Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln, stran 4229.

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln
1. člen
V pravilniku o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97 in 78/98) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju dežurstva prodajalne je treba upoštevati naslednja merila: tradicionalne navade, običaji ob praznikih in dela prostih dnevih, turizem, promet, varstvo pred hrupom, gostota naseljenosti prebivalstva, gostota dežurnih prodajaln glede na število prebivalcev v okolišu prodajalne, spoštovanje delovno-pravne zakonodaje ipd.
Prodajalne, ki imajo omejen dostop (bencinske črpalke na avtocestah, mejni prehodi, območje bolnic ipd.), lahko obratujejo kot dežurne prodajalne vse dni v tednu, vendar le ob soglasju upravljavca (avtoceste, mejnega prehoda, bolnice ipd.).
Merila iz prvega in drugega odstavka tega člena razčleni pristojni občinski organ.
Pri določanju dežurstva prodajalne mora trgovec poleg svojih poslovnih interesov upoštevati tudi merila, ki jih določa ta pravilnik.«
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »upravljalca« dodata beseda »trga« in vejica.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obratovanje posamezne prodajalne na trgih in v nakupovalnih centrih izven rednega obratovalnega časa je možno le ob soglasju trgovca posamezne prodajalne in upravljavca trga ali nakupovalnega centra.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »občine« dodajo besede »največ petinštirideset in najmanj«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-5/00-4
Ljubljana, dne 14. aprila 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj

AAA Zlata odličnost