Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1752. Odlok o zazidalnem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo, stran 4297.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 13. seji, dne 27.03.2000, sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod številko projekta ZN 68/99.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
1. Odlok
2. Tekstualni del
– upoštevana zakonodaja in predpisi,
– uvod,
– območje ZN,
– ureditvena situacija,
– urbanistično arhitektonski pogoji,
– predvidena infrastrukturna omrežja,
– usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščite,
– etapnost poseganja v prostor,
– funkcionalno zemljišče,
– zakoličbena situacija,
– tolerance.
3. Pridobljeni pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
4. Grafični del:
U1 – Katastrski načrt s prikazom posega      M 1: 2880
U2 – Geodetski načrt                M 1: 500
U3 – Pregledna situacija              M 1: 5000
U4 – Arhitektonska zazidalna situacija
z elementi za zakoličbo               M 1: 500
U5 – Situacija komunalne in energetske ureditve   M 1: 500
U6 – Situacija komunalne in energetske ureditve  M 1: 5000
U7 – prerez A – A                  M 1: 500
U6 – Izsek Iz grafičnih prilog dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990                M 1:5000
II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Območje zazidalnega načrta je na severu omejeno z lokalno cesto L 3913 Drnovo–Brege, na južni strani z območjem asfaltne baze Drnovo, na zahodni strani s predvidenim poslovnim kompleksom za gradbeno dejavnost, na vzhodni pa s 1. območjem kmetijskih zemljišč.
Površina območja urejanja zavzema 0,5 ha površine.
Območje urejanja zajema zemljišče s parcelno številko 90/9, ki pripada katastrski občini Drnovo.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje je razdeljeno na poslovno-stanovanjski objekt, parkirišča za osebna vozila, parkirišča za tovorna vozila s priklopniki (manipulativni plato za tovornjake) in zeleni zaščitni pas.
V poslovno-stanovanjskem objektu se predvidi garažiranje tovornjakov, servisiranje vozil, prav tako pa tudi trgovska, gostinska ali poslovna dejavnost ter stanovanjski del.
5. člen
Poslovno-stanovanjski objekt
Predvidi se gradnja poslovno-stanovanjskega objekta z zunanjimi gabariti 13 x 33 m. Objekt bo max. višine – gledano z južne fasade 15 m in s severne max. 10 m. V spodnji etaži se uredijo garaže za osebna vozila in tovornjake, del kleti pa se nameni za pomožne prostore ter kotlovnico. V zgornjih etažah se uredijo poslovni ter stanovanjski prostori.
V garažah se predvidi garažiranje štirih tovornjakov in dveh osebnih avtomobilov.
Predviden objekt bo od ceste odmaknjen 18 m in v gradbeni liniji s sosednjim obstoječim objektom. Tloris objekta je podolžen in z daljšo stranico vzporeden z lokalno cesto.
Gradnja pomožnih objektov ali dozidava ni možna.
6. člen
Parkirišča za osebna vozila
Parkirišča za osebna vozila se uredijo na severni strani predvidenega objekta v asfaltni izvedbi. Uredi se 16 parkirnih mest.
Med lokalno cesto in parkirišči se uredi koridor za kolesarsko stezo in pločnik za pešce ter zelenica. Parkirna mesta se predvidijo pravokotno na smer vožnje, dovozna cesta bo širine 6 m.
7. člen
Manipulativni plato za tovornjake
Na južni strani predvidenega objekta se uredi asfaltni plato, dimenzije ca. 33 x 60 m za parkiranje in obračanje tovornjakov. Predviden je vkop platoja v obstoječ teren do najnižje dovoljene kote 155,3 m. Predvidenih je šest parkirnih mest.
Prehod od nivoja predvidenega platoja do obstoječega terena se izvede na vzhodni strani z zemeljsko brežino v naklonu 1:2,5. Na južni strani se zgornji rob brežine le prestavi na območje asfaltne baze.
Na celotni zahodni strani urejanja se izvede oporni zid z zatravljeno brežino. Ta oporni zid bo – gledano od juga proti severu – v dolžini ca. 35 m višine do 1 m in nato se bo po 15 metrih znižal na višino 0 m.
Na skrajnem severovzhodnem robu manipulativnega platoja se izvede betonski oporni zid, višine ca. 3,4 m, ki se obloži z lomljencem in zazeleni. Oporni zid mora biti ograjen z leseno ograjo, višine 1 m.
8. člen
Zeleni zaščitni pas
Na vzhodni meji kompleksa se uredi zazelenitev z visokoraslim drevjem; po končanem posegu se območje hortikulturno uredi.
IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKI POGOJI
9. člen
Poslovno-stanovanjski objekt
– horizontalni gabarit => 13 x 33 m,
– vertikalni gabarit  => klet: 4,5 m za dejavnost;
            => pritličje: 3,2 m;
            => podstrešje: izkoriščeno;
            => max. vert. gab. na severni strani je 10 m, na južni 15 m,
– kolenčni zid     0,8 m max., skrit v napušču,
– kota kleti      ca. 155,5 m absolutne nadmorske višine,
– streha        simetrična dvokapnica naklona ca. 37 stopinj, zaključena s
            čopi, za osvetlitev podstrešnih prostorov predvidena izvedba
            klasičnih frčad z enakim naklonom kot streha, kritina rdeče
            barve,
– fasada        – omet svetle barve in zaglajen, kletni del vizualno (barvno
            in glede materialov) ločen od ostalega dela fasade
            – predvidi se členitev fasade po pogojih LRZVNKD: pokončne
            in osno razporejene okenske in vratne odprtine, »gank« se
            izvede na južni fasadi (na čelni ni dovoljen).
Širitev dejavnosti
Širitev dejavnosti na območju urejanja je v drugi fazi možna, vendar pod pogojem, da se v okviru parcele predvidi nov, samostojen objekt, oblikovalsko prilagojen stanovanjskemu objektu, zgrajenemu v I. fazi.
V. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
10. člen
Na vzhodni meji kompleksa se uredi zazelenitev z visokoraslim avtohtonim drevjem kot so topoli ali jelše; po končanem posegu se območje hortikulturno uredi.
VI. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
11. člen
Prometno omrežje
Predvidi se ureditev dveh novih priključkov na lokalno cesto Drnovo–Brege, št. 191130 in sicer na severozahodni ter severovzhodni strani območja. Oba priključka sta pravokotna na os ceste, pregledna in zgrajena v niveleti z javno cesto.
Predviden severozahodni priključek, ki bo namenjen dovozu in izvozu tovornjakov s priklopniki, ima radij krivin 9 m, zaključno širino 6 m in z vzdolžnim padcem 3% v dolžini 10 m, v nadaljevanju pa 12% do manipulativnega platoja, kjer se predvidi obračanje in parkiranje šestih tovornjakov.
Predviden severovzhodni priključek se nameni izključno za dovoz in izvoz osebnih vozil. Priključek bo z radijem krivin 5 m in zaključno širino 5,5 m.
Oba nova priključka se morata izvesti z ustrezno talno in vertikalno signalizacijo, pri severovzhodnem priključku se postaviti vertikalna signalizacija, ki prepoveduje promet za tovorna vozila.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Uradni list SRS, št. 48/87) za dostop invalidov.
12. člen
Vodovodno omrežje
Predvidi se gradnja novega priključnega vodovoda, ustreznega profila, od obstoječega vodovoda S 125 mm za naselje Drnovo, v dolžini 380 m.
Trasa poteka (izven območja ZN) po naslednjih zemljiščih, ki pripadajo katastrski občini Drnovo 198/1, 197, 196/1, 195/1, 199/4, 199/20, 192/3, 2636.
Na predvidenem vodovodnem priključku se na zelenici med javnimi prometnimi površinami in parkiriščem za osebna vozila postavi nadzemni hidrant. Vodovodni jašek, ki bo lociran ob hidrantu, se izvede ločeno za poslovni in stanovanjski del.
Minimalna globina vodenja vodovoda znaša 1,2 m.
13. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za odvod fekalne odpadne vode iz stanovanjsko-poslovnega objekta se zgradita dve nepretočni neprepustni greznici na občasno praznjenje po pogojih zdravstvenega inšpektorata. Po izgradnji kanalizacijskega sistema Drnovo–Brege se morata priključiti na predviden kolektor proti čistilni napravi. Za odpadne vode iz zgornjih etaž se zgradi greznica pod parkirišči za osebna vozila, kar bo omogočalo kasnejšo priključitev na zbirni kolektor odpadnih fekalnih voda brez prečrpavanja.
Druga greznica se zgradi na manipulativnem platoju ob objektu na koti kleti za zbiranje odpadnih fekalnih vod iz kletnih pisarniških prostorov.
Meteorne vode s strehe predvidenega objekta se, ločeno od vseh drugih voda, spelje v predviden drenažni sistem za ponikanje čistih voda pod lovilcem olj na manipulativnem prostoru.
Meteorne vode z asfaltnega manipulativnega platoja za tovornjake, s parkirišč osebnih vozil ter odpadne vode iz garaže se zbira in prečisti preko predvidenega lovilca olj. Vse naštete površine morajo biti vodotesne in oljeneprepustne. Lovilec se locira na asfaltnem platoju. Pod platojem se izvede drenažo za ponikanje čistih meteornih voda. Vse omenjene površine se izvedejo tako, da se meteorne vode zbira in zadrži ter spelje na lovilec olj (ustrezni nagibi, zadostna višina robnikov na spodnji strani platoja).
Meteorna voda s predvidenih cestnih priključkov ne sme odtekati na javno cesto (predvidi se padec od roba javne ceste na priključek).
14. člen
Energetsko omrežje
Izvede se nov NN priključek na energetsko omrežje, ki se napaja preko TP Drnovo. Predviden priključek bo potekal preko lokalne ceste Drnovo–Brege št. 191130. Prečkanje se izvede s prevrtavanjem oziroma s prebitjem pod cestiščem. Pod povozno površino se NN kabel zaščiti. Minimalna globina vodenja kabla je 0,8 m. Dolžina priključka znaša 30 m in poteka po parc. št. 192/1, 2636 in 90/9.
15. člen
Telefonsko omrežje
Izvede se nov kabelski priključek na telekomunikacijsko omrežje od kabelske omarice v križišču cest Drnovo–Celje in Drnovo–Brege. Ob kablu se izvede položitev dodatne alkaten rezervne cevi. Trasa mora potekati ob cesti Drnovo–Brege po severni strani, z odmikom ca. 3 m od roba ceste.
Telefonski kabel prečka cesto. Prečkanje se izvede s prevrtanjem oziroma prebitjem pod cestiščem, na mestu križanja se kabel zaščiti.
Telefonski kabel prečka tudi obstoječ plinovod R44 (50 barov). V 5 m pasu na vsako stran osi plinovoda je potrebno izvajati dela pod posebnimi pogoji in pod nadzorom upravljavca.
Dolžina trase telefonskega kabla je 300 m in poteka po zemljiščih, ki pripadajo katastrski občini Drnovo: *232, 192/2, 192/1, 2636.
Minimalna globina vodenja kabla je 1 m.
16. člen
Odpadki
Na območju urejanja se uredi ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in posebnih odpadkov.
Posebne odpadke se shranjuje v posebne posode oziroma kontejnerje ter vrača v predelavo oziroma oddajo pooblaščenemu odjemalcu.
Za komunalne odpadke se uredi odvoz na komunalno deponijo.
Prostor za posebne odpadke oziroma zabojnike se postavi vzhodno od predvidenega objekta.
Dostopi do posod oziroma zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolžni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 66/96).
17. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objekta je individualno iz lastne kotlovnice na kurilno olje ali zemeljski plin.
VII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
18. člen
Varstvo voda – podtalnica
Za zaščito voda se izvede plato na koti, ki ne sme biti nižja od 155,3 m. Fekalne vode se spelje v nepretočno neprepustno greznico na občasno praznjenje, s priključitvijo na predviden kolektor po izgradnji le-tega. Meteorne vode s strehe se, ločeno od vseh drugih voda, spelje v predviden drenažni sistem za ponikanje čistih voda pod lovilcem olj na severovzhodni strani manipulativnega platoja.
Meteorne vode z vseh asfaltnih in tlakovanih površin, ki morajo biti vodotesne in oljeneprepustne, se zbere in prečisti preko lovilca oIj in ponikuje preko drenaže na severovzhodni strani manipulativnega platoja.
19. člen
Hrup
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne smejo biti prekoračene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma prekoračenih dovoljenih ravni hrupa, se izvedejo meritve in na podlagi le-teh predvidijo dodatni protihrupni ukrepi.
20. člen
Požarno varstvo
Predviden vodovodni priključek mora biti zadostne kapacitete za zagotovitev požarne vode. Na območju urejanja se izvede nadzemni hidrant.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi z lokalne ceste preko parkirišč, manipulativnega platoja ter zelenice.
21. člen
Varstvo zraka
Po odloku o razvrstitvi območij v SRS v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS, št. 19/88), spada naselje Drnovo v II. območje onesnaženosti zraka, kar pomeni, da onesnaževanje zraka ne presega dovoljenih vrednosti. Glavni viri onesnaževanja zraka na območju urejanja in bližnji okolici so individualna kurišča, promet in industrija – asfaltna baza.
Nova dejavnost ne sme prekoračiti dovoljenih vrednosti onesnaženosti zraka.
22. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v obravnavanem območju morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
VIII. TOLERANCE
23. člen
Odstopanja od maksimalno določenega vertikalnega gabarita na območju ZN (objekt bo – gledano s severne strani maksimalne višine 10 m, z južne pa max. 15 m) niso dovoljena, medtem, ko je odstopanje 10% od osnovnega horizontalnega gabarita dopustno samo proti jugu (manipulativnemu platoju).
Za širitev dejavnosti (v drugi fazi) ni dopustna dozidava, temveč se predvidi nov, samostojen objekt.
Spremembe namembnosti objekta in razširitve na nove dejavnosti so dovoljene pod pogojem, da se v objektu opravljajo dejavnosti, ki niso obremenjujoče za okolje, ki je namenjeno obrtnim ter podobnim dejavnostim. Pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za ureditev ali spremembo poslovno-stanovanjskega objekta si mora investitor pridobiti soglasje Občine Krško.
24. člen
Funkcionalno zemljišče
Celotno območje urejanja je ena gradbena parcela, katere meja hkrati predstavlja funkcionalno zemljišče predvidenega poslovno-stanovanjskega objekta.
25. člen
Zakoličbena situacija
Zakoličbena os predvidenega objekta in ostalih ureditev je vzporedna z lokalno cesto. Gradbena linija parkirišč je od roba lokalne ceste odmaknjena 4 m, linija objekta pa 18 m. V smeri vzhod–zahod je lokacija objekta in ureditev vezana na elemente predvidenega cestnega priključka, ki zadostujejo za tovornjake s priklopniki. Višinsko je objekt oziroma ostale ureditve omejen z najnižjo dopustno koto 155,3 m n.v.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
26. člen
Poleg določb tega odloka morata investitor in izvajalec posega v prostor pri izvajanju posegov na območju ZN:
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih in energetskih vodov in naprav, ki so tangirani pri posegu, ter z njimi zakoličiti trase,
– investitor je dolžan pričetek gradbenih del pravočasno pisno prijaviti LRZVNKD, ki bo izvajal arheološki nadzor,
– zagotoviti varen promet v času gradnje,
– na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec posega v prostor dolžan komunalnem nadzorniku Občine Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki bo nastal ob izkopu,
– na izdelan projekt PGD ali PZI zunanje ureditve oziroma prometne, komunalne in energetske vode, si mora investitor pridobiti soglasja pristojne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21/99-605
Krško, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti