Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1730. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2000, stran 4273.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odločba US, 12/99 – odločba US, 59/99 – odločba US) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 17. redni seji dne 29. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Grosuplje za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2000.
2. člen
S tem odlokom se določa višina občinskega proračuna in posebnosti pri upravljanju s prihodki in odhodki, upravljanju z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil in za nakup kapitalskih vlog.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta.
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:                  SIT
I.   Skupaj prihodki                     2.127,640.000
II.  Skupaj odhodki                     2.247,840.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I–II)             -120,200.000
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                    28,950.000
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       34,500.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV–V)                 –5,550.000
C)   Račun financiranja:
VII.  Zadolževanje proračuna                  121,500.000
VIII. Odplačilo dolga                       9,950.000
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII–VIII)          111,550.000
X.   Prenos sredstev na računu iz leta 1999           14,200.000
XI.  Povečanje sredstev na računu ((I–II)+(IV–V)–IX+X)          0
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,1% v proračunsko rezervo občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občine in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
5. člen
Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta proračunska postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev v tekočem letu, iz naslova drugih odhodkov, razen plač in drugih izdatkov zaposlenim in prispevkov delodajalcem, pa ne 25% teh sredstev.
Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka uporabniki vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan, in o tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
9. člen
Župan lahko do višine 500.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/99
Grosuplje, dne 29. marca 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov

_________________________________________________________________
Zap.    Namen                      Plan
št.                             2000
_________________________________________________________________
I.     Prihodki
1.     Davki na dohodek in dobiček        752,790.000
2.     Davki na premoženje            165,467.000
3.     Domači davki na blago in storitve     34,620.000
      Davčni prihodki              952,877.000

4.     Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja                 34,670.000
5.     Takse in pristojbine             155.000
6.     Denarne kazni                 482.000
7.     Prihodki od prodaje blaga in storitev   26,150.000
8.     Drugi nedavčni prihodki          594,940.000
      Nedavčni prihodki             656,397.000

9.     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   56,000.000
10.     Prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premoženja         178,400.000
      Kapitalski prihodki            234,400.000

11.     Prejete donacije iz domačih virov      7,000.000
      Prejete donacije              7,000.000
12.     Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij        276,966.000
      Transferni prihodki            276,966.000
      Skupaj prihodki 2.127,640.000

II.     Odhodki
1.     Plače, prispevki in drugi osebni
      prejemki                  74,290.000
2.     Prispevki delodajalcev za socialno
      varnost                  13,300.000
3.     Izdatki za blago in storitve       139,460.000
4.     Plačila domačih obresti           4,710.000
5.     Sredstva, izločena v rezerve        10,670.000
      Tekoči odhodki              242,430.000

6.     Subvencije                 2,000.000
7.     Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom               52,210.000
8.     Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                82,775.000
9.     Drugi tekoči domači transferi       459,050.000
      Tekoči transferi             596,035.000

10.     Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1.338,587.000
      Investicijski odhodki          1.338,587.000
11.     Investicijski transferi          70,788.000
      Investicijski transferi          70,788.000
      Skupaj odhodki             2.247,840.000

III.    Primanjkljaj               -120,200.000
_________________________________________________________________
      Račun finančnih terjatev in naložb
_________________________________________________________________
Zap.    Namen                      Plan
št.                             2000
_________________________________________________________________
1.     Prejeta vračila danih posojil       28,950.000
      Prejeta vračila danih posojil in
      prodaja kapitalskih deležev        28,950.000

3.     Dana posojila in depoziti za kredite    19,500.000
4.     Povečanje kapitalskih deležev       15,000.000
      Dana posojila in povečanje kapitalskih
      deležev                  34,500.000

      Prejeta minus dana posojila in
      spremembe kapitalskih deležev       -5,550.000
_________________________________________________________________
      Račun financiranja
_________________________________________________________________
Zap.    Namen                      Plan
št.                             2000
_________________________________________________________________
      Zadolževanje proračuna          121,500.000
      Odplačila kreditov             9,950.000
      Neto zadolževanje proračuna        111,550.000

      Prenos sredstev na računa iz leta 1999   14,200.000
      Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu      0
_________________________________________________________________


AAA Zlata odličnost