Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1721. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2000, stran 4259.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/98) je Občinski svet občine Dobje na 8. redni seji dne 3. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobje za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Dobje (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog v Občini Dobje v letu 2000.
2. člen
Proračun Občine Dobje za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
1. V bilanci prihodkov in odhodkov
                          SIT
– skupni prihodki              81,230.000
– skupni odhodki              89,343.000
– primanjkljaj                8,113.000
2. V računu finančnih terjatev in naložb
– vračila depozitov             8,113.000
3. V računu financiranja               0
Proračun vključuje prihodke za primerno porabo in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v posebni prilogi k proračunu.
3. člen
V obvezno proračunsko rezervo Občine Dobje se izloči 0,50 % od skupno doseženih prihodkov.
4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
6. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske.
7. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namenskostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinskega proračuna, morajo uporabniki proračunskih sredstev občinskemu svetu:
– dostaviti finančni načrt in zaključni račun v roku, ki ga določi župan;
– najmanj polletno, na zahtevo občinskega sveta pa tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih odhodkov;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela občinskega proračuna;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o pravnih poslih pridobitve, odtujitve in najema občinskega premoženja do višine 2% občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu.
O vseh ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
9. člen
Investicijski del proračuna se začne uporabljati potem, ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo oziroma predračun, po končanem delu pa je potrebno predložiti tudi obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti, oziroma zneska iz 6. člena tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/00
Dobje, dne 3. marca 2000.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost