih in hladnih napitkov 200 točk/mesec,
– za kioske za vsak začeti m2 15 točk/dan,
– za stojnice za vsak začeti m2 15 točk/dan,
– za cirkus, zabavni parki vsak začeti m2 3 točke/dan,
– za premične gostinske prikolice in premične prodajne objekte za prodajo blaga zunaj prodajaln 200 točk/dan,
– za priložnostna parkirišča za m2 30 točk/mesec.
Opombe:
Kot priložnostna parkirišča se smatra prostor na javni površini oziroma javnem parkirišču, ki ga neprekinjeno dalj časa uporablja taksni zavezanec za opravljanje svoje dejavnosti (taksi služba, parkiranje avtobusa, kamiona ...).
Tarifna št. 4
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnim prostorom ter za opravljanje gostinske ali druge pridobitne dejavnosti na njem se plača za vsak m2 površine 60 točk/mesec.
Tarifna št. 5
Za začasno uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev, ki so gospodarskega namena, se plača za vsak m2 površine 5 točk/dan.
Tarifna št. 6
Za uporabo nočnih lokalov, v katerih se prirejajo zabavne prireditve se plača za vsak m2 površine 3 točke/dan.
Opombe:
1. Za nočne lokale v smislu tega odloka se štejejo vsi javni poslovni prostori, ki so namenjeni javnosti in v katerih se prirejajo zabave in druge prireditve v nočnem času po 1. uri (nočni klubi, bari, diskoteke ...).
Št.: 06202-15/00
Šmarje pri Jelšah, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost