Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1579. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 4045.

Na podlagi 3. člena zakona o varstvu v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Mislinja na 14. seji dne 15. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Mislinja ustanavlja svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mislinja (v nadaljnjem besedilu: svet) ima predsednika, namestnika predsednika in tri člane, ki jih imenuje občinski svet na predlog organov in zavoda, katerih predstavniki sestavljajo svet.
3. člen
Svet sestavljajo:
– trije predstavniki Občine Mislinja,
– en predstavnik policije in
– en predstavnik Osnovne šole Mislinja.
4. člen
Naloge sveta so:
– preučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti,
– usmerja prometno vzgojo in preventivne dejavnosti organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa, ter usklajuje njihovo delo,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– pospešuje in vzpodbuja aktivnosti prometne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli,
– samostojno ali skupaj z drugimi organi, organizacijami ali zavodi organizira preventivne in vzgojne aktivnosti,
– sodeluje s sveti drugih občin in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije in
– ugotavlja in preučuje stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih in gozdnih cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za ureditev in izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu, županu in občinski upravi.
5. člen
Svet je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Svet naloge in aktivnosti, ki jih namerava opraviti v enem letu, opredeli v letnem programu dela. Program dela za prihodnje leto posreduje županu do konca septembra tekočega leta.
O opravljenih nalogah v preteklem letu poroča občinskemu svetu do konca februarja tekočega leta.
6. člen
Mandat članov sveta traja praviloma štiri leta in se konča hkrati s potekom mandata članov občinskega sveta, ki je svet imenoval.
7. člen
Finančna sredstva za delovanje sveta in izvajanje njegovih neposrednih nalog zagotavlja občina v vsakoletnem proračunu občine na podlagi letnega programa dela.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-03-01/2000
Mislinja, dne 24. marca 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost