Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1570. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 4031.

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 – odl. US RS), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, sklepa zbora krajanov dela naselja Hotovlja z dne 3. 11. 1999, sklepa Sveta KS Poljane z dne 28. 12. 1999, sklepa Občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane z dne 11. 2. 2000 ter izida referenduma z dne 26. 3. 2000 objavljamo
S K L E P
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Na podlagi izida referenduma z dne 26. 3. 2000 se uvede samoprispevek v delu KS Poljane – del naselja Hotovlja (hišne št. 8, 12, 63, 97, 98 in 99).
2. člen
V primeru novogradenj, na območju uvedbe samoprispevka, so lastniki dolžni poravnati obveznost iz tega samoprispevka, zmanjšano za amortizacijo ceste.
3. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za asfaltiranje dela ceste Šuštar–Mihač, v dolžini 180 m, širine 2,7 m in muldo ob celi dolžini ceste. Pripravljalna in zaključna dela uporabniki opravijo sami.
Predvidena vrednost investicije je 1,700.000 tolarjev, ocena pripravljalnih del pa 1,000.000 tolarjev. Stroški, ki bodo nastali s pripravljalnimi deli, si bodo zavezanci delili.
Tretjino sredstev za asfalt in pripravljalna dela, ki jih oceni strokovnjak iz Občine Gorenja vas-Poljane, financira KS Poljane po svojih zmožnostih oziroma po finančnem planu, ki ga potrjuje Svet KS Poljane, dve tretjini pa zavezanci za samoprispevek.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, to je od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2002 oziroma do pokritja deleža zavezancev (v skladu z drugim odstavkom 3. člena), ki bo izračunan ob zaključku investicije.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so lastniki stanovanjskih in počitniških hiš ter kmetijskih zemljišč na tem območju, in sicer:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek in              Ocenjena skupna  Mesečni obrok          Zadnji obrok
št. naslov zavezanca               višina samoprisp. v SIT (23 obr.)           v l. 2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Franc Gantar, Hotovlja 97               192.000       8.000     razl. po obr. skladno
                                           s 3. in 5. členom tega sklepa
2.  Jože Oman, Hotovlja 99                139.200       5.800
3.  Janko Čadež, Hotovlja 98               139.200       5.800
4.  Angelca Kisovec, Koperska 9, 1000 Ljubljana      139.200       5.800
5.  Pavel Debeljak, Hotovlja 8               69.600       2.900
6.  Janez Oblak, Hotovlja 63                69.600       2.900
7.  Janez Krmelj, Hotovlja 12               34.800       1.450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zavezanci plačujejo samoprispevek v štiriindvajsetih enakih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo konec meseca za tekoči mesec. Zavezanci imajo možnost plačila v enem obroku. Zadnji obrok je razlika po obračunu investicije, skladno s 3. in 5. členom tega sklepa. Nadzor nad izvajanjem določbe tega člena opravlja KS Poljane.
6. člen
Vsem zavezancem iz 5. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic KS Poljane.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu pri KS Poljane, št. 51510-842-027-0082469.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja v višini in porabi teh sredstev.
10. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost